> vysvětlivky a info...

vltava: nejdelší (433,2 km) a nejvodnatější česká řeka (plocha povodí 28.090 km2). Pramení na Šumavě nedaleko Kvildy pod Černou horou ve výšce 1.172 m jako Teplá Vltava (též Černý potok). Po soutoku se Studenou Vltavou, přitékající z Bavorska, má již společný název Vltava. Do Labe ústí v Mělníku. Ještě ve spodním pliocénu ale směřoval horní tok Vltavy do Dunaje. Tektonické pohyby na konci třetihor vyzdvihly tzv. Jihočeskou bránu a byly příčinou prudkého obrácení toku Vltavy jižně od Rožmberka k severu (tzv. „náčepní loket“).

 

0. den pátek 29.7. (cca 19km)

  autodoprava...
Dolní Dvořiště: farní kostel sv. Jiljí (od 1279, kolem 1400, 2.pol. 15.stol., 1507) jedna z nejpozoruhodnějších památek jihočeské gotiky, síťové, žebrové a hvězdové klenby a nezvykle profilované portály, sanktuář na nožce, kazatelna na točeném sloupku atd., vše žulové, radnice s věžičkou (1850), barokní socha sv. Jana Nepomuckého (1726) a kašna.
  1km – červená, silnička, cyklostezka
most Koněspřežní železnice Č. Budějovice - Linz – Gmunden (1825-32).
  8km – červená, silnička, cyklostezka
Rožmberk nad Vltavou: městská památková zóna, renesanční (č.p.31), barokní (č.p.77,78) a klasicistní měšťanské domy, některé v jádře gotické (č.p.8,73,75), bývalá radnice s barokním štítem (č.p.74); zbytky hradeb (14.stol.), kašny (1861 a 1865), zbytek starého (14.stol.) a severně od městečka nový (1883) židovský hřbitov; Brzdový kámen (nejstarší dopravní značka), děkanský kostel sv. Mikuláše (od 1273, pol. 15.stol., 1583) je pozdně gotická trojlodní stavba se síťovou a v presbytáři s cennou žebrovou krouženou přesekávanou klenbou, hrad (od 1.pol. 13.stol.) se skládá ze dvou částí, z Horního raně gotického hradu se dochovala jen věž zvaná Jakobínka, která stojí vedle tzv. Nového (1857) zámku (dnes učiliště) s renesančním křídlem (2.pol. 16.stol.), poblíž anglický park, Dolní hrad (od 1.pol. 13. stol., 1.pol. 14.stol.) byl renesančně obnoven (2.pol. 16.stol.), upraven manýristicky (1600-12) a barokně (1710-16) a naposledy novogoticky (1840-70) přestavěn v památník posledních majitelů – rodu Buquoyů, pod hradem Latrán (podhradí) spojený s městem dřevěným (1741) mostem na kamenných pilířích.
  10km – silnice
Branná (camp - ?)
 

 

1. den sobota 30.7. (cca 31km)

  2km – sinice
Zátoň: pozdně gotický jednolodní farní kostel sv. Jana Křtitle (1491-1512), v presbytáři síťová žebrová a v lodi síťová přesekávaná klenba, cenný též jižní portál, sakristie je původně románská kaple (11.stol.), z fary (2.pol. 19.stol.) je dnes luxusní hotel, severně od kostela je malé tvrziště (13.stol.), dodnes znatelné valy, dřevěný most.
  8km – silnice
Větřní: škola (1892) byla dříve pozdně renesanční tvrz; kostel sv. Jana Nepomuckého (1936-8); kamenný most přes lesní potok.
  5km – silnice
Český Krumlov: UNESCO (1992), městská památková rezervace, urbanistický celek malebně rozložený na ostrozích meandrující Vltavy; Staré město: zachována řada původně gotických nebo renesančních domů, jako např. na náměstí radnice = dva gotické domy spojené renesanční atikou (2.pol. 16.stol.) nebo pozdně gotická bývalá radnice a gotický (1309) Zlatokorunský dům s empírovou fasádou (dnes Interhotel), dále morový sloup (1717) se sochami a s renesanční kašnou, pozdně gotický (1402-39) děkanský trojlodní kostel sv. Víta se síťovou klenbou, postaven na místě ještě staršího kostela (1309), jedna z nejcennějších staveb české gotiky (národní kulturní památka), v Horní ulici pozdně gotická kaplanka (1514-20), goticko renesanční prelatura, raně barokní jezuitský seminář (1650-52) později ještě barokně upravovaný (dnes Okresní muzeum s unikátním keramickým modelem města), renesanční (1586-88) jezuitská kolej (dnes hotel), původně pozdně gotické jezuitské divadlo (dnes bar), dvouposchoďový obloukový most a pod ním zastřešená zděná lávka a vedle výklenková kaplička (2.pol. 18.stol.), v Široké ulici renesanční Krčínův dům s malovaným průčelím a bývalý renesanční městský pivovar (1578-1605) dnes mezinárodní kulturní centrum Egona Schileho s muzeem, v Soukenické ulici dům U koně s freskou (2.pol. 15.stol.); Latrán: renesanční Budějovická brána (1596-98), před ní kamenný most se dvěma kaplemi a Vošahlíkův mlýn (14.stol., 1555) klasicistně (1819) přestavěný a za komoušů (1977-80) upravený na obchodní dům, krytý mostní přechod ze zámku do oratoře v kostele Božího těla a P. Marie Bolestné, společného pro mužský minoritský klášter sv. Františka a ženský klášter sv. Kláry, celý komplex byl od roku 1350 několikrát přestavován, pod ním vdovské sídlo Anny z Roggendorfu (16.stol.), rozšířené (1594-1604) na rožmberskou zbrojnici a ještě později (1625) na pivovar (dodnes), vedle městská bašta (16.stol.), dále zachována řada původně gotických a renesančních domů, některé s patrem na krakorcích, nejstarší (15.stol.) Špitál sv. Jošta (č.p.14), původně i s kostelem (14.stol.), který byl po zrušení špitálu (2.pol. 18.stol.) zbořen a presbytář přestavěn na byty, dřevěný Lazebnický most se dvěma plastikami; Zámek: druhý nejrozsáhlejší v Čechách (národní kulturní památka), nejstarší část je původně raně gotický (pol. 13.stol.) Dolní hrad tzv. Hrádek s válcovou věží, přestavěn renesančně (1578) a doplněn o nové purkrabství, později (1580) byla věž zvýšena a ozdobena (1590) freskami, původně gotický (1.pol. 14.stol.) Horní hrad byl postupně rozšiřován a poté renesančně (2.pol. 16.stol.) přestavěn, dochované fresky i přes další dostavby a úpravy, dva prohlídkové okruhy, 1. barokní interiéry (60min.), 2. renesanční interiéry (60min.), Máselnice (galerie), Václavské sklepy (keramika) a věž přístupné samostatně, na místě dřevěného (1680) postaveno zděné (1766-67) divadlo, renesanční (konec 17.stol.) zahrada (park) s rybníčkem a terasou, uprostřed je letohrádek Bellarie (1706-07) upravený rokokově (1755-57) a před ním (od 1958) přírodní divadlo s otáčivým hledištěm, dále jízdárna (1744-47) dnes společenský sál, kaskádová fontána (1749-65), zahrada spojena se zámkem unikátním tříposchoďovým mostem (s krytou tříposchoďovou chodbou); Horní Brána: židovský hřbitov (1891), v Kaplické ulici (č.p.4-6) cenný gotický a renesanční Fričkovský dvorec se sgrafity; Plešivec: barokní hřbitovní kostelík sv. Martina (1717) původně dřevěný (1585), bývalá synagoga (1908-09) dnes sklad, množství předměstských domků pozdně gotických, renesančních a barokních.
  1km – žlutá, silnice
Nádražní předměstí
  1km – zelená a modrá, silnice a silnička, cyklostezka
  4km – silnice a silnička, cyklostezka
Srnín: novorománská kaple (19.stol.).
  1km – silnice, cyklostezka
N. Koruna
  2km – červená, silnice a silnička, cyklostezka
Zlatá Koruna: též Trnová Koruna, cisterciácký klášter založen Přemyslem Otakarem II. (1263), od zrušení Josefem II. (1785) účelově využíván (manufaktura, bělidlo, textilka atd.), dnes muzeum a sklad knihovny, původně gotický (růžicové kruhové okno) trojlodní klášterní chrám Nanebevzetí P. Marie (konec 13.stol.) byl později (1663) zbarokizován (klenba hlavní lodi), konvent (přelom 13. a 14.stol.) s křížovou chodbou byl rokokově upraven, gotická kapitulní síň s křížovou žebrovou klenbou (1280-1300), malý konvent s patrovou kaplí Andělů strážných (13.stol.) byl později (1609) přestavěn, hospodářské objekty s pivovarem, hradby s gotickými bránami a baštou přestavěnou (1836) na faru, bývalé opatství a dormitář, na nádvoří lípa naroubovaná na dubu a lípa velkolistá tzv. „Kapucínka“, celý areál vyhlášen (1995) národní kulturní památkou, prohlídka 40min., v obci bývalý laický v jádře gotický (1330-40, přelom 14. a 15.stol.) kostel sv. Markéty, který byl barokně (volutové štíty) upraven (2.pol. 17.stol.) a později zrušen, přestavován (1785, 1815, 1842, 1902) a účelově využíván (bělidlo, tužkárna, sirkárna a byty), pozdně gotický hostinec „Hospic“ se stupňovitými štíty, kovárna (č.p.13), zbrojnice se strmou střechou a hostinec středověkého původu.
  2km – červená, silnička, cyklostezka
Plešovice: lidové selské statky (č.p.4, 8, 9, 11 a 27) typu okrouhlice (pol. 19.stol.), barokní kaplička se zvoničkou (18.stol.).
  3km – červená, silnička, cyklostezka
Třísov: archeologická památková rezervace, keltské (1.stol. př.n.l.) město Abiluon (opidum – 26ha), patrné několika stupňové valy s příkopy, kaplička (1777, 1989).
  2km – červená
Dívčí Kámen: též Majdštajn, zřícenina gotického hradu (1349) českého typu postaveného na místě hradiště z doby bronzové (1700-1400 př.n.l.), později bylo zesíleno opevnění (15.stol.) a později (1506) už jen drobné úpravy, dodnes dochováno zdivo paláce, brány parkánu, základy věže a pilíře vstupního mostu, na hradě vězněn král Václav IV. (1394), přírodní rezervace, pod hradem malá vodní elektrárna (90kW), horolezecká stěna, Třísovský hamr s barokním štítem (1818).
(nocleh nadivoko ?)
 

 

2. den neděle 31.7. (cca 42km)

  2km – červená
  2km – červená, silnička
  5km – červená
  1km – červená, silnička
Boršov nad Vltavou: farní kostel sv. Jakuba Většího (od 1290), dnešní podoba pozdně gotická (15.stol.) s věží s dlátkovou střechou, v interiéru gotické nástěnné malby, dále v obci kaplička (1719) a jižně zbytky valového opevnění (asi 13.stol.), v místní části Poříčí barokní trojkřídlý jednopatrový zámek s konírnou (17.stol.), postavený (1562) na místě tvrze (dnes byty), zanedbaný zámecký park, kaple sv. Jana Nepomuckého (poč. 18.stol.), vila (1898) tzv. „Dračí zámek“ (dnes dětský domov).
  1km – červená, silnice
  4km – silnice, cyklostezka
České Budějovice – Rožnov předměstí: památková zóna, řada cenných selských usedlostí, renesanční (1564) sýpka (u č.p.226/1123) s bohatými sgrafity a štítem s volutami, u klasicistního statku (poč. 19.stol.) s klenutými chlévy (č.p.2/205/1131) renesanční patrová sýpka (1566) se zbytky sgrafit, stará škola (1912).
  4km – silnice
České Budějovice: městská památková rezervace, na náměstí a v přilehlých ulicích domy v jádře středověké (klenuté, trámové, a kazetové stropy, gotické portály), z části zachováno loubí, kolem historického jádra zbytky gotického opevnění s věžemi Rabenštejnskou, Železnou pannou a Otakarovou baštou (13.stol.), tvar barokního opevnění kopírují městské sady, na náměstí barokní Samsonova kašna (1720-26), barokní radnice (1727-30), budova České spořitelny (1935-36) s bronzovým reliéfem a sochou, renesanční (1549-78) Černá věž hláska a zvonice (přístupná), katedrální trojlodní chrám sv. Mikuláše, původně gotický (13.stol.) byl přestavěn nejdříve pozdně goticky (1518-35) a poté barokně (1641-49, 1686-88), za ním barokní kaple Smrtelných úzkostí Páně (1727-31), bývalý dominikánský klášter s trojlodním kostelem Obětování P. Marie (od 1265), zdivo zčásti cihlové, fragmenty středověkých fresek, cenný čtvercový klášterní ambit i Studniční kaple s křížovými žebrovými klenbami a okenními kružbami (14.stol.), klášterní zvonice tzv. Bílá věž původně gotická (2.pol. 15.stol.) dnes barokní (1772), pozdně gotická (1531) solnice dříve zbrojnice, Wortnerův dům s gotickým jádrem přestavěn renesančně (1550) s cimbuřím (Alšova galerie), renesanční (1554) Masné krámy, čelní štít (1831) empírový (dnes restaurace), vedle novorenesanční (1912-13) bývalá městská spořitelna (dnes KB), barokní biskupská rezidence, původně piaristická kolej (1763-69), empírové městské divadlo (1812-19) později mnohokrát přestavováno a rozšířeno (1881, 1891, 1919, 1955 a 1989-90), novoklasicistní (1871-72) městský dům kultury, novorenesanční (1898-1901) Městské muzeum, bývalý sirotčinec Karla Boromejského s novogotickým (1868-87) kostelem sv. Rodiny (dnes internát a Biskupské gymnázium), bývalý kapucínský klášter (1614-1786) později (1804) kněžský seminář nyní Bohoslovecká fakulta, při něm kostel sv. Anny (1615-21) nyní (od 1988) hudební síň; mimo centrum funkcionalistický (1924) stadion se sokolovnou (1928-48) a plovárnou (1965-71) s parabolickou střechou, Jiráskův jez s dodnes provozovanou elektrárnou (1930), významný krajinný prvek Sokolovský ostrov; Vídeňské předměstí: novobarokní kostel Srdce Páně (1900), novogotický kostel Růžencové P. Marie (konec 19.stol.), secesní budova Rozhlasu a secesní vily, novorenesanční (1904-8) nádraží se secesními prvky; Haklovy Dvory: výklenková kaple (1.pol. 19.stol.), lidové zemědělské usedlosti blatského typu; Hlinsko: novogotická kaple (1885); Linecké předměstí: soudní budova (1905), secesní Okresní dům (1901-2), areál tužkárny Koh-I-noor Hardtmunth (založen 1846), vodárenská věž s měděným vodojemem (1721-24) později přestavěna (1882), novorománský kostel sv. Jana Nepomuckého (1915); Mladé: novogotická kaple P. Marie (1883), hřbitovní novogotická kaple sv. Karoliny (1891-92) a hrobka rodu Hardtmuth; Nové Hodějovice: novorománský kostel P. Marie Královny andělů (1938) vedle socha Immaculaty (1727).
  2km – silnice
České Budějovice – Pražské předměstí: empírová Eggertova vila (1833-34), empírový Ústav hluchoněmých (1846), secesní budova Průmyslové školy stavební (1910), činžovní secesní domy, funkcionalistická Zátkova vila, „staroměstský“ kostel sv. Jana Křtitele a Prokopa (13.stol.), raně gotický presbytář, sakristie a portál ve věži, pozdně goticky (1461 a 16.stol.) přestavěn, bývalý morový barokní špitál s pozdně gotickým (1515) kostelíkem Nejsv. Trojice, rokokově (1763-66) obnoven a později upraven (1982) pro památkový ústav, novogotický kostel sv. Václava (1868-70), Husův sbor (1924), hřbitov (1887-89) s novorománskou kaplí sv. Otýlie (1891) a starým krematoriem (1924-25).
České Budějovice – Čtyři Dvory: empírový hostinec, empírová Lannova loděnice (1828) s vilou a rodným domem loďmistra Vojtěcha Lanny (1805-66), kaple (2.pol. 19.stol.), kostel sv. Vojtěcha (1939-47), významný krajinný prvek Stromovka.
  4km – silnice, silnička
  2km – červená, cyklostezka
Bavorovice: památková zóna, hodnotné lidové selské usedlosti (č.p.1,4,5,8,11,12,13,16,17,21,24,29,31,38 a 59) se štukovým dekorem (19.stol.), dále kovárna se zvonicí a výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého (18.stol.).
  1km – červená, silnice, cyklostezka
  2km – červená a modrá, silnice, cyklostezka
Hluboká nad Vlavou: zámek, původně gotický hrad Froburg (2.pol. 13.stol.) byl přestavěn renesančně, barokně a do dnešní podoby (1839-70) Fr. Beerem, V. Neyenhofem a F. D. Deworetzkým v duchu romantické tudorovské gotiky (zámek Windsor), prohlídka 50min., hodnotnou technickou památkou jsou litinové konstrukce letního pavilonu a zimní zahrady, bývalá jízdárna, stáje a kočárovna upraveny (1952-55) na Alšovu jihočeskou galerii (jihočeská gotika a vlámské i holandské malířství 17.stol.), prohlídka nezávisle na zámku; rozsáhlý zámecký park v anglickém stylu (19.stol.) s kapličkou sv. Antonína, za parkem kamenná Marradasova boží muka (1636); zámeček Štekl – dům pro úředníky (1867) byl upraven (1994-96) na hotel; domek pod zámkem je bývalá vodárna (1735 a 1822), zachována pístová pumpa poháněná vodním kolem (1932); novogotický děkanský kostel sv. Jana Nepomuckého (1844-47), čtyřkřídlý bývalý starý úřednický dům (1844-45), na Městském úřadě (č.p.36) jsou fresky podle M. Alše, barokní sýpka s volutovými štíty (1708), bývalá synagoga (1907) je dnes sbor církve husitské a v jejím okolí bývalá židovská čtvrť, židovský hřbitov (pol. 18.stol.) s barokními a klasicistními náhrobky, na hrázy rybníka socha sv. Jana Nepomuckého (18.stol.), barokní kaple sv. Rocha (18.stol.), v místní část Zámostí novorománská kaple (1851), na „Pokutní louce“ kamenný pomník (připomíná popravu Záviše z Falkenštejna – 24.8.1290), v okolí Hluboké řada zajímavých kamenných mostů.
  2km – červená, silnice a silnička
  3km – červená, silnička
Baba: (570 m.n.m.), nejkrásnější slovanské pohřebiště (9.stol.), 70 mohyl uspořádaných v nepravidelných řadách.
  7km – červená, silnička
Karlův hrádek: malebná zřícenina gotického lovčího hradu založeného Karlem IV. (2.pol. 14.stol.), dochováno zdivo s hrotitými okny, mohutný příkop, val atd.
(nocleh nadivoko ?)
 

 

3. den pondělí 1.8. (cca 49km)

  2km – červená, silnička
Purkarec: malé muzeum vorařství (spolek Vltavan založen 1902) a pomník (balvan s kotvou), jednolodní kostel sv. Jiří byl původně (kolem 1300) raně gotický (presbytář a jižní portál), věž (1694) a křtitelnice (1712) z pozdější doby, později romanticky přestavěn (19.stol.), lidové stavby v selském baroku (č.p.26 – špýchar a voluty, č.p.29 – špýchar, a č.p.34 a 92), dvě výklenkové kapličky (18.stol.).
  1km – červená
  2km – červená, silnička
  2km – červená, silnička
  2km – silnička, cyklostezka
Býšov: dříve věžovitá hranolová tvrz (od 1395), později přestavěna na sýpku a dnes skladiště.
  1km – silnička, cyklostezka
  2km – silnice
jadrná lekárna Telemlýn: na místě několika vsí, vybudována (1983-2001) jaderná elektrárna, původní projekt počítal se čtyřmi lehkovodními reaktory v betonových kontejmentech a zabezpečovacím zařízením od ruských firem, na základě dodatečného rozhodnutí vlády ČR se pozastavila výstavba 3. a 4. bloku aplikoval se bezpečnostní systém od americké firmy Westinghouse, zdaleka viditelné 4 chladící věže jsou vysoké 155m a u paty mají průměr 132m. „Temelín je dílo, před kterým by měl každý soudný člověk pokleknout a vyjádřit úctu všem českým technikům a dělníkům, kteří se na výstavbě podíleli“  – Miroslav Grégr 5.2.2001.
  1km – silnice
Březí u Týna nad Vltavou: zámek Vysoký Hrádek vzniklý přestavbou renesanční tvrze, kaple sv. Anny (19.stol.).
  2km – silnice
Zvěrkovice: novogotická kaple sv. Václava (1901).
  3km – silnice
Týn nad Vltavou: městský park s valy a klenutým mostem, dříve zde stával hrad (13.stol.), později místo něj na náměstí postaven zámek (1699), dnes muzeum (keramika, vorařství, historie města, loutkářství, výstavba jaderné elektrárny Temelín, atd.), původně raně gotický (13.stol.) kostel sv. Jakuba byl přestavěn (1560-67) a zvenčí barokně upraven (1753), uvnitř jsou stropní malby a vzácné varhany, renesanční radnice a řada domů na náměstí, cenný raně barokní hřbitovní kostel sv. Víta (1681-82), budova solnice (16.stol.) s malbami nad vchody (kol.1800).
  3km – silnice
Neznašov: empírový zámek (1800) s parkem a novobarokní kaplí (20.stol.) upravenou na rodovou hrobku, v obci je několik empírových domů, původně gotický hřbitovní kostel Nejsv. Trojice (1.pol. 14.stol.) byl později upraven (1606-07) a má na stropě vymalovány české patrony, dále na hřbitově několik náhrobků ve stylu kapliček a u lesa barokní kaple, jižně od obce židovský hřbitov (1.pol. 18.stol.), na sever od obce na ostrohu nad řekou patrný bývalý příkop hradiště (starší doba bronzová).
  2km – červená, silnice
  1km – silnice
Vísky: dochovány nepatrné stopy středověkého hradu, jehož věž zničil zdejší obyvatel (začátkem 20.stol.), když před tím údajně padající zdivo zabilo jednoho člověka.
  3km – silnice
  1km – silnice
Albrechtice nad Vltavou: hřbitovní původně románský (12.stol.) kostel sv. Petra a Pavla byl barokně upravený (18.stol.), v apsidě se nachází zbytky původních fresek, obvod hřbitova tvoří 108 unikátních kapliček s malbami (1819-54), adresa průvodce, který umožní vstup do kostela je u vchodu, ale nejdříve se zeptejte v hospodě!
  3km – silnice
Údraž: při západní části hospodářského dvorce (č.p.1) pozůstatek goticko renesanční tzv. „Horní“ tvrze (16.stol.), renesanční tzv. „Dolní“ tvrz dochována snad ve zdivu č.p.51.
  2km – silnice
Jehnědno: lidové stavby na návsi, neobvyklá brána u č.p.4.
  2km – silnice
sv. Anna: cenná barokní kaple (18.stol.).
  1km – silnice
Chřešťovice: barokní arkádový zámek (1708) sloužil ještě donedávna jako zemědělské skladiště, polovina severního křídla jádrem pozdně gotické tvrze (2.pol. 15.stol.).
  2km – modrá
sv. Jan: původně raně gotický kostel sv. Jan Křtitele (13.stol.), kostel byl později několikrát přestavován (1400, 1598, 17.stol.), věž s dřevěným patrem (17.stol.), kostel stojí uprostřed bývalého hradiště (starší doba bronzová, slovanské osídlení a středověká vesnice) s dosud znatelnými valy.
(nocleh nadivoko ?)
  2km – modrá
Chřešťovice...
  3km – modrá, silnice
Kluky: kaple navštívení P. Marie (1948), škola a domy s dekorativními štíty.
  4km – modrá, silnička
chata V Živci: turistická chata, u obsluhy jsou klíče od branky k rozhledně na Jarníku.
(nocleh ?)
  0,5km – modrá
Jarník: vrch (608m.n.m.) s dlouhým hřbetem, rozhledna (35m) na anténním nosiči.
  0,5km – modrá
chata V Živci...
  1km – silnička
(nocleh nadivoko ?)
 

 

4. den úterý 2.8. (cca 44km)

  3km – červená, silnička
Písek: městská památková zóna, raně gotický písecký most (konec 13.stol.) je nejstarším kamenným mostem v Čechách (národní kulturní památka), Prácheňské muzeum a informační středisko je umístěno ve zbytku (západní křídlo) z původního královského sídla, v prvním patře renovované nástěnné středověké malby, ostatní části hradu přestavěny v dobách kdy sloužil jako pivovar a kasárna, děkanský poutní kostel Narození P. Marie původně raně gotická stavba (13.stol.) s městskou věží (72m), později přestavěná (15.stol.) a ještě později další barokní (18.stol.) a novogotické (19.stol.) úpravy, původní dominikánský klášter byl zbořen husity a obnoven v barokním slohu až za třicetileté války včetně kostela Povýšení sv. Kříže, pozdně gotickýrenesanční (16.stol.) kostel Nejsvětější Trojice, kolem upravený hřbitov na park (pochovaní význační představitelé města např. August Sedláček), vedle raně barokní samostatná zvonice (1675), kostel sv. Václava (1695-97) postaven (věž 1719 a kruchta 1740) na místě ještě staršího (13.stol.), vedle barokní kaple sv. Prokopa (1729-32), morový sloup (18.stol.), radnice (18.stol.), dochovány části původního opevnění a řada historických domů s bohatou výzdobou (např. hotel Otava nebo bývalá záložna dnes poliklinika), zpřístupněná (1994) Křižíkova vodní elektrárna (1888) s původním zařízením, rovněž zpřístupněný novorenesanční Heydukův dům, židovský hřbitov (1879).
  4km – zelená, silnička (podél Otavy)
hradiště: dosud patrné příkopy a valy (počátek doby bronzové).
  1km – zelená, silnička (podél Otavy)
  0,5km – silnička
  1,5km – žlutá, silnička
Vrcovice: lidová architektura.
  1km – silnice
Vojníkov: rustikální kaplička a lidové stavby s ozdobnými štíty (19.stol.).
  3km – silnička a silnice
U Marečků: barokní kříž (1889) a za ním smírčí kříž bez jednoho ramene s rytinou (1719).
  2km – silnička
Tukleky: vesnická památková zóna, množství lidových staveb, pozoruhodný zejména patrový zděný statek s nadokenní římsou.
  2km – silnice
Oslov: památkové ochranné pásmo, původní gotický kostel sv. Linharta (14.stol.) byl později barokně přestavěn (1778) a upraven (1914), v obci renesanční dvůr a několik staveb lidové architektury, dále v severní části pozoruhodná boží muka, naučná stezka Čertovy stružky.
  2km – silnice
  2km – silnička
sv. Anna: pozdně gotický kostel (1546-48) nad údolím Otavy kde byly před postavením Orlické přehrady pověstné Anenské proudy, nalezeny zbytky prehistorického hradiště.
  2km – zelená
Zvíkovské Podhradí: kaplička a boží muka.
  2km – zelená, silnice
Hrad Zvíkov: královský hrad založený za vlády Přemysla Otakara I. (dokončený ve 13.stol.), později byl hrad citlivě rekonstruován (19.stol. a 1970-80), v areálu se dochoval kamenný most, brána, věž s břitem (tzv. Hláska), hradní palác se Svatebním sálem (fresky), ranně gotická hradní kaple, novogotické nádvorní arkády, tzv. Hlízová věž (nejstarší část hradu), na severu pak tzv. Červená věž, v létě bohatý kulturní program (např. divadelní léto), možnost lodní dopravy na hrad Orlík.
  3km – modrá, silnička
most: přes Vltavu, vyhlídka.
  4km – červená
tvrziště Strážka (Varta): pozůstatky tvrziště sloužícího jako hláska hradu Zvíkova a zbytky z doby obléhání hradu (1622), katova studánka a výhled na Zvíkov.
  5km – červená
chata Husárna: (nocleh ?)
  3km – červená, silnička
chata Na Pískách: (nocleh ?)
  3km – červená, silnice a silnička
(nocleh nadivoko ?)
 

 

5. den středa 3.8. (cca 42km)

Žďákovský most: (1957-65) klene se 50 metrů nad hladinou přehrady, ocelový oblouk o rozpětí 330 metrů, spolu s mostem u Niagarských vodopádů patří k největším této kategorie.
  1km – silnice
Staré sedlo: původně gotický kostel (13.stol.) sv. Prokopa byl později přestavěný (19.stol.), lidová architektura zemědělské usedlosti (č.p.21 a 22), kaplička sv. Jana Nepomuckého.
  1km – červená, silnice
Hrad Orlík: původně královský gotický hrad (2.pol. 13.stol.) na vysoké skále byl vícekrát přestavovaný, jeho současná novogotická podoba pochází z poslední přestavby (19.stol.), zámek má čtyři křídla, která uzavírají dvůr, k zámku vede most přes příkop, vlevo věž (14.stol.), bohaté interiéry, knihovna a muzeum, při zámku skleník a park s největším komplexem historické zeleně v jižních Čechách; naučná stezka Zvíkov-Orlík.
  2km – silnička, naučná stezka
U Hrobky: novogotická schwarzenberská hrobka.
  0,5km – silnička
  0,5km – zelená a červená, silnice
Kožlí u Orlíka: kaplička (1933).
  3km – zelená, silnička a silnice
Pukňov
  3km – zelená, silnička
Svatá Anna: roku 1843 zde příslušníci rodiny orlických Schwarzenbergů osobně zasadili „Duby přátelství“ na památku 30. výročí vítězství spojenců nad Nepoleonem v bitvě u Lipska, o které se zasloužil kníže Karel Felix Schwarzenberg (1771-1820), který obsadil (1814) i Paříž.
  3km – silnice a silnička
mohyly Baba: pod vrcholem (579 m.n.m.) mohyly z období halštatské kultury (6.stol. př.n.l.).
  2km – silnička
  5km – silnice
Lavičky: (+0,5km - camp ?)
  1km – silnice
  1km – žlutá, silnička
  3km – silnička a silnice
vodní dílo Orlík: devátý stupeň tzv. Vltavské kaskády (1954-62), betonová hráz dlouhá 450m a vysoká 90,5m, jezero 2640ha velké, elektrárna s Kaplanovými turbínami o výkonu 364MW.
  1km – silnice a silnička (camp ?)
  1km – silnice
  1km – zelená, silnička
Přední Chlum: pomník tří letců.
  5km – červená
  4km – červená, silnička
Kamýcká přehrada: vyrovnávací nádrž (1961) jako desátý stupeň Vltavské kaskády, betonová hráz dlouhá 84m a vysoká 24,5m, jezero 195ha velké, elektrárna s Kaplanovými turbínami o výkonu 48MW.
  2km – červená, silnice
Kamýk nad Vltavou: původně raně gotický kostel P. Marie (13.stol.) byl po požáru (1775) zbarokizován a potom rozšířen (1787) o novou loď s věží, ve hřbitovní zdi raně gotický portál, dále v obci pozdně barokní budova pošty s volutovým štítem (2.pol. 18.stol.).
  2km – zelená, silnička
Vrškamýk: též zvaný Hunec, zřícenina hradu (13.stol.) obdélníkového půdorysu uzavřeného příkopy a valy.
(nocleh nadivoko ?)
 

 

6. den čtvrtek 4.8. (cca 37km)

  2km – zelená
Kamýk nad Vltavou...
  2km – žlutá, silnice
dvůr Radobyl: židovský hřbitov (17.stol.).
  2km – žlutá, silnice
Brzina
  1km – žlutá a zelená, silnička
Sv. Jan (Skrýšovský): pozdně barokní (1760-64) jednolodní poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, vnějšek stavby bohatě členěn, hodnotné vybavení.
  2km – modrá, silnička
Skrýšov: jednopatrový barokní zámek (1762) s okrasnou zahradou, dnes depozitář Národního muzea.
  2km – modrá, silnice
Stehlíkův Mlýn
  1km – modrá, silnička
  1km – silnička
Hrachov
  2km modrá, silnice
Zrůbek: původně rožmberská tvrz (14.stol.), která zanikla za husitských válek, dnes na úrovni hladiny jen zbytky staveb kolem věžovitého útvaru.
  1km – modrá, silnice a silnička
  0,5km – silnička
  2,5km – modrá
Zvírotice: většina původní zástavby zatopena Slapskou přehradou.
  1km – modrá, silnice
  2km – modrá, silnička
Křepenice: vodní renesanční tvrz zvaná Nový hrádek Krčínov nad Křepenicí, hlavní čtvercová budova obehnaná zdí se čtyřmi baštami s renesančními štíty v rozích, přístup po mostě se dvěma branami, tvrz dlouho používána jako sýpka, severně od obce pamětní kámen na místě koncentračního tábora, 1km severně od obce na Stříbrném vrchu slovanské hradiště (10.stol.) s 600m dlouhý půlkruhovým náspem.
  2km – silnice
Nalžovice/Chlum: původně barokní zámeček, patrová budova s věžičkou, dnes účelově využíván, původně gotický kostel sv. Václava byl zbarokizován (1707), věž zvýšena (1790), kostnice (1765).
  3km – červená
  2km – červená a modrá
Hrazany
  0,5km – žlutá, silnička
keltské hradisko: oppidum (založeno 120 př.n.l. a zničeno požárem 100 n.l.), o rozloze 30ha (mezi kopci Doubí a Červenkou), hradby tvořila kamenná zeď proložená kůly, vysoká 4-5m a široká 5-10m, v oppidu byly rozsáhlé zemědělské dvorce, dílny a mnoho dalších budov.
  0,5km – žlutá, silnička
rozcestí Červenka
  1km – žlutá, silnička
Ostromeč: hrad založený tábority (1424), později pobořen (1435) a ještě později opraven (1450) od roku 1542 již pustý, dnes dochovány jen zdi hranolové věže a základy paláce, vyhlídka.
(nocleh nadivoko ?)
  1km – žlutá, silnička
rozcestí Červenka
  2km – modrá, silnička
chaty Paseka
  1km – modrá, silnička
Hrádek Kozí hřbet: hrádek (14.stol.), od 1541 již uváděn jako pustý, dochovány jen malé zbytky zdiva z někdejší brány a ze stavení obdélníkového půdorysu.
(nocleh nadivoko ?)
 

 

7. den pátek 5.8. (cca 48km)

  1,5km – modrá, silnička
Radíč: raně barokní zámek (1683), čtyřkřídlá budova kolem arkádového dvora s bohatou vnitřní štukovou výzdobou, dnes účelově využíván, v zámecké zahradě kaple s bohatě členěnou fasádou s kněžištěm s vížkou, byla později upravovaná (1727), před kaplí schody (1713), park s dubovou alejí.
  5km – silnice
Nahoruby
  1km – žlutá, silnička
  1km – žlutá a červená
  1km – žlutá, silnička
Blažim
  2km – silnice
Bělice: původně gotický kostel sv. Máří Magdaleny (1.pol. 14.stol.) byl později zbarokizovaný (18.stol.), na severní straně původní gotický portálek, barokní fara (1717-22) a na hřbitově barokní márnice.
  1km – silnice
Kelce
  1km – silnice
Jablonka
  2km – silnice
Blaženice
  2km – silnice !?
Loutí
  2km – silnice !?
Stromeč
  2km – silnice !?
Nová Rabyně: (koupání ?).
  2km – silnice !?
vodní nádrž Slapy: postavená (1945-54) jako součást tzv. Vltavské kaskády, hráz dlouhá 260m a vysoká 70m, jezero o ploše téměř 14km2.
  3km – silnice !? (koupání ?)
Slapy: novobarokní (1919) rezidence průmyslníka Bondye (dnes vojenský rehabilitační ústav), barokní kostel sv. Petra a Pavla (1693), později obnovovaný (1912), na přilehlém hřbitově je márnice se zbytky nástěnných maleb.
  1,5km – žlutá, silnička
  2km – silnice
Královky
  1,5km – žlutá
Malá Lečice
  3km – silnice
Bratřínov
  0,5km – modrá, silnice
  2,5km – silnice
Čisovice: kaple Navštívení P. Marie (1854).
  4km – silnice
Mníšek pod Brdy: barokní zámek (1656-76) postavený na místě zničené tvrze, čtyřkřídlá dvoupatrová budova s třemi nárožními věžemi, ve dvoře na severní straně arkády, portál vstupní brány bohatě zdoben, kaple s malbami (2.pol. 17.stol.) v jihovýchodní věži, dnes je zámek účelově využíván, v obci domy s barokními prvky (č.p.16, 174 a č.p.148 roubený), barokní kostel sv. Václava (1743-56) s věží (1868), interiér bohatě vyzdoben (např. obraz sv. Máří Magdaleny od Petra Brandla z let 1693-94 atd.), kolem kostela hřbitov (18.stol.).
  2km – zelená
Skalka: (553 m.n.m.), hodnotný barokní býv. poutní kostelík sv. Máří Magdaleny (1692-93), postaven K. I. Dientzenhoferem, průčelí prolomeno portálem se štítem a kartuší nesenou dvěma anděly, interiér proveden jako jeskyně s krápníky (má připomínat jeskyni sv. Máří Magdaleny), býv. klášterpoustevnou a kaple křížové cesty (1762).
  3km – zelená
  1km – modrá
Babka: (505 m.n.m.), daleký výhled.
  0,5km
Keltské hradiště: (tzv. Malá Babka), západně od hlavního vrcholu Babky pozůstatky hradiště (mladší doba kamenná, doba bronzová a střední doba hradištní) tvořené trojicí souběžných obloukovitých valů, další val severozápadně pod hradištěm.
(nocleh nadivoko ?)
 

 

8. den sobota 6.8. (cca 45km)

  3km – silnice
Řevnice: z románského kostela se dochoval pouze fragment sloupu, nynější barokní kostel sv. Mořice a P. Marie (1749-52) byl později upravován (1842-52 a 1904-05), hodnotné vybavení (lavice, kazatelna, soška sv. Jiří), novobarokní fara (1904-05) a u hřbitova barokní socha sv. Jana Nepomuckého (18.stol.).
  2km – silnice
Zadní Třebaň
  1km – žlutá, silnice, cyklostezka
  2km – silnice, cyklostezka
Budňany: obec vznikla při stavbě Karlštejna a zůstalo jí jméno podle řemeslnických bud, barokní (1755) fara (č.p.411), dnes muzeum betlémů, před farou vzácná socha sv. Šebestiána (1714) od M. B. Brauna, původně gotický (1351) kostel sv. Palmacia byl později obnovený a byla přistavěna i věž (1760), v obci též pozdně barokní (2.pol. 18.stol.) dům (č.p.53), u mostu přes Berounku zajímavý geologický odkryv Budňanská skála, součást národní přírodní rezervace – Karlštejn (1547ha).
  1km – silnice
Karlštejn: národní kulturní památka, hrad byl budován Karlem IV. (1348-57) nejen jako důstojné sídlo císaře ale také jako ochrana říšských korunovačních klenotů (nebyl dobyt ani husity – 1422), později postaveno purkrabství (přelom 15. a 16.stol.), ještě později pro značnou zchátralost hrad důkladně opraven (1587-96) a přitom setřeny mnohé gotické prvky (např. nahrazení gotických štítů renesančními volutami na Velké věži, které byly ještě později nahrazeny dřevěným podsebitím), citelné poškození autenticity areálu znamenala velká puristická rekonstrukce (1877-99) ale řada původních interiérů zůstala zachována, z celého areálu stojí za povšimnutí především studniční věž, kaple sv. Mikuláše, kostel P. Marie, soukromá kaple Karla IV., Velká věž (francouzský donjon) a zejména kaple sv. Kříže s výzdobou od mistra Theodorika (1359-68), prohlídka 50min. do kaple sv. Kříže je nutno se předem zarezervovat.
  1km – červená, silnice, cyklostezka
  3km – modrá, silnice, cyklostezka
Mořina: dvůr ve vsi původně vlastnil mistr Theodorik, původně gotický (od 1353) kostel sv. Stanislava byl později barokně přestavěn (18.stol.) a opraven (1900), uvnitř zajímavé barokní lavice, kolem kostela hřbitov s pilířovou bránou, na západním okraji obce židovský hřbitov (1.pol. 18.stol.).
  4km – silnice, cyklostezka
Kuchař
  4km – silnice
Tachlovice: z původního kostela sv. Jakuba Většího zůstal pouze presbytář, zbytek barokní (1740-42), uvnitř rokoková kazatelna (1763), za pozornost stojí původní držadlo a zámek na vstupních dveřích, na hřbitově barokní brána a kaple (1745), dále barokní (1.pol. 18.stol.) fara a hospodářský dvůr s bránou, na návsi barokní kaple, památná vrba s největším obvodem kmene u nás (666cm).
  1km – silnice
Nučice
  2km – silnice
Hořelice: barokní zámek (kolem 1700) byl později upraven (19.stol.) se salou terrenou a výraznou zahradní fasádou, pozdně barokní fara a barokní kostel sv. Jana Křtitele (1742-47), je snad dílem K. I. Dientzenhofera a patří k nejhodnotnějším venkovským kostelům u nás, v obci též neobvyklá boží muka (18.stol.).
  1km – silnice
Drahelčice
  1km – žlutá, silnice
  1km – silnice
Úhonice
  3km – silnice
Hájek: barokní (1663-81) klášter sv. Františka s arkádovým ochozem a kaplí při východním křídle, později byl upravován (1732-33), součástí areálu též hodnotná poutní loretánská kaple P. Marie (1623, 1630), na nádvoří mariánský sloup (1703), do hájku vedla poutní cesta až od pražské Lorety s kapličkami (1720-26), celý objekt byl v letech 1950-90 devastován armádou, dnes opět využíván řádem františkánů a probíhá rekonstrukce (od roku 1994).
  3km – silnice
Jeneč: stará (1770) pozdně barokní pošta (č.p.21) s bránou, hospodářský dvůr (17.stol.) a několik dalších památek lidové architektury.
  4km – silnice
Dobrovíz: vesnická památková rezervace, řada (zejména č.p.5 a 27) pozdně barokních statků (kolem 1800 až pol. 19.stol.), barokní kostel P. Marie (18.stol.).
  3km – silnice
Běloky: kaple sv. Floriána (1838) s věží.
  1km – silnice
Středokluky: naleziště předmětů ze starší doby bronzové (2000-1800 př.n.l.), barokní kaple sv. Prokopa (1719-21) postavená jako replika pražského kostela sv. Klimenta, na přilehlém hřbitově kaple sv. Kříže (1725) s freskami, řada barokních soch (18.stol.), dům (č.p.13) s volutovým štítem a bránou (1826), empírová budova pošty (1830).
  1km – zelená, silnice
  3km – silnice
(nocleh - ?)

 

9. den neděle 7.8. (cca 47km)

Číčovice
  1km – silnice
Malé Čížovice: barokní kaple sv. Kříže (1711-14).
  2km – silnice
Okoř: hrad postavil bohatý pražský konšel F. Rokycanský (pol. 14.stol.), do hradní věže byla zastavěná raně gotická kaple (1260-70), obytná věž patří k největším u nás, opevnění a dolní hrad z pozdější doby (15.stol.), hrad byl renesančně (konec 16.stol.) a barokně (17.stol.) upravován, od konce 18.stol. byl opuštěn, prohlídka 45min., v podhradní baště muzejní expozice historie hradu.
  5km – červená, silnička
Budeč: byla střediskem kmene Čechů a rozsáhlým hradištěm (s mohutným opevněním) Přemyslovců (9.-10.stol.), a také byla údajným učilištěm knížete sv. Václava, Rotunda sv. Petra a Pavla, národní kulturní památka, založena (kolem 900) knížetem Spytihněvem, je nejstarší dochovanou kamennou stavbou v Čechách, později byla přistavěna hranolová věž (12.stol.), vedle zbytky malé středověké baziliky P. Marie.
  1km – červená, silnička
Zákolany
  3km – červená, silnice
Otvovice: kaple sv. Prokopa (1846) na místě starší kapličky.
  3km – silnice
Minice: původně gotický kostel sv. Jakuba Většího (14.stol.) byl po třicetileté válce přestavěn a později znovu upravován.
  3km – červená
Kralupy nad Vltavou: novogotický kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava (1895).
  3km – červená, silnička, cyklostezka
Nelahozeves: zámek budován (od 1553-93) v renesančním slohu až do 20.stol. (jihovýchodní rizalit), sgrafitová vnější výzdoba, v zámku Lobkowiczká obrazárna (staré evropské umění – zejména španělské renesanční portréty), za zámkem zbytky parku, pomník A. Dvořáka, který se tu narodil, gotický kostel sv. Ondřeje (14.stol.) s rokokovým zařízením a malou dřevěnou zvonicí.
  3km – silnice, cyklostezka
Veltrusy: gotický kostel Narození sv. Jana Křtitele (14.stol.) s věží (20.stol.), klášter přestavěný (19.stol.) ze zájezdního hostince, dnes policejní škola, kaple F. Kinského (1812).
  3km – silnice, cyklostezka
Veltrusy (zámek a park): barokní zámek (18.stol.) křížového půdorysu s kopulí, později byl podstatně rozšířen zejména o křídla kolem čestného dvora, dvouramenné schodiště zdobí sochy a dochovala se i cenná kolonáda (16 barokních skulptur), v okolí zámku byly už v pol. 18.stol. zahrady francouzského typu, několika kilometrový oblouk lužního lesa (včetně dančí obory), který byl soustavně doplňován alejemi a vzácnými dřevinami, zároveň budovány ozdobné stavby a vodní kanály, roku 1754 tu Rudolf Chotek uspořádal první veletrh na světě (navštívený např. císařem Františkem Lotrinským a královnou Marií Terezií), 2 prohlídkové okruhy.
  2km – silnička, cyklostezka
Sfinx – Egyptský pavilon, Červený Mlýn, Pavilon Marie Terezie: součást veltruského parku.
  1km – silnička, cyklostezka
Všestudy: ve stavení (Šimákův statek) zbytky nástěnných maleb M. Alše.
  2km – silnice, cyklostezka
Dušníky nad Vltavou
  2km – silnice, cyklostezka
Dědibaby
  3km – silnice, cyklostezka
Bukol: hřbitovní v jádře románský kostelík sv. Bartoloměj byl později zbarokizován (18.stol.), přívoz do Lužce nad Vltavou (pro osoby a kola).
  1km – silnice, cyklostezka
  100m – přívoz přes Vltavu
Lužec nad Vltavou: původně gotický (14.stol.) kostel sv. Jiljí byl později zbarokizován (1762), hodnotný interiér, při kostele barokní márnice.
  5km – silnička
Vrbno: kostel Povýšení sv. Kříže (od 1.pol. 12.stol.) s románským zdivem a gotickým presbytářem (14.stol.), později barokní úpravy, barokní márnice.
  3km – silnice, cyklostezka
Hořín: barokní zámek (1696), původně lovecký zámeček, s jízdárnou a stájemi, byl později přestavován (1713-20 a 1736-46), zámecká kaple z poslední přestavby, cenné nástěnné malby a štuková výzdoba, zámecký park, zdymadlo (1905) na vltavském plavebním kanále je technickou památkou.
  2km – žlutá
Vražova vyhlídka: soutok Vltavy a Labe, našich dvou největších řek, je to nulový bod od kterého se počítá kilometráž, zajímavé je, že podle délky toků (Labe 249km a Vltava 433,2km), průměrného ročního průtoku (Labe 98m3/s a Vltava 150 m3/s), jakož i podle velikosti povodí by se Labe mělo na svém dalším toku jmenovat spíše Vltavou.
  1km – silnička
Mělník: městská památková zóna, na místě hradu postaven zámek jehož současná podoba je výsledkem několika přestaveb, nejcennější je renesanční křídlo (2.pol. 16.stol.), prohlídka 40min., socha Karla IV. (1850) na zámecké vyhlídce, vedle zámku pozdně gotický kostel sv. Petra a Pavla s vysokou věží s barokním zakončením, dochována též část věže z původní románské baziliky, cenné vybavení, kostnice (16.stol.) byla později upravena (20.stol.), novogotické brobošství (1896), na náměstí radnice s gotickým portálem a kaplí sv. Barbory (1398) a s barokní fasádou a věží, dále kašna se sousoším (1938), Klášter kapucínů s kostelem Čtrnácti pomocníků (1753), dnes okresní vlastivědné muzeum, původně renesanční kostel sv. Ludmily (1585) byl barokně přestavěn (17.stol.) a u něho dřevěná zvonice (1906), evangelický kostel (19.stol.), u starého mostu stanoviště výletní lodi Král Jiří na lince Poděbrady – Mělník (1xměsíčně).
  autodoprava... (nadivoko - ?)

 > 18.07.2005 14:40