vzpomínky protřepat - nemíchat

 

> vysvětlivky a info...

Šumava : od údolí Chodské Úhlavy na severozápadě až k Vyšebrodskému průsmyku na jihovýchodě má Šumava asi 125km a k Šumavskému podhůří nepřesahuje průměrnou šířku 15km. Člení se do šesti podcelků: Železnorudská hornatina (Jezerní hora 1343 m.n.m.), Šumavské pláně (Velká Mokrůvka 1370 m.n.m.), Boubínská hornatina (Boubín 1370 m.n.m.), Trojmezenská hornatina (Plechý 1378 m.n.m. - nejvyšší na české straně), Želnavská hornatina (Lysá 1228 m.n.m. a Knížecí stolec 1226 m.n.m.) a Vltavská brázda (údolní niva Vltavy). Horský masiv zasahuje jak do Německa (Bayerischer Wald - Grosser Arber 1456 m.n.m. - nejvyšší hora Šumavy) tak do Rakouska (Böhmerwald). Geologicky jde o klenbu tektonicky vyzdviženou při vrásnění v mladších prvohorách, v nejvyšších polohách je pak porušena mladšími zlomy (třetihory), je budován převážně přeměněnými horninami o stáří přes 600-700 mil. let, jako rulami, svory, atd. a v souvislosti s vrásněním proniknut hlubinnými vyvřelinami - žulami a granodiority. Zejména v nich vznikly v ledových a poledových dobách (starší čtvrtohory) známá ledovcová jezera, skalní hradby (Trojmezná aj.), Balvanová moře (Plechý aj.) apod. Národní park Šumava byl zřízen v roce 1991. Rozlohou 690km2 zahrnuje park rozsáhlé území lesních jehličnatých a smíšených porostů s množstvím unikátních rašelinišť, na flóru bohaté údolní louky a zmiňovaná ledovcová jezera. Park se dělí do tří zón - I. přísná přírodní, II. řízená přírodní a III. okrajová. NP Šumava náleží do chráněné krajinné oblasti Šumava zřízené roku 1963 jako největší u nás s celkovou rozlohou 982km2. Území Šumavy, včetně německé části, je vedeno v seznamu UNESCO a je největším lesním komplexem střední Evropy (2000km2).

 

1. den pátek 27.7. (cca 31km)

profil trasy

  autodoprava...
Strakonice: na soutoku Otavy a Volyňky vybudován v l. 1220-25 hrad výjimečně i s klášterem (Johanité). Od roku 1402 patřil Johanitům už celý komplex, po té proběhla velká přestavba hradu, v 17. stol. další barokní úpravy a v l. 1931-32 rekonstrukce. Vstup do hradu barokní velkopřevorskou branou, na 1. nádvoří gotický kostel sv. Prokopa z nejstaršího období hradu. Za branou s obytným traktem ze 16. stol. kapitulní síň (muzeum), na 2. nádvoří Panský dům (muzeum) z l. 1270-80 s raně gotickým portálem přecházející v hradební zeď s věží - Rumpálem s ostrým břitem, vedle hrázděná budova bývalého purkrabství. Dále pak v areálu ještě pozdně gotická stavba s průchodem na 3. nádvoří - původně předhradí s hospodářskými budovami. Otevřeno od 9 do 17 hod. (tel.: +420 383 321 537). Západně od hradu barokní špýchar a naproti zámecká zahrada s letním kinem (dudácké festivaly). Ve městě ještě renesanční kostel sv. Markéty z l. 1580-83 s gotickými okny, v interiéru i hřebínkové klenby a cenné vybavení. Na Velkém náměstí řada pozoruhodných domů - Masné krámy (č.p.141) s raně barokní fasádou, dům U zeleného orla (č.p.171) s renesančním průčelím, bývalá radnice (č.p.1) se sgrafity (podle návrhu M. Alše), a další (č.p.54, 44, 140). Za městem ještě židovský hřbitov založený před r. 1700 s barokními a klasicistními náhrobky (2km - zelená, silnička - za hradem nejdříve podél kolejí a pak přes atd.).
  1km – červená, silnička, cyklostezka 1066 (podél Otavy)
  2km – červená, silnička (podél Otavy)
Nový Dražejov - Otavská
  1km – červená, silnice
Střela: renesanční (16.stol.) zámek zv. Dolní hrad byl později (18.stol.) barokizovaný, v zahradě zřícenina hradu (13.stol.) zv. Horní hrad - celý areál účelově využíván.
  0,5km – červená, silnice
  1km – silnice
  0,5km – červená, silnice
Katovice: původně raně gotický (13.stol.) kostel sv. Filipa a Jakuba, byl renesančně přestavován (1580-82), jižní gotický portál, renesanční křtitelnice (1599), okna barokizována, věž ve stylu románské renesance (zvýšena v 19.stol.) u kostela barokní fara.
  2km – červená, silnička, cyklostezka 1066 (podél Otavy)
Katovická (Kněží) hora: 493 m.n.m., slovanské hradiště z 8. až 9.stol. původně hradiště z halštatské doby, zajišťující ochranu při Otavě a Volyňce, hustě osídleného rýžovníky zlata, zaniklo koncem 10.stol. Dále pozůstatky štol tuhových dolů z l. 1912-22 (na strmém jihozápadním svahu). Žižkův most - klenutý mostní oblouk středověkého původu (při Březovém potoce na úpatí svahu). Přírodní rezervace Kněží hora (13,51ha, od r. 1985) - zbytek přirozené doubravy. Na zalesněné hoře volný chov muflonů.
  1km – červená, silnička, cyklostezka 1066 (pod koleje a podél Otavy)
Dolní Poříčí
  1km – červená, silnička, cyklostezka 1066 (podél Otavy)
Horní Poříčí
nocleh v kempu ?
  1km – červená, silnička, cyklostezka 1066
  1,5km – červená, silnička, cyklostezka 1066 (podél Otavy)
Střelské Hoštice: zámek z 2. pol. 16. stol. obnovený roku 1928 a od té doby účelově využíván, dnes muzeum, za ním hospodářský dvůr s empírovou branou. Dále v obci domy s jednoduchými barokními štíty z 18. stol., klasicistní kostel sv. Martina z r. 1822 a velká barokní sýpka. Na pravém břehu Otavy na ostrohu na Hůrce sídliště z pozdní a střední doby kamenné, dnes na místě chata - 1km - silnice.
  0,5km – červená, silnice, cyklostezka 1066 (přes most)
Kozlov
  2km – červená, silnička, cyklostezka 1066
Užlabina - rozcestník
  1,5km – červená, silnička, cyklostezka 1066
Sv. Anna - kaple
  1,5km – červená, silnice, cyklostezka 1066
Horažďovice - most
  0,5km – červená a zelená, silnice (přes most a pod koleje)
Horažďovice: městská památková zóna, barokní zámek s renesančními rysy vznikl v 16. a 17. stol. přestavbou hradu, pozoruhodný sál se zrcadlovým stropem a freskou, zámecká zahrada s glorietem, zámecký mlýn s pozdně renesančním štítem. Raně gotické opevnění města z pol. 13. a ze 14. stol., zachovány Červená brána, dolní díl Prachatické brány a hradební zdi s baštami. Raně gotický kostel sv. Petra a Pavla z l. 1260-73, v interiéru zdobené svorníky a konzoly, v presbytáři dva hrotité portály a pozdně gotická Madona (kolem r. 1500), pod kostelem Masné krámy ze 17. stol.. Klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie z r. 1504. Renesanční hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele z r. 1598. Dále ve městě zbytek židovské ulice a hřbitov z poč. 19. stol., dům v Podskalské ulici (č.p.57) s renesančními sgrafity a další domy v Havlíčkově ulici (č.p.47 a 48), barokní špitál z r. 1631, na náměstí Mariánský sloup z r. 1723 a pozdně gotická kašna z r. 1503 upravená v 17.stol.
  0,5km – červená a zelená, silnice (pod koleje)
Horažďovice - most
  1km - silnice, cyklostezka 312 (přes most)
Prácheň
  0,5km - červená, silnice, cyklostezka 312
  0,5km - červená
Sv. Kliment: V předhradí kostelík sv. Klimenta z konce 13. stol., byl r. 1859 novogoticky upraven.
  0,5km
Prácheň: gotický hrad z doby po r. 1315 vznikl na ještě starším z 10. stol., od roku 1558 uváděn jako pustý. Dochovány mohutné zbytky věží, hradeb a čtyř bašt. Národní přírodní rezervace přirozeného smíšeného lesa s podrostem (27ha, od r. 1953).
  0,5km
Sv. Kliment...
  0,5km - červená
  0,5km - silnice, cyklostezka 312
  1,5km - zelená, silnice, cyklostezka 312

Velké Hydčice: lidové barokní stavby z 1. pol. 19. stol. (č.p.1, 4 a 5).
nocleh v kempu ?
  1km - zelená, silnice, cyklostezka 312
  2km - zelená, silnička, cyklostezka 312
přes koleje - V Hrůbatech
nocleh nadivoko v nedalekých lesích nebo u Otavy ?
  0,5km - zelená, silnička, cyklostezka 312
  1,5km - zelená, silnička, cyklostezka 312 (podél kolejí a Otavy)
přes koleje
  0,5km - zelená, silnička, cyklostezka 312
  0,5km - zelená a žlutá, silnice, cyklostezka
Žichovice: zámek s renesančními štíty a hranolovou věží z poč. 17. stol., byl později barokně upravený, kaple ve východním křídle z r. 1680. Špýchar (č.p.37) a empírová sýpka z 1. pol. 19. stol.
  0,5km - žlutá, silnice, cyklostezka 2048 (přes koleje a přes most)
nocleh v kempu ?
 

 

2. den sobota 28.7. (cca 45km)

profil trasy

  0,5km - žlutá, silnice, cyklostezka 2048 (přes most)
  1km - silnička, cyklostezka 2048
Rábí: národní kulturní památka, zřícenina největšího gotického českého hradu. Jádrem hradu je mohutná hranolová obytná věž (donjon) ze 14. stol. V 15. stol. byl hrad pozdně goticky přestavěn a opevněn až 5m silnými hradbami s baštami. Obývaný přestal být po vydrancování při stavovském povstání a požáru poč. 18. stol. U první hradní brány pozdně gotický kostel sv. Trojice z r. 1498. V r. 1421 byl hrad dobyt husity, na prvním nádvoří stávala hrušeň, jejíž tříska zranila Jana Žižku na druhém oku. V podhradí vzniklo městečko, městská památková zóna, novogotická radnice, domy s barokními štíty (č.p.59 a 60) a domy (č.p.67 a 50) se zbytkem hradní brány, barokní boží muka, pod hradem židovský hřbitov z 18. stol. s barokními a klasicistními náhrobky. V obci ještě hřbitovní kostel sv. Jana Nepomuckého z r. 1785. Otevřeno od 9 do 12 a od 13 do 17 hod., dva okruhy (tel.: +420 376 596 171).
  0,5km - žlutá, silnička
  1km - žlutá, silnice, cyklostezka 2048 (2x přes most a pak přes koleje)
Žichovice...
  1km - zelená, silnice, cyklostezka 313
  1km - silnice, cyklostezka 313
před kolejemi doleva
  1km - silnička, cyklostezka 313 (podél kolejí)
  1km - silnička, cyklostezka 313
Velká Chmelná
  1km - zelená, silnice, cyklostezka 313
Chmelná
  1km - žlutá, silnička, cyklostezka 313
Malá Chmelná
  0,5km - žlutá, silnička, cyklostezka 313 (podél kolejí a 2x přes)
U Černého mostu (nepřejíždět)
  1km - silnička, cyklostezka 313 (podél Otavy)
  1,5km - silnice, cyklostezka 313 (podél Otavy)
  0,25km - zelená
Sušice - Poutní kaple Anděla Strážce: na vrchu nad městem raně barokní Poutní kaple Anděla Strážce z l. 1682-83, později obklopena ambity se čtyřmi nárožními kaplemi, vyhlídka na město.
  0,25km - zelená
  0,25km - zelená, silnice, cyklostezka 313 (podél Otavy)
Sušice - Nábřeží Otavy (přes most)
  0,25km - zelená, silnice (podél Otavy)
Sušice: městská památková zóna, zbytky městského opevnění z r. 1322 (nejzachovalejší za muzeem a u židovského hřbitova) se třemi přestavěnými baštami. Původně barokní radnice s renesančním portálem, přestavěna r. 1850 a 1898, před ní empírová kašna z poč. 19. stol., měšťanské domy často s klenutým mázhauzem. Muzeum Šumavy (č.p.40) je pozdně gotický dům z 2. pol. 15. stol., kolem r. 1600 renesančně přestavěný, dále Rozacínovský dům (č.p.48) s klenutými prostorami a portálem z doby kolem r. 1500, později renesančně přestavěný se sgrafity, dům s psaníčkovými sgrafity (č.p.50), hotel Fialka raně barokní s balustrádou atikou a renesančním mázhauzem a na náměstí ještě další památkově chráněné domy (č.p.27, 29, 33, 35, 36, 39, 45, 49, 132, 133, 135 a 138). Původní gotický děkanský kostel sv. Václava, zbarokizovaný po požáru r. 1707 a částečně regotizovaný r. 1885, v interiéru náhrobníky ze 17. a 18. stol. atd. Čtyřkřídlý raně barokní kapucínský klášter s kostelem sv. Felixe z l. 1651-55. Hřbitovní kostel P. Marie s tzv. Kabátovskou kaplí z 1. pol. 15. stol., v interiéru náhrobníky z 16. až 18. stol.. Starý židovský hřbitov založený r. 1626 (u hradeb) a nový asi z r. 1876 (při silnici na Červené Dvorce).
  0,25km - silnice
  0,25km - žlutá, silnice
  1,5km - silnice (za silem doleva)
Sušice - U Nádraží
  2,5km - silnice, cyklostezka 305 (přes koleje)
Tedražice
  1km - silnice, cyklostezka 305
Zdouň: po zaniklé osadě rýžovníků zlata ze 13. - 17. stol. zůstal raně gotický kostel sv. Vavřince z pol. 13. stol. s hrotitým portálem, ve věži zachována zdvojená románská okénka, klenba lodi barokní a v interiéru renesanční náhrobníky.
  1km - silnice, cyklostezka 305
Hrádek: zámek je tvořen tzv. Starým zámkem, renesančním z 2. pol. 16. stol. s portály ještě s pozdně gotickým ostěním, se zbytky sgrafitové výzdoby a s barokními štíty a Novám zámkem, barokním z r. 1731 s renesančním špýcharem, při zámku empírově novogotická oranžérie. Dále v obci domy špýcharovitého typu (č.p. 22 a 25) a renesanční dům (č.p. 68) a pozoruhodný barokní mlýn (č.p. 87).
  2,5km - silnice (podél kolejí a podél Ostružné)
Kašovice: na zalesněné vyvýšenině u obce zřícenina tvrze, postavené před r. 1341, zachovány obvodové zdi paláce, který se dispozičním řešením blížil hradu, od 16. stol. opuštěna.
  1km - silnice, cyklostezka 2091 (přes koleje)
  0,5km - silnice
Mokrosuky: zámek byl postaven renesančně r. 1580, ozdobné štíty, zbytky sgrafit, arkády, dnes úřad a byty.
  2km - silnice (podél potoka Matky Boží)
Hory Matky Boží: původně hornická městečko, stopy důlní činnosti v lese severně od obce i na stráních vrchu Křížovka. Poutní kaple Proměnění Páně z r. 1843 na návrší Kalvárie stojí v místech kříže, u něhož u něhož se havíři modlívali. V obci ještě kostel Jména P. Marie z r. 1673, r. 1737 přestavěn a doplněna věž,
  1km - silnice, cyklostezka 2091
Drouhaveč
nocleh nadivoko v nedalekých lesích ?
  2,5km - silnice, cyklostezka 2091
Velhartice: národní kulturní památka, gotický hrad založen poč. 14. stol., jádrem byl věžovitý palác - rajský dům, spojený kolem r. 1430 mohutným kamenným mostem o 4 obloucích s novou hranolovou věží zvanou Putna. Na východní straně přiléhá k hradnímu paláci raně barokní zámecká část z l. 1628-33 s přízemní arkádou a empírovým průčelím z r. 1843. Tento Huertův palác je nad skalním ostrohem ukončen starou gotickou válcovou věží. V době odboje proti Jiřímu z Poděbrad byly na hradě ukryty korunovační klenoty. V předhradí opravená zřícenina renesančního pivovaru z 16.stol., pod hradem vzniká skanzen šumavské roubené architektury. Otevřeno od 9 do 18 hod., dva okruhy - zámek 40 min., hrad 50 min., poslední prohlídka 30 min před zavírací dobou (tel.: +420 376 583 315).
  0,5km - silnice
Osada v podhradí je starší hradu, založena rýžovníky zlata, na náměstí kostel Nanebevzetí P. Marie, románská stavba z doby kolem r. 1240, později goticky rozšířen a přestavěn kolem r. 1500, užity neobvyklé prvky sklenutí sanktuáře a lodi, v interiéru ještě gotická plastika sv. Anny (r. 1500). Městské domy s polovalbovými střechami a bedněním ve štítech z 18. až 19. stol. (č.p.10, 11, 101 a 102) a roubené chalupy (č.p.52 a 82), dále synagoga z 1. pol. 19. stol., dnes požární zbrojnice.
  0,5km - silnice
  0,25km - silnička
kostel sv. Maří Magdaleny: založený r. 1373, pozdně goticky přestavovaný poč. 16. stol., z té doby štítová klenba v lodi a sklípková v síni, z kostela pochází pozdně gotický oltář zvaný Velhartická archa, dnes uložený v Národní galerii v Praze. Nedaleko židovský hřbitov z r. 1858 s památníkem obětí nacismu.
  0,25km - silnička
 (0,5km - rybník Bušek: u rybníka nebo v nedalekém lese nocleh nadivoko ?)
  1,5km - silnice, cyklostezka 38
  0,5km - modrá, silnice, cyklostezka 38
Nemilkov: renesanční zámek s arkýřem a arkádami, upravený v r. 1798 a v r. 1962. Památný dub, stáří 350 let.
  2km - silnice
  0,5km - žlutá, silnice, (přes koleje)
Nemilkov - žel. stanice
  1km - silnice
Úloh: původně gotický kostel sv. Petra a Pavla v r. 1763 barokizován, v r. 1781 zrušen a upraven na sýpku, později na obydlí, náhrobník ze 16. stol., pošumavské chalupy (např. č.p.9).
  1km - silnice, cyklostezka 38
Běšiny: v 17. stol. zde vznikla renesanční tvrz, v 18. stol. byla upravena na sýpku a po pol. 19. stol. přestavěna na lihovar, zbytky ještě starší tvrze na ostrůvku v rybníce. Roubené lidové domy (např. č.p.33) a u kostela památná Žižkova lípa s pamětní deskou.
Eurocamp - nocleh ?
  2km - silnice, cyklostezka 38
Hubenov
  1,5km - silnička, cyklostezka 38
Radinovy
  1km - silnička, cyklostezka 38
Dubový Mlýn
  0,5km - silnička, cyklostezka 38
U Hájníků
  0,5km - silnička, cyklostezka 38
přes koleje - Vrhaveč
  0,5km - silnička, cyklostezka 38 (podél kolejí)
Malá Víska
  2km - silnička, cyklostezka 38 (podél kolejí a potoka Drnový)
žel. zastávka Luhy
nocleh nadivoko ve Spáleném lese a nebo až v Klatovech v kempu u koupaliště ?
 

 

3. den neděle 29.7. (cca 45km)

profil trasy

  1km - červená, silnička, cyklostezka 38 (podél potoka Drnový)
Luby: v 15. stol. postavena vodní tvrz, upravená v 19. stol. na byty. Gotický kostel sv. Mikuláše ze 14. stol. s barokními úpravami v r. 1756, v interiéru nástěnné malby z konce 16. stol..
  0,5km - červená, silnička, cyklostezka 38 (podél potoka Drnový)
pod koleje
  1km - červená, silnička, cyklostezka 38 (podél potoka Drnový)
Klatovy - kolonáda
  1km - červená, silnice
Klatovy: městské raně gotické opevnění z dob založení města (1260-63) bylo zdokonaleno v 15. stol., původně dvojitý pás hradeb (10-12m) s krytou dřevěnou pavlačí a příkopem, zpevněný baštami a věžemi, renovované zbytky opevnění jsou zachovány nejlépe na východní straně (bašta za děkanským kostelem sloužící též jako kostnice). Významnou církevní památkou je jezuitský kostel Neposkvrněného početí P. Marie a sv. Ignáce z l. 1655-75 (Orsi a Lurágo), raně barokní stavba byla po požáru r. 1717 opravena (Dientzenhofer), sochařská výzdoba z r. 1734, vnitřní vybavení je barokní, pod kostelem prostory, do nichž byli v l. 1676-1783 pohřbíváni jezuité a šlechta. Renesanční radnice z l. 1557-59 stavěna současně s Černou věží, po přestavbě v l. 1848-50 byla ještě novorenesančně upravena r. 1925, z té doby vysoké štíty a sgrafity. Černá věž z neomítnutých kvádrů s vyhlídkovým ochozem je vysoká 81m. Dům U bílého jednorožce (č.p.149), upravený na výstavní síň a sousední panský dům s barokní jezuitskou lékárnou z r. 1639 se zařízením ze 17. a 18. stol., dnes muzejní expozice - UNESCO. Na náměstí Křížovský dům (č.p.63), Penízkový dům (č.p.65), nárožní (č.p.66) vzniklé renesanční přestavbou tří gotických domů r. 1572, dále stará radnice (č.p.154), Zýkovský dům (č.p.155) z doby kolem r. 1550 s hřebínkovou klenbou, Kocmarovský dům (č.p.151) koncem 16. stol. přestavěný a barokně upravený. V Plánické ulici barokní domy (č.p.3 a 4) a renesanční nárožní dům (č.p.70) se sgrafitovou výzdobou a další chráněné domy v Balbínově (č.p.89 a 90) a Krameriově ulici (č.p.9, 139-142 a 164). Nedaleko náměstí chrám Narození P. Marie, původně raně gotická stavba z pol. 13. stol., přestavěná poč. 15. stol., v l. 1550-60 bylo trojlodí zaklenuto gotickou hvězdicovou a síťovou klenbou, kostel poč. 20. stol. regotizován, v interiéru malby z 16. stol. a křtitelnice z r. 1526. U chrámu zvonice bílá věž, původně renesanční, r. 1581 barokně upravena, za chrámem čajovna s galerií "U Naší milé Paní" - v sobotu otevřeno od 14 do 24 hod a v neděli od 14 do 20 hod. Jezuitská kolej a seminář z l. 1655-1717, po zrušení řádu kasárna a pivovar. V Plánické ul. u bývalého kláštera dominikánů (č.p.174) stojí barokní kostel sv. Vavřince, postavený v l. 1694-1707, klášter byl v r. 1786 zrušen. Hřbitovní kaple sv. Michala z l. 1736-40. Nad městským hřbitovem židovský hřbitov ze 16. stol.
  1km - červená, silnice
Klatovy - kolonáda
  1km - červená, silnička, cyklostezka 38 (podél potoka Drnový)
pod koleje
  0,5km - červená, silnička, cyklostezka 38 (podél potoka Drnový)
Luby...
  2,5km - červená, silnička, cyklostezka 2035
Loreta: loretánská poutní kaple z r. 1711 s erby.
  1km - žlutá, silnička
rozcestník - odbočka ke Sv. Janu
  0,25km - žlutá, silnička
Sv. Jan: na vyvýšenině zřícenina velké barokní kaple sv. Jana.
  0,25km - žlutá, silnička
rozcestník - odbočka ke Sv. Janu
  0,5km - žlutá, silnička (kolem přírodní památky Loreta)
Loreta: lovecký zámeček zvaný hájovna, postavený počátkem 18. stol., stará důlní štola, technická památka, portál, nedaleko zámečku, datován 1889 a systém chodeb, pozůstatky po těžbě vápence v 19. stol., opuštěno 1910, přírodní památka (13,65 ha od 1984), podzemní prostory jsou významným zimovištěm netopýrů, objeveno několik krasových dutin.
  1,5km - silnice
Týnec: barokní zámek, hodnotná barokní stavba, postavená kolem r. 1720, dnes ve velmi zanedbaném stavu. Původně gotický kostel Nanebevzetí P. Marie ze 14. stol., barokně upravený.
  1km - silnička (kolem kostela a dál)
Rozpáralka: před osadou renesanční boží muka z r. 1575.
  2km - silnice
Klenová: zřícenina hradu, jehož nejstarší část je raně gotická. V l. 1440-60 byl hrad nově opevněn hradebními baštami a rozšířen, zdejší předhradí patří k nejdokonalejším fortifikačním systémům doby pohusitské. V 16. stol. provedeny renesanční úpravy, purkrabství se zbytky sgrafit, renesanční štít a sál s nástěnnými malbami. Z hradu zachován palác, gotická kaple a hranolová věž. Na nádvoří umístěny moderní plastiky. V předhradí byly v l. 1832-38 novogoticky upraveny budovy ze 17. stol. na zámeček, dnes galerie, sbírky českého malířství 19. a 20. stol., v domě pod hradem ještě galerie restaurátorských prací. Otevřeno od 9 do 18 hod., hrad i galerie přístupná volně i s průvodcem - 40 min. (tel.:+420 376 392 208 nebo +420 602 489 097). Nedaleko ještě kaple zvaná Umění.
  1,5km - zelená, silnice
Janovice nad Úhlavou: raně gotický kostel sv. Jana Křtitele z konce 13. stol., barokizován r. 1764, kdy byla přistavěna i věž v presbytáři křížová klenba a raně gotické nástěnné malby z 1. pol. 14. stol. Na starém hřbitově patrny zbytky vodní tvrze. Židovský hřbitov z 18. stol. nalevo od silnice na Petrovice a Nýrsko (asi 2km od Janovic).
  0,5km - zelená, silnice, cyklostezka 2052
most přes Úhlavu
  0,5km - silnice, cyklostezka 2052
Veselí: novogotický zámek z doby po r. 1863, postaven na bývalém tvrzišti, dnes ve velmi zanedbaném stavu.
  2,5km - silnice, cyklostezka 2052 (přes koleje)
Dubová Lhota
  1,5km - silnice, cyklostezka 2052
Úborsko
  0,5km - silnice, cyklostezka 2052
přes koleje
  3km - silnice, cyklostezka 2052 (přes most)
Bystřice nad Úhlavou: původně zde bývala tvrz, renesančně přestavěna na zámek, který byl zásadně přestavěn v l. 1848-52, dnes ve velmi zanedbaném stavu. Raně barokní kaple z r. 1697 stojí na pahorku, pod nímž porazili v r. 1467 Klatovští a lid z okolí bavorské křižáky.
  2km - silnice, cyklostezka 2052 (přes most)
  0,5km - modrá, silnice, cyklostezka 2052
Nýrsko: gotický farní kostel sv. Tomáše ze 14. stol., upravený barokně, raně barokní radnice z r. 1684 s vysokým zdobeným štítem a erby, barokní dům (č.p.2) a barokní fara. Za městem u cesty na Milence a Dešenice židovský hřbitov založený v 15. stol. s náhrobníky z 18. stol. (asi 1km od Nýrska).
U řeky Úhlavy Autokemp - nocleh ?
  0,5km - zelená a modrá, silnice
  0,5km - zelená, silnice
  0,5km - zelená (kolem přírodního divadla)
Pajrek: zřícenina malého pohraničního hradu z pol. 14. stol., od roku 1472 po vypálení při vpádu Bavorů pustý, r. 1504 opraven ale od pol. 16. stol. natrvalo opuštěn. Hranice CHKO Šumava.
nedaleko nocleh nadivoko nebo směr přehrada Nýrsko a dál směr Hamry a nocleh někde po cestě ?
  0,5km - zelená
  0,5km - silnička, cyklostezka 2049
Horní Polánky - myslivna
  4km - silnička, cyklostezka 2049
Pod Hraničářem - rozcestník
  1,5km - modrá, silnička, cyklostezka 2049
U Zadních Chalup - rozcestník
někde v okolí nocleh nadivoko ?
  0,5km - červená a modrá, silnička, cyklostezka 2055
  6,5km - červená, silnička, cyklostezka 2055 (Královským hvozdem)
Pod Lovečnou / U Obrázku - rozcestník
  2km - červená, silnička, cyklostezka 2055 (Královským hvozdem pod Velkým Ostrým)
  0,5km - červená a modrá, silnička, cyklostezka 2055
Stateček pod Ostrým - rozcestník
někde po cestě nocleh nadivoko a nebo až ve Špičáku v penzionu nebo až v Žel. Rudě v kempu ?!?!
 

 

4. den pondělí 30.7. (cca 43km)

profil trasy

Stateček pod Ostrým - rozcestník
  1,5km - červená, silnička, cyklostezka 2055
Bílá strž - rozcestník
  0,5km - červená a žlutá, silnička, cyklostezka 2055
Bílá strž a Vodopád
  2,5km - červená, silnička, cyklostezka 2055
  0,5km - silnička, cyklostezka 2055
Černé jezero: je naším největším ledovcovým jezerem (18,42 ha, 1008 m.n.m., hloubka 39,8 m), nad ním se tyčí 320m vysoká jezerní stěna s jedinečným výhledem, hluboko pod "hrází" v údolí Úhlavy byla postavena naše první přečerpávací elektrárna, dnes technická památka. V jezeře porosty šídlatky jezerní a zevaru splývavého. Na stěně exponované k severu arktoalpinské rostliny. Žijí zde vzácné druhy bezobratlých. Spolu s Čertovým jezerem národní přírodní rezervace (175 ha od 1911).
  3,5km - žlutá, silnička, cyklostezka 2055
Špičácké sedlo: pod sedlem železniční tunel dlouhý 1748 m, vybudovaný v l. 1874-77.
 (4,5km - silnice, cyklostezka 33 a 38 až do Železné rudy)
  2,5km - žlutá
Čertovo jezero: ledovcové jezero (10,3 ha, 1030 m.n.m., hloubka 36,5 m), má vysokou čelní "hráz" - morénu a výrazný ledovcový kar, vytvořený ve svorech královského hvozdu. Spolu s Černým jezerem národní přírodní rezervace (175 ha od 1911).
  3km - silnička (dolů a kolem chaty Bumbálka)
Špičák: jedno z hlavních center zimních sportů na Šumavě.
  0,5km - zelená, silnice (pod koleje)
  1km - silnice, cyklostezka 33 a 38 (pod koleje)
  0,5km - zelená, silnice, cyklostezka 33 a 38
Železná Ruda - žel. stanice
  0,5km - silnice, cyklostezka 33 a 38
Železná Ruda: nejnavštěvovanější šumavské středisko, poutní farní barokní kostel P. Marie Pomocnice z Hvězdy z l. 1727-32 postavený na půdorysu šesticípé hvězdy s cibulovou bání krytou šindelem, věž z r. 1777, v interiéru náhrobníky z l. 1742 až 1825. Na břehu Řezné železářský hamr z 18. až 19. stol., kamenná stavba se stanovou střechou, přestavěn na rekreační objekt. Horská roubená chalupa (č.p.54) z 18. stol., pomník vojenské vzpoury v r. 1919, nyní památník obětem válek a v obci ještě muzeum sklářství. V části obce Alžbětín v historické budově nádraží z r. 1878 společné informační středisko národních parků Šumava a Bayerischer Wald, středem budovy prochází statní hranice.
  0,5km - žlutá, silnice, cyklostezka (přes koleje)
Železná Ruda - hřbitov
  1km - zelená, silnička, cyklostezka (Debrnická alej)
Debrník - rozcestník: hranice NP Šumava
  2km - červená, silnička, cyklostezka 2113
Zámecký les - rozcestník
  1km - červená, silnička, cyklostezka 2113
Pod Polomem - rozcestník
  2km - červená, silnička, cyklostezka 2113
Nad Polomem - rozcestník
  2km - červená, silnička, cyklostezka 2113
  0,5km - žlutá, silnička, cyklostezka 2113
Rudská křižovatka - rozcestník
  1km - žlutá, silnička, cyklostezka 2119
bývalá Hůrka: kaple - hrobka rodu Abelů, pomník bývalé obce.
  0,25km - modrá, silnička, cyklostezka 2119 a 2115
  0,25km - cyklostezka 2119 (doprava)
  3km - žlutá, silnička, cyklostezka 2119
bývalé Vysoké Lávky - rozcestník
  1km - žlutá, silnička, cyklostezka 2119
  3,5km - silnice, cyklostezka 33 (doprava, Šumavská magistrála)
Prášily: významné turistické východisko, chata KČT znovuotevřena současně s hraničním přechodem v r. 1997. (Chata U Jakuba, č.p. 112, tel.: +420 376 589 001; Penzion Pampeliška, č.p. 154, tel.: +420 376 589 029; Turistická chata KČT, č.p. 100, +420 376 589 031; atd.).
nocleh v některém z penzionů ?
  0,5km - zelená, žlutá a červená, silnice, cyklostezka 33 a 2113 (Šumavská magistrála)
U Prášil - rozcestník
  0,5km - zelená a žlutá, silnice, cyklostezka 33 a 2113 (Šumavská magistrála)
bývalý Gruberg - rozcestník a informační srub Správy NPŠ.
            1,5km - žlutá, silnička, cyklostezka 2113 (nebezpečné území bývalé dopadové plochy střelnice)
          Slunečná - rozcestník
            1km - zelená, silnička, cyklostezka 2113
          Liščí díry - rozcestník
            0,5km - červená, silnička, cyklostezka
          parkoviště pro kola
            0,5km - červená
Prášilské jezero: 1080 m.n.m., ledovcové jezero vzniklo po ustoupení pleistocenního ledovce. Nad ním je 150 m vysoká stěna. Rozloha 3,7 ha, hloubka 15 m. Jezero je bez ryb, průměrná kyselost je 4,5 pH, nedaleko ještě bažinatá kotlina, zbytek dalšího, dnes již zarostlého jezera, pomník utonulého studenta z r. 1927.
            0,5km - červená
          parkoviště pro kola
            0,5km - červená, silnička, cyklostezka
          Liščí díry - rozcestník (4km - Poledník, 1315 m.n.m., rozhledna)
            1km - zelená, silnička, cyklostezka 2113
          Slunečná - rozcestník
            1,5km - žlutá, silnička, cyklostezka 2113 (nebezpečné území bývalé dopadové plochy střelnice)
bývalý Gruberg - rozcestník a informační srub Správy NPŠ.
  0,5km - zelená, silnice, cyklostezka 33 (Šumavská magistrála)
U Zettla
  2km - silnice, cyklostezka 33 (Šumavská magistrála)
bývalý Velký Bor - rozcestník
  4,5km - silnice, cyklostezka 33 (Šumavská magistrála)
Mechov (Mosau) - rozcestník, přes Vchynicko - Tetovský plavební kanál
  1km - silnice, cyklostezka 33 (Šumavská magistrála)
Staré Srní - rozcestník
  0,5km - žlutá a modrá, silnice, cyklostezka 33 (Šumavská magistrála)
Srní: původně dřevařská, dnes rekreační obec, kostel Nejsv. Trojice z l. 1804-05, na místě dřevěného z r. 1788, částečně krytý šindelem. Rozložitá chalupa se zvoničkou (č.p. 46) z přelomu 18. a 19. stol., známá s filmů (Pod Jezevčí skalou atd.), dále roubená chalupa (č.p. 47) a sousední (č.p. 51) zvaná Klostermannův dům. (levné ubytování - Římskokatolická farnost, č.p. 17, tel.: +420 731 402 909; Penzion Efekt No2, č.p. 2, tel.: +420 728 182 596; Penzion Panenka, č.p. 3, tel.: +420 376 599 232; Čeňkova pila a Ubytovna Rokyta, č.p. 29 a 84, tel.: +420 376 599 230; Chata Forward, č.p. 20, tel.: +420 376 599 250; Penzion Je + Je, č.p. 26, tel.: +420 376 599 363; atd.).
nocleh v některém z penzionů a nebo až v Antýglu v kempu ?
 

 

5. den úterý 31.7. (cca 48km)

profil trasy

Srní...
  1km - zelená, silnice, cyklostezka 2114
akumulační nádrž
  0,5km - zelená, silnice, cyklostezka 2114
Sedlo
  0,5km - zelená, silnice, cyklostezka 2114
Vchynicko - Tetovský plavební kanál: významná technická památka, vybudován v l. 1789-1801 inženýrem Rosenauerem pro plavbu dřeva jako spojnice Vydry a Křemelné. Délka 14,4 km a převýšení 190 m. V r. 2000 obnoven hradlový dřevěný most přes Vydru, replika stavby stržené v 50. letech 20. stol. Při pravém břehu řeky Vydry rybí přechod, zde se vlastní kanál odděluje od řeky, umělé koryto místy až 5 m široké s několika kamennými mosty. Užíván do r. 1958, dnes zavodněno 10 km.
  2km - zelená, silnice, cyklostezka 2114 (podél kanálu)
Nad Sekerským potokem - rozcestník
  1km - zelená, silnice, cyklostezka 2114 (podél kanálu)
Mechov (Mosau) - rozcestník, na druhý břeh kanálu
  0,5km - zelená, silnička, cyklostezka 2114 (podél kanálu)
Plavební kanál - rozcestník
  1km - zelená, silnička, cyklostezka 2114 (podél kanálu)
odbočka ke kapli
  0,5km - zelená, silnička
Lesní kaple - Hauswaldkapelle: bývalé poutní místo, již v 18. stol. obraz P. Marie, v r. 1820 malá kaple, v r. 1860 a v l. 1901-02 postavena znovu a po r. 1945 postupně chátrala až zanikla r. 1957.
  0,5km - zelená, silnička
odbočka ke kapli
  0,5km - zelená, silnička, cyklostezka (podél kanálu)
Pod Kostelním vrchem - rozcestník
  2km - zelená a modrá, silnička, cyklostezka 2114 (podél kanálu)
Hakešická cesta - rozcestník
  3km - zelená, silnička, cyklostezka 2114 (podél kanálu)
Schätzuv Les - rozcestník
  1km - zelená a červená, silnička, cyklostezka 2114 (podél kanálu)
Rokyta: v bývalé lesovně informační středisko NPŠ a geologická expozice hornin Šumavy. Několik roubených chalup.
  1km - červená, silnice, cyklostezka 33 (přes most)
Antýgl: název z německého ein Tiegel - název pro sklárnu o jedné vaně. Původní dvorec, později zájezdní hostinec, tvoří skupina roubených a zděných stavení z 18. stol. mají štíty s vyřezávaným bedněním či se skládanou lomenicí, typickou pro dvorec je kaplička a zvonička, úpravy při přestavbě na kemp r. 1964.
  2,5km - silnice, cyklostezka 33 (údolím Vydry)
Hradlový most (rechle): bývalá Vchynice - Tetov
  2km - silnice, cyklostezka 33 (údolím Vydry)
Modrava: 990 m.n.m., horská obec a turistické východisko, Klostermannova chata z r. 1924 (Fuchs).
  0,5km - zelená, silnice, cyklostezka
Modrava - rozcestník (doleva)
  2km - modrá a červená, silnička, cyklostezka 1023 (podél Modravského potoka a Filipohuťské stráně)
Modravský potok, most - rozcestník
  3km - modrá, silnička, cyklostezka 1023 (podél Modravského potoka, po Nové březnické cestě)
Na Ztraceném - rozcestník (doleva)
  2km - žlutá, silnička, cyklostezka 1023 a 1042
Ptačí nádrž - rozcestník (doprava)
  3km - červená, silnička, cyklostezka 1023 (podél Biskupské slatě)
Černá hora - rozcestník
  2km - červená, silnička, cyklostezka 1023
U Pramene Vltavy - rozcestník
  0,5km - modrá, silnička, cyklostezka 1041
Pramen Vltavy: 1172 m.n.m., symbolický pramen nejdelší české řeky Vltavy (Teplé Vltavy), pamětní deska z r. 2001. Ve skutečnosti Teplá Vltava vzniká spojením bystřin vytékajících z úpatí Černé hory a Stráže s vodou odtékající z rašeliniště. Nad cestou stávala chata KČT z l. 1922-23, která byla v r. 1953 zbořena. I. zóna NP "Prameny Vltavy" je vrchovištní rašeliniště protáhlého tvaru s porosty smrku s klečovými formami borovice bažinné. probíhá zde rozvodí Severního a Černého moře.
  5km - modrá, silnička, cyklostezka 1041 (Vltavská cesta)
Kvilda, Hraběcí huť - rozcestník
  0,5km - modrá a zelená, silnice, cyklostezka 1041 a 331 (Vltavská cesta a Zlatá stezka)
Kvilda: (Aussergefild) 1065 m.n.m., nejvýše položená obec u nás. Novogotický kostel sv. Štěpána z l. 1892-94, na místě dřevěného z r. 1765, který vyhořel. V dolní části obce Hamerské Domky a Vilémov dochován soubor lidových staveb s pavláčkami a skládanými lomenicemi, v návrhu na vesnickou památkovou zónu. V obci muzeum historie Kvildy a Bučiny, a kyvadlová doprava na Bučinu. Při Kvildském potoce zachovány malé sejpy po rýžování zlata.(Chata Kvilda - Vostradovský, tel.: +420 731 723 592; Chata U Krále Šumavy, č.p. 27, tel.: +420 388 435 590; atd.).
nocleh v některém z penzionů ?
  0,5km - žlutá, silnice, cyklostezka 33 (podél Teplé Vltavy, Šumavská magistrála)
Kvilda - Hamerské domky - rozcestník
  3km - silnice, cyklostezka 33 (podél Teplé Vltavy, Šumavská magistrála)
Františkov (Franzensthal): 960 m.n.m., vodní elektrárna založená v l. 1896-97, s původním zařízením, Francoisova turbina z r. 1914, 30 kW. Nedaleko 5m vysoká skála Pivní hrnec. Zdejší události byly inspirací pro román a film Král Šumavy, nedaleko pomník Králům Šumavy - převaděčům.
  3km - silnice, cyklostezka 33 (podél Teplé Vltavy, Šumavská magistrála)
Svinná Lada
  0,5km - zelená
Chalupská slať - jezírko : vrchovištní rašeliniště (240ha) ve výšce 878-920 m.n.m. s malebným jezírkem, k němu vede chodník, součást naučné stezky.
  0,5km - zelená
Svinná Lada: informační středisko NP Šumava.
  0,5km - zelená, silnice, cyklostezka 33 a 1040 (přes most, Šumavská magistrála)
Borová Lada: 900 m.n.m., šumavská stavení se skládanými lomenicemi, dům se zvoničkou tzv. "Na Fabrice", bývala v něm sirkárna a pila. (Ubytování Zlatá Lada, č.p. 62, tel.: +420 732 208 155; Kavalír, č.p. 42, tel.: +420 388 434 130; atd.)
nocleh v některém z penzionů ?
  0,5km - zelená, silnice, cyklostezka 33 (přes most, Šumavská magistrála)
  0,5km - silnice, cyklostezka 33 (údolím Teplé Vltavy a podél hranice NP, Šumavská magistrála)
bývalá kaple sv. Anny: z poutní kaple z r. 1860 a křížové cesty zbyl jediný kříž.
  1km - silnice, cyklostezka 33 (údolím Teplé Vltavy a podél hranice NP, Šumavská magistrála)
Zahrádky - kemp
nocleh ?
 

 

6. den středa 1.8. (cca 57km)

profil trasy

Zahrádky...
  4km - silnice, cyklostezka 33 (údolím Teplé Vltavy a podél hranice NP, Šumavská magistrála)
  1km - žlutá, silnice, cyklostezka 33 (údolím Teplé Vltavy a podél hranice NP, Šumavská magistrála)
  0,5km - žlutá, silnice, (doleva a 2x přes most, podél hranice NP)
Polka - rozcestník
  0,5km - žlutá a modrá, cyklostezka 1037 (doleva a podél hranice NP)
  2km - žlutá, silnička, cyklostezka 1037 (podél hranice NP)
Orlovka - rozcestník
  0,5km - žlutá, silnička (doleva)
Kunžvart - rozcestník
  0,25km - modrá (doleva)
Kunžvart: 1032 m.n.m., po Vítkově Kameni druhý nejvýše položený hrad u nás, podle původního jména Královská Stráž (Kunigswarte) je zřejmě královského založení. Poprvé připomínán v r. 1359, v r. 1547 již uváděn jako pustý. Jádrem strážního hrádku byla hranolová věž z řádkovaného zdiva na skalním výchozu, který ji ze tří stran chránil. Původní ostění v přízemí věže s půlkruhovým záklenkem bylo později použito jako vchod do statku (č.p.5) v nedaleké obci Kořenný.
  0,25km - modrá
Kunžvart - rozcestník
  0,5km - žlutá, silnička (doprava)
Orlovka - rozcestník
  1,5km - silnička, cyklostezka 1037 (doprava a podél hranice NP)
Kořenný
  0,25km - žlutá, silnička, cyklostezka 1037 (podél hranice NP)
  0,25km - žlutá a modrá, silnička, cyklostezka 1037 (podél hranice NP)
Strážný: obec leží v údolí mezi dvěma přítoky Vltavy pod stejnojmenným vrchem, dřívější název Kunžvart. V r. 1965 zbouraný původně pozdně barokní kostel Nejsv. Trojice z r. 1780, zvětšen r. 1786 a opraven r. 1909. Vyhlídka, kaple P. Marie Pomocné z r. 1834 a kříž (1km - modrá).
  0,5km - zelená, silnice, cyklostezka 1025 (podél hranice NP)
  1,5km - silnice, cyklostezka 1025 (podél hranice NP a pak doprava a přes most)
Hliniště - rozcestník
  1km - zelená, silnice, cyklostezka 1025
Jarní hon - rozcestník
  3,5km - zelená, silnice, cyklostezka 1025
České Žleby: 920 m.n.m., ve středověku zde procházela tzv. Zlatá stezka, stopy v terénu jsou chráněnou technickou památkou. název osady prý odvozen z napájecích koryt - žlabů pro soumary, pramen vody a kaplička v ohradní zdi hřbitova.
  1km - modrá, silnice, cyklostezka 1030 a 33 (Šumavská magistrála)
U Mlýnů - rozcestník
  1km - modrá, silnička, cyklostezka 1030
Stožecká luka - rozcestník
  1,5km - modrá, silnička, cyklostezka 1030
Pod Stožeckou skálou - rozcestník
  0,5km - modrá
Stožecká skála: 976 m.n.m., žulové skalisko s 5m vysokým železným křížem se zbytky hrádku, stavěného na ochranu Zlaté stezky od pol. 13. stol. do 15. stol., výhled na masiv Trojmezné. Pod vrcholem (950 m.n.m.) Stožecká dřevěná poutní kaple P. Marie (Tussetkapelle), kulturní památka, před ní vytékal pramen, ke kterému vedly tři křížové cesty. Původně dřevěná kaple z r. 1791 přestavěna r. 1804 na kamennou a v r. 1815 vyzdobena obrazem P. Marie s děťátkem a růží. V r. 1867 dřevěná přístavba ve švýcarském stylu. V r. 1914 vyzdobena dřevořezbami. Za minulého režimu kaple téměř zničena, až v l. 1987-88 obnovena.
  0,5km - modrá
Pod Stožeckou skálou - rozcestník
  1,5km - modrá, silnička, cyklostezka 1030
Stožecká luka - rozcestník
  2km - žlutá, silnička, cyklostezka 1024 (později podél Mlýnského potoka a 2x přes most)
Stožec (Tusset): 785 m.n.m. elektrárna s opraveným náhonem.
nocleh v penzionu Nádraží Stožec ? (tel.: +420 388 335 003, č.p. 9)
  1km - žlutá, silnice, cyklostezka 1024 (údolím Studené Vltavy nedaleko kolejí)
U Křížku - rozcestník
  3,5km - žlutá, silnice, cyklostezka 1024 (údolím Studené Vltavy nedaleko kolejí)
Nové Údolí: nejdříve osada pro lesníky, v r. 1910 otevřena železnice z Volar do Pasova, v r. 1948 provoz přes hranici přerušen, přechod pro pěší. Muzeum Pošumavských železnic v železničních vagonech, jízdy drezinami.
  2,5km - červená, silnice, cyklostezka 1023
Špičácké sedlo: sedlo mezi Špičákem (1021 m.n.m.) a Kamennou (978 m.n.m.)
  1,5km - červená, silnice, cyklostezka 1023
Schwarzenberský plavební kanál - Rosenauerova nádržka: hráz bývalé vodní nádrže k napájení Schwarzenberského plavebního kanálu. Kamenný pomník na počest inženýra Josefa Rosenauera z r. 1928. Plavební kanál je významná technická památka, spojující povodí Vltavy a Dunaje. Umožňoval dopravu dřeva z těžko přístupných šumavských lesů k Dunaji, později k Vltavě a železnici. Kanál byl postaven podle projektu z r. 1775 inženýra Josefa Rosenauera (1735-1804). Byl stavěn proti směru toku ve dvou etapách. 1. etapa tzv. "starý kanál", 31,5 km od ústí potoka Zwettlbach do řeky Große Mühl k osadě Jelení Vrchy, byla realizována v l. 1789-93. 2. etapa tzv. "nový kanál", od osady Jelení Vrchy k Rosenauerově nádrži na úpatí Třístoličníku včetně 429 m dlouhého tunelu byla realizována inženýry Faltou a Krausem v l. 1821-22, délka vlastního kanálu je 44 km. Včetně smyků a regulované části potoka Zwettlbach 89,7 km. Kanál byl napájen vodou z 27 potoků, tří nádrží a Plešného jezera. Průměrný sklon je 5‰, šířka je 3,5-4 m a průměrná hloubka 1 m. První zkušební plavba 15.4. 1791 (dřevo dorazilo do Vídně 23.4.), celý kanál zprovozněn 5.5. 1824. Kanál byl původně určen pro plavbu polenového dříví do Vídně. v r. 1887 zřízen Želnavský smyk k Vltavě a železničnímu překladišti u Nové Pece. R. 1891 byla ukončena pravidelná plavba do Rakouska, definitivně r. 1932 a smykem r. 1961 a definitivně v r. 1966 pro nízkou produktivitu. Rekonstruovány byly některé kratší úseky s ukázkovými plavbami.
  5km - modrá, silnička, cyklostezka 1023  (podél kanálu)
U Oslnice - rozcestník
  4,5km - modrá, silnička, cyklostezka 1023 a později i 1029 (podél kanálu)
Hučina - rozcestník
  2km - modrá, silnička, cyklostezka 1023 (podél kanálu)
Vodní tunel: horní portál 429m dlouhého vodního tunelu.
  0,5km - modrá a žlutá, silnice, cyklostezka 1023 (podél kanálu)
Jelení: 865 m.n.m., muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu.
  2km - modrá, silnička, cyklostezka 1023 (podél kanálu)
Rosenauerova kaplička: postavena projektantem kanálu z vděčnosti po dokončení první části díla. Důmyslné křižování Jezerního potoka s kanálem.
  0,5km - modrá, silnička, cyklostezka 1023 (podél kanálu)
Jezerní smyk - rozcestník
  0,5km - modrá, silnička, cyklostezka 1023 (podél kanálu)
Adolfova cesta - rozcestník
  3km - modrá, silnička, cyklostezka 1023 (podél kanálu)
Akvadukt - Rossbach: 849 m.n.m., zajímavé místo na plavebním kanále, vodní křižovatka plavebního kanálu a Koňského potoka.
  1,5km - modrá a zelená, silnička, cyklostezka 1023 a 1026 (podél kanálu)
Raškov - rozcestník
  1km - zelená, silnička, cyklostezka 1026 (doleva)
Láz
  2km - zelená, silnička, cyklostezka 1026 (podél hranice NP)
Nová Pec: původně dřevařská osada, při odbočce do Jelení zděná myslivna se zvoničkou z 19. stol., jižně od obce vybudován v r. 1887 spojovací Želnavský smyk 3,9km mezi Schwarzenberským kanálem a Vltavou.
nocleh v kempu a nebo v nedalekých lesích a nebo až na druhém břehu Lipna v Horní Plané v kempu ?
 

 

7. den čtvrtek 2.8. (cca 52km)

profil trasy

Nová Pec...
  2km - zelená, silnička, cyklostezka 1026 (podél hranice NP)
Láz
  1km - zelená, silnička, cyklostezka 1026
Raškov - rozcestník
  3km - modrá, silnička, cyklostezka 1023 (podél kanálu a podél hranice NP)
Klápa: 836 m.n.m., bývalý hotel, dnes pohraniční policie a horská služba.
  3,5km - modrá, silnička, cyklostezka 1033 (podél kanálu a podél hranice NP)
Huťský Dvůr: dříve skelná huť, na místě huti v 60. l. 20. stol. zaniklý zemědělský dvůr, akvadukt na křížení Huťského potoka a plavebního kanálu.
  1km - modrá, silnička, cyklostezka 1033 (podél kanálu a podél hranice NP)
Josefův Důl:  dříve skelná huť, budovy zničeny v 50. l. 20. stol., akvadukt na křížení Medvědího potoka a plavebního kanálu.
  1,5km - modrá, silnička, cyklostezka 1033 (podél kanálu a podél hranice NP)
Zadní Zvonková: původně dřevařská a uhlířská ves, kostel sv. Jana Nepomuckého z l. 1788-94, po požáru obnoven novogoticky v l. 1878-80 a znovu v l. 1990-92 včetně hřbitova, nedaleko zchátralá fara.
  1,5km - modrá a červená, silnička, cyklostezka (podél hranice NP)
hranice ČR/A
  2,5km - modrá, silnička, cyklostezka (za hranicemi hned doleva a pak podél kanálu)
Sonnenwald
  7km - modrá, silnička, cyklostezka (podél kanálu)
Rosenauerův památník
  4,5km - modrá, silnička, cyklostezka (podél kanálu)
hranice A/ČR
  1,5km - modrá, silnička, cyklostezka (podél kanálu)
U Korandy
  1,5km - žlutá, silnička
Růžová cesta - rozcestník
  1,5km - silnička (Růžová cesta)
  1km - silnička, cyklostezka 1033 a 1021
  0,5km - červená, silnice, cyklostezka 1033 a 1021
Svatý Tomáš: gotický kostel sv. Tomáše z 1. pol. 14. stol., přestavěn ve 2. pol. 16. stol. pozdně goticky, z té doby cenná klenba a kružby oken, opravován r. 1771, 1758 a 1874, z té doby novogotický portál a okénka v průčelí a ještě v l. 1991-97. Bývalý schwarzenberský lovecký zámeček ve švýcarském slohu z pol. 19. stol., po požáru v r. 1990 provizorně zastřešen. Stejnojmenná přírodní památka (60ha od 1992), smíšený horský suťový les.
  0,5km
Vítkův Kámen: 1035 m.n.m., nejvýše položená zřícenina hradu v Čechách, hrad založen ve 13. stol., pustnout začal koncem 17. stol., opravován v r. 1869 a nyní. Zachovaná velká brána, hranolová věž, zdivo některých stavení a opevnění s bastiony z 16. nebo 17. stol., daleký výhled.
  0,5km
Svatý Tomáš...
  0,5km - červená, silnice, cyklostezka 1033 a 1021
  6km - silnice, cyklostezka 1021 (Míroví cesta)
Frýdava
  0,5km - žlutá, silnice, cyklostezka 1019 a 1021
Frýdava - přívoz do Frymburku ?
Frymburk: městečko na břehu Lipenské přehrady, kostel sv. Bartoloměje založen již před r. 1277, přestavěn pozdně goticky kolem r. 1530, z té doby dochovaná síťová klenba presbytáře, znovu v l. 1649-52, z té doby klenba lodi a r. 1735, věž zvýšena novogoticky r. 1870, vedle stará škola. V parčíku na obdélném náměstí pranýř se zvonkem z r. 1651, kašna z r. 1676, mariánský sloup z r. 1635, žulový vodní kanál a kamenná mohyla s bronzovým reliéfem.
nocleh v některém kempu na břehu Lipna (Frymburk, Lája, Modřín, Panorama) ?
  0,5km - zelená, silnice, cyklostezka 1019 (podél Lipna a hranice CHKO)
  3km - silnice, cyklostezka 1019 (podél Lipna a hranice CHKO)
Přední Výtoň: původně Hejrov, byly zde kláštery poustevníků řádu sv. Pavla a Antonína, které se r. 1491 spojily. Klášterní pozdně gotický kostel sv. Filipa a Jakuba, postavený v l. 1515-23 na místě staršího z r. 1385, obnoven novogoticky v l. 1883-86. Z nedokončeného kláštera Paulánů, zrušen r. 1597, zachován pouze refektář, upravený r. 1697 na faru. Klasicistní škola, na západním konci vsi dvě hodnotné chalupy a na samotě U Stoiberů další.
  5,5km - silnice (podél Lipna)
Lipenská přehrada - hráz: vybudována v l. 1950-59 jako horní stupeň vltavské kaskády, sypaná hráz dlouhá 296m, vysoká 25m, koruna hráze ve výšce 729 m.n.m. Při největším vzdutí hladiny (726m) zadržuje 306 mil. m3 vody, jezero dlouhé 48km, široké až 16km s největší hloubkou 21,5m. K podzemní elektrárně se dvěma Francoisovými turbinami po 60 MW v hloubce 200m pod skalnatým masivem se voda přivádí dvěma šachtami o průměru 4,5m.
  1,5km - zelená a modrá, silnice, cyklostezka 33
Lipno nad Vltavou: původně dřevařská osada, dnes rekreační centrum.
nocleh v některém kempu na břehu Lipna (Modřín, Panorama) a nebo až v kempu ve Vyšším Brodě?
 

 

8. den pátek 3.8. (cca 51km)

profil trasy

Lipno nad Vltavou...
  1,5km - zelená a modrá, silnice, cyklostezka 33
hráz...
  2km - zelená, silnice, cyklostezka 33 (pod hráz a přes koleje a později ještě jednou)
Loučovice - Lesní Krčma - rozcestník
  0,5km - silnice, cyklostezka 33 (přes koleje a pak podél)
Loučovice: kaple sv. Prokopa z r. 1361, přestavěna v 16. stol., malovaný strop presbytáře ze 17. stol.
  přes most
Pozdně gotický kostel sv. Oldřicha z konce 15. stol. upravený v l. 1640-44, postavený na místě kaple z r. 1361, papírna Vltavský mlýn z l. 1884-86, papírna sv. Prokop z r. 1901. Dále technicky ojedinělý pevný jez s pohyblivým nástavcem, délka 36m, spád 2,5m, v návrhu na technickou památku.
  3,5km - silnice (údolím Vltavy)
Čertova stěna - rozcestník
  červená
Čertova stěna: národní přírodní rezervace (Čertova stěna - Luč: 103,96ha, od 1956, 1992), balvanité řečiště Vltavy zvané Čertovy proudy, skalní plošinka zvaná Čertova kazatelna - vyhlídka, rozsáhlé balvanové moře a přirozený smíšený suťový les na svazích hory Luč. Na velkých balvanech v řečišti hojné mísovité prohlubně zvané obří hrnce.
  červená
Čertova stěna - rozcestník
  2,5km - silnice (nad vodní nádrží Lipno II.)
Vyšší Brod: městská památková zóna (od 1995), cisterciácký klášter založený r. 1259 je dnes národní kulturní památkou. V rozsáhlém areálu nejcennější klášterní chrám nanebevzetí P. Marie v jádře z 13. stol. na místě staršího dřevěného, v 1. pol. 14. stol. upraven na síňové trojlodí, novogoticky upraven v 19. stol. (věž a schodišťová věžice). Pod kněžištěm hrobka rodu Rožmberků. Nejstarší část kláštera z roku 1283, je východní křídlo s kapitulní síní sklenutou na jediný sloup. Dále v areálu křížová chodba, refektář, a dormitář ze 14. stol., který byl r. 1837 upraven na obrazárnu. Raně barokní opatství z r. 1641 s expozicí poštovního muzea a původně gotická kaple sv. Anny z r. 1645. Cenná klášterní knihovna z r. 1757 s 70 tis. svazků a 16 sty prvotisků a rukopisů. Komplex spolu s dalšími klášterními a hospodářskými budovami obehnán v 15. stol. hradbou s baštami. Prohlídky od 9:30 do 17:30 každou hodinu (tel.: +420 777 326 384). Ve městečku ještě most přes Vltavu s barokními sochami z poč. 18. stol., jednolodní děkanský kostel sv. Bartoloměje, byl původně gotický z l. 1259-70, obnoven v 16. stol., upraven v 17. stol. a novogoticky v l. 1830-62 a 1878-82. Ohradní zeď hřbitova s bránou a fara (č.p. 42) z r. 1866. Bývalá radnice z r. 1525, romanticky přestavěna r. 1883, a další památkově chráněné domy na náměstí s barokními, klasicistními a empírovými fasádami, a žulová kašna z r. 1865 se sochou sv. Floriána z r. 1737 a socha sv. Barbory z 18. stol. na pranýři ze 17. stol. a další barokní sochy. Gotická kaple sv. Josefa se špitálem a starobincem z l. 1347-71, v r. 1678 rozšířena, v r. 1785 zrušena a upravena na sýpku a v r. 1816 opravena a nově vysvěcena.
  1km - zelená, silnice, cyklostezka
  1km - silnice, cyklostezka 34 (údolím Vltavy)
  2km - silnice (později podél kolejí a pak přes, údolím Vltavy)
Horní Mlýn
  2km - silnice (zpočátku podél kolejí, údolím Vltavy)
U tří veverek: tektonické pohyby na tomto místě na konci třetihor vyzdvihly tzv. Jihočeskou bránu a byly příčinou prudkého obrácení toku Vltavy k severu - tzv. „náčepní loket“, vodácké tábořiště.
  6km - silnice (doprava a později přes koleje a místy podél kolejí a místy i podél Rybnického potoka)
Rybník
  0,5km - silnice (pod koleje)
drobné pozůstatky Koněspřežní železnice Č. Budějovice - Linz – Gmunden z l. 1825-32.
  1km - silnice
křižovatka s E55
  0,5km - silnice
  0,5km - červená, silnice, cyklostezka 12 a 34
Dolní Dvořiště: farní kostel sv. Jiljí z r. 1279, kolem r. 1400, v 2. pol. 15.stol. a v r. 1507 přestavován a upravován, jedna z nejpozoruhodnějších památek jihočeské gotiky, síťové, žebrové a hvězdové klenby a nezvykle profilované portály, sanktuář na nožce, kazatelna na točeném sloupku atd., vše žulové, radnice s věžičkou z r. 1850, barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1726 a kašna.
  1,5km - silnice, cyklostezka 34 a 1018
Štědrkov
  1km - silnice, cyklostezka 34 a 1018
Rychnov nad Malší: farní kostel sv. Ondřeje dvoulodní, pozdně gotický z poč. 16. stol., na základech z poč. 14. stol., obnoven r. 1709, zvýšena věž, v interiéru přesekávané síťové klenby, zajímavá ostění vchodů, okenní kružby, křtitelnice a náhrobníky ze 16. stol., na návsi žulové kašny z l. 1862, 1903, 1904 a 1907.
  4,5km - silnice
Bukovsko
  4km - silnice
Malonty: gotický farní kostel sv. Bartoloměje, nejstarší část je gotická kaple sv. Kateřiny s křížovou klenbou z 1. pol. 14. stol., kolem r. 1400 zřízen presbytář s křížovou klenbou a v 2. pol. 15. stol. pozdně gotické dvoulodí se síťovou klenbou, žulová křtitelnice z 15. stol., vnitřní vybavení barokní a novogotické. U kostela hřbitov a fara (č.p. 25) se stájemi.
  2km - silnice, cyklostezka 1189
Meziříčí
  1,5km - silnice, cyklostezka 1189
Nové Stavení
  1km - silnice, cyklostezka
Desky
  2km - silnice, cyklostezka 1190
  3km - silnice
Benešov nad Černou: městská památková zóna, původní tvrz z 13. stol., od roku 1397 neobývaná, na jejím místě stavení (č.p. 116), radnice (č.p. 126) od r. 1553, přestavěná renesančně v r. 1594 a později upravena empírově, renesanční pivovar postavený v l. 1567-70, v průjezdu hřebínková klenba, původně gotický farní kostel sv. Jakuba Staršího z 13. stol., v 17. stol. přestavěn renesančně - průčelí a r. 1780 barokně, interiér ze 17. a 18. stol., dále v obci ještě barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého z r. 1726, fara a další památkově chráněné domy.
  5km - silnice, cyklostezka 1191 (Pamětí Slepičích hor)
Rychnov u Nových Hradů: původně gotický farní kostel sv. Jiljí z r. 1261 byl husity pobořen, později ale opraven a přestavěn - renesanční a barokní prvky, žulová křtitelnice z 15. stol.
  1km - silnice
nocleh nadivoko v nedalekých lesích a nebo až v lesích za Novými Hrady ?
 

 

9. den sobota 4.8. (cca 35km)

profil trasy

  2,5km - silnice
Bedřichov: vesnická památková zóna, včetně kaple z r. 1885.
  0,5km - silnice, cyklostezka 34
Horní Stropnice: původně románský farní kostel sv. Mikuláše z 1. pol. 13. stol., z té dob dochována věž s chórem a sdruženými okny, pavlačová tribuna, špaletová okna a zdivo lodí, byl přestavěn ve 14. stol., z té doby je pětiboký raně gotický presbytář s paprskovou klenbou, znovu přestavěn pozdně goticky počátkem 16. stol., v té době loď sklenuta v trojlodí síťovou klenbou, zřízen západní portál a předsíň, kaple sv. Kateřiny se síťovou klenbou, hlavní raně barokní portálový oltář z r. 1649, ostatní zařízení rokokové, žulová křtitelnice z 15. stol.. Barokní mariánský sloup z r. 1765.
  1km - červená, silnice
  1km - červená, silnička
Cuknštejn: tvrz vystavěna v l. 1488-91, její další stavební vývoj je dílem několika rychle po sobě jdoucími etapami, které skončily v 16. stol., původně gotická sgrafita, po r. 1620 upravená renesančně, osmiboká věž, čtvercový dvůr s arkádami a pavlačemi, do roku 1960 rekreační objekt MěNV, pak v majetku muzea, od roku 2000 v soukromém vlastnictví - celková rekonstrukce, prohlídka pro skupiny po předchozí domluvě. Začátek národní přírodní památky - Terčino údolí (138,3ha od 1949), přírodně krajinářský park založený r. 1756 na místě bývalé bažantnice, v areálu značné množství cizokrajných dřevin, rybníky, empírový lázeňský dům z l. 1788-97, se vstupní branou z r. 1803, umělý vodopád z r. 1817, napájený náhonem se stavidly - Švýcarský dům s vyhlídkou na Nové Hrady, bývalý hamerský mlýn z 18. stol. a kolářův dům, intenzivní výstavba parku skončena 1. světovou válkou.
  0,5km - červená, silnička (Terčino údolí)
U Odpočívadla - rozcestník
  0,5km - zelená, silnička (Terčino údolí)
vodopád
  0,5km - zelená, silnička (Terčino údolí)
U Odpočívadla - rozcestník
  0,5km - červená, silnička (Terčino údolí, naučná stezka)
Nad Lázničkami - rozcestník
  0,5km - červená, silnička (Terčino údolí)
U Lázniček - rozcestník
  0,5km - červená, silnička (podél Stropnice a jednou přes most, Terčino údolí, naučná stezka)
U Hamru - rozcestník
  1km - červená, silnička (podél Stropnice a pak přes most)
Údolí: pozdně barokní návesní kaple Ukřižování Jana Evangelisty z r. 1799, socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1725, pivovar pův. renesanční z r. 1592.
  0,5km - silnice
Nové Hrady: městská památková zóna, starý hrad z 2. pol. 13. stol., původně gotický, časté opravy a přestavby po požárech, největší r. 1605 a v l. 1792-98, zachováno opevnění z l. 1440-80 včetně příkopu, čtverhranná věž s gotickou bránou, na nádvoří tzv. starý dům a za ním červená věž ve které je zadní brána a další, prohlídky v 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 16:30 - 45 min., skupiny i jindy po předchozí domluvě (tel.:+420 386 362 135). Nový zámek z l. 1801-10, trojkřídlá empírová budova, dnes Akademie věd, v okolí park. Naproti kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1854. Na náměstí barokní rezidence z l. 1634-35, rozšířena v l. 1636-44 a dále r. 1718 postupně na celou východní stranu náměstí, farní a klášterní kostel sv. Petra a Pavla, postaven na místo staršího v l. 1500-90 pozdně goticky s renesančními prvky, s valenou klenbou, výsečemi a sítí žeber, věž v r. 1607 zvýšena a ještě později zastřešena bání, řada dalších oprav a přestaveb, klášter servitů přistavěn v l. 1679-85, barokní, s ochozy, zrušen r. 1785 a od r. 1987 vojsko, v l. 1991-96 zrekonstruován a dnes slouží původnímu účelu, otevřeno pondělí - pátek: 9:00 - 11:30, 12:00 - 17:00, sobota: 9:00 - 11:30, 12:00 - 18:00 (tel.: +420 386 301 322). Původně renesanční radnice (č.p. 46) z pol. 16. stol., upravena barokně r. 1749, 1887 a naposledy r. 1905, klasicistní domy z 19. stol. (č.p. 6, 8, 62, 67, 76, 108 a 148), bývalá barokní lékárna (č.p. 43), další původně renesanční domy upravené klasicistně r. 1881 (č.p. 57, 58, 59), dům s gotickou fortnou (č.p. 176). Zbytky středověkého městského opevnění z pol. 14. stol., dochovaná Dolní brána, přestavěna r. 1829. Na hřbitově novogotická hrobka z l. 1890-92 s mozaikou.
  0,5km - modrá, silnice, cyklostezka
  1km - silnice, cyklostezka
Štiptoň: kaple z konce 19. stol.
  1,5km - silnice, cyklostezka
Byňov: návesní kaple z r. 1843.
  1km - silnice, cyklostezka (později podél Byňovského rybníka)
Jakule
  0,5km - žlutá, silnice, cyklostezka (přes koleje a podél Jakulského rybníka, podél hranice CHKO Třeboňsko)
  3km - silnice, cyklostezka (Třeboňsko - Waldvieltel, podél hranice CHKO Třeboňsko)
Jiříkovo Údolí: východisko naučné stezky národní přírodní rezervace Červené blato.
  0,5km - zelená, silnice, cyklostezka 1034 (Třeboňsko - Waldvieltel, podél hranice CHKO Třeboňsko)
Jiříkovo Údolí - rozcestník
  0,5km - zelená, silnice, cyklostezka 1034 (Třeboňsko - Waldvieltel, podél hranice CHKO Třeboňsko)
  1km - silnice, cyklostezka 1034 (Třeboňsko - Waldvieltel, podél hranice CHKO Třeboňsko)
Rybník Xerr - rozcestník
  0,5km - žlutá a modrá, silnice, cyklostezka 1034 (Třeboňsko - Waldvieltel, podél hranice CHKO Třeboňsko)
  1,5km - silnice, cyklostezka 1034 (Třeboňsko - Waldvieltel, podél hranice CHKO Třeboňsko)
Šalmanovice: kaple sv. Jana Nepomuckého z 19. stol.
  0,5km - modrá, silnice (podél hranice CHKO Třeboňsko)
  3km - silnice (podél hranice CHKO Třeboňsko)
Lipnice: barokní kaplička sv. Anny z 1. pol. 19. stol.
  2km - silnice (podél hranice CHKO Třeboňsko)
Hrachoviště: kaple sv. Kateřiny a Barbory z r. 1884.
  1,5km - silnice
Hájovna Činátl - rozcestník
  3km - silnice
Branná: selské statky z 2. pol. 19. stol. se štukovou výzdobou (č.p. 6 a 20), kaple z r. 1852.
  1km - zelená, silnice
  1km - silnice
  0,25km - zelená, silnice
  0,25km - zelená a modrá, silnice, cyklostezka 122
Opatovický Mlýn: na břehu stejnojmenného, jednoho z nejstarších rybníků Třeboňska původně barokní mlýn z r. 1727, dříve letní sídlo opatů třeboňského kláštera, v l. 1962-63 adaptován pro výzkum řas.
  1km - zelená a modrá, silnička, cyklostezka 122 (kolem Opatovického rybníka)
Rybník Svět - rozcestník
  0,25km - červená, silnička
Schwarzenberská hrobka: rodinná hrobka Schwarzenberků z l. 1874-77, novogotická kaple. O něco dál ještě původně gotický hřbitovní kostel sv. Jiljí, přestavěný v l. 1574-76, s věží z r. 1776, který sloužil jako původní Schwarzenberská hrobka.
  0,25km - červená, silnička
Rybník Svět - rozcestník
  1km - červená, zelená a modrá, silnice, cyklostezka 122, 1096 a 1034 (kolem rybníka Svět)
Třeboň: městská památková rezervace, jedinečný komplex měšťanských domů a městské fortifikace, do které byly zapojeny i rybníky. Dochovány bašty, zbytky hradeb (např. u starých lázní), Hradecká brána z l. 1525-27, naposledy přestavěná v r. 1875, Svinenská brána je vrcholnou ukázkou jihočeské renesance z l. 1525-27 a 1562-69, před ní Novohradská brána z l. 1512-27 a Budějovická brána z l. 1605-12. Třeboňský pivovar původně barokní z l. 1699-1712 na místě zbrojnice, upraven romanticky v l. 1861-66. Na náměstí je nejcennější dům U bílého koníčka (č.p. 97) z r. 1544 a 2. pol. 16. stol., s loubím a renesančním štítem, dům Štěpánka Netolického (č.p. 89), s loubím, původně renesanční radnice z r. 1566, několikrát přestavěna a v l. 1950-52 opravena, Mariánský sloup z r. 1780 s plastikami, renesanční kašna z r. 1569. Zámek původně gotické sídlo přestavěno po r. 1366 na gotický hrádek, rozšířený v l. 1456 a 1479-82 a zejména v l. 1519-24, v renesanční zámek přestavěn v r. 1562 a velkoryse rozšířen v l. 1599-1612, tři prohlídkové okruhy: Rožmberské pokoje, Ve schwarzenberských apartmá, Konírna, psí kuchyně a kasematy, Otevřeno od 9:00 do 17:15, poslední prohlídka v 16:30 (tel.: +420 384 721 193), v zámku také expozice rybníkářství a státní archiv, na nádvoří kašna z r. 1712. Z původně gotické klášterní stavby po r. 1367 se částečně dochovala budova opatství s kaplí sv. Vincence a ambit s freskami, klášter byl upravován renesančně, k hlavní přestavbě a rozšíření došlo v 17. a 18. stol., klášterní kostel sv. Jiljí z l. 1367-84, koncem 14. stol. byl kostel vyzdoben obrazy od tzv. Mistra třeboňského - dnes v Národní galerii a opukovou sochou Madony, r. 1781 byla klasicistně opravena klenba v presbytáři, dnešní zakončení věže z r. 1890. Na Budějovickém předměstí renesanční hřbitovní kostel sv. Alžběty z l. 1570-76, s barokní věží z r. 1874. Na Kopečku vodárna z r. 1909 (Kotěra), Pod Kopečkem barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z l. 1750-56 a kaple sv. Petra a Pavla z r. 1646. Severovýchodně od města židovský hřbitov z r. 1900.
  autodoprava...
 

 > 20.07.2007 02:05