> vysvětlivky a info...

Labe : celková délka toku je 1154km z toho v ČR 358km. Pramení v Krkonoších v nadmořské výšce 1387m. Lidé žijící podél říční nivy využívali odedávna její prostředí různým způsobem podle toho, jak vyspělou technikou právě disponovali. Úrodnost zdejší půdy totiž převyšuje běžný průměr a proto se jí člověk snažil pro sebe co nejvíce využít, resp. zneužít a proto je také stupeň dnešního odpřírodnění tak vysoký. Díky výraznému zlepšení čistoty vody po roce 1990 se ale do Labe po dlouhé době vrátila dříve vzácná fauna, zejména losos, vydra říční a bobr evropský. Mezi ptáky obývající údolí Labe patří např. volavka, kormorán velký, ledňáček říční, atd.

Kokořínsko : Chráněná krajinná oblast Kokořínsko, vyhlášená roku 1976 a zaujímající rozlohu 271,57 km², patří k nejkrásnějším oblastem nejenom Mělnicka, ale celých Čech. Krajina má kaňonovitý charakter, v severní části přechází v pahorkatinu. Celá chráněná oblast se v minulosti nazývala výstižně - Polomené hory. Nejnavštěvovanější část území zaujímá přírodní rezervace Kokořínský důl, sledující kaňonovité údolí potoka Pšovky s množstvím postranních roklí. Dále jsou pro toto území typické pískovcové skály, z nichž mnohé vytvářejí rozličné tvary - skalní převisy, drobné jeskyně, výklenky a římsy. Polomené hory podobně jako České středohoří vznikly koncem třetihor, kdy došlo k rozlomení reliéfu a proniknutí čedičového a znělcového magmatu k zemskému povrchu.

 

0. den pátek 28.7. (cca 2km)

  autoautodoprava...
Lochenice: především místo parkingu našich motorových kol u přátel našich přátel ale v obci také pozdně barokní kostel Narození P. Marie z l. 1784-86 na místě gotického ze 14. stol. z něhož se zachovala věž.
  0,5km – silnice
  0,25km – žlutá
, silnice
  0,25km – červená, silnice
  0,5km
Trotina: přírodní rezervace (9ha od 1983), někdejší labské rameno s bohatou květenou a zbytkem lužního lesa (nocleh nadivoko ?).
 

1. den sobota 29.7. (cca 53km)

Trotina...
  8km – červená, silnička
(podél Labe)
Hradec Králové: historické jádro je městskou památkovou rezervací. Katedrála sv. Ducha, gotická cihlová trojlodní stavba založená r. 1307 s cenným vybavením (cínová křtitelnice z r. 1406). Po barokních úpravách z l. 1788-89 byla v l. 1864-66 regotizována. Bílá věž, renesanční zvonice a městská věž s druhým největším zvonem v Čechách, postavena v l. 1574-85 - přístupná. Pod věží barokní kaple sv. Klimenta z l. 1714-17 (asi Santini) byla postavena na místě nejstaršího kostela ve městě z 11. stol. Hrad se nezachoval, v části jeho areálu renesanční Purkrabský dům, z l. 1585-86, kostel sv. Jana Nepomuckého a bývalý kněžský seminář. Barokní jezuitský kostel Nanebevzetí P. Marie z l. 1654-66 postaven při jezuitské koleji na Velkém náměstí (C. Lurago). Za kostelem na místě zbořené věže Kropáčky schodiště z. l. 1909-10 (J. Gočár). Naproti kostelu bývalý Záložní úvěrový ústav (O. Polívka) z l. 1911-12 se sochami v průčelí (L. Šaloun), dnes sídlo Galerie moderního umění s významnou expozicí. Barokní mariánské sousoší - morový sloup z l. 1714-18. Stará radnice postavena před r. 1418, rozšířena a opravena v l. 1540 a 1588, v l. 1786-89 přistavěny dvě věže, v l. 1850-52 proběhla pozdně empírová přestavba a zvýšení o druhé patro. Biskupská rezidence z l. 1709-10, v r. 1777 zvýšena o patro přední část (asi Santini). Vedlejší č.p. 34 - dům "U Špuláků" - výstavní baroko. V městské památkové zóně, která obklopuje městskou památkovou rezervaci se nacházejí další pozoruhodné stavby zejména ze 20. stol., jako např. secesní Okresní dům s Grandhotelem, Muzeum (J. Kotěra) a zejména řada staveb podle návrhů J. Gočára (koželužská škola, školský areál, Sbor církve čs. husitské s kolumbáriem, bývalé ředitelství státních drah, budova Okresního úřadu, obytné domy na Masarykově náměstí). Dále dřevěný kostelík v Jiráskových sadech a mimo zónu pak ještě Hlavní nádraží, kostel Božského Srdce Páně, kostel sv. Anny s bývalým klášterem minoritů.
  1,5km – červená, silnička
(podél Labe)
  1,5km – červená, silnička
Třebeš
  1km – červená, silnice
  1km – červená, silnice
Na Pískách
  3km – silnice, cyklostezka
Vysoká nad Labem
  3km – silnice, cyklostezka
Bukovina nad Labem
  2km – silnice, cyklostezka
Dříteč: původně gotický kostel sv. Petra a Pavla ze 2. pol. 14. stol. byl v r. 1699 zbarokizován.
  1km – silnice, cyklostezka
Němčice
  1km – silnice, cyklostezka
  1km – silnice
Kunětická Hora: jeden z mála husitských hradů založený v l. 1421-23. Koncem 15. až do pol. 16. stol. byl pozdně goticky přestavován a rozšířen. V r. 1645 dobyt Švédy a vypálen. Poslední rekonstrukce dokončena r. 1993. Prohlídka samostatně nebo s průvodcem 45min. Chráněná významná geologická, mineralogická a botanická lokalita.
  1km – silnice
  2km – silnice, cyklostezka
Ráby
  1km – zelená, silnice, cyklostezka
Brozany
  1km – zelená, silnička
  2km – zelená (podél Starého Labe)
Cihelna - koupaliště
  2km – zelená, silnice
Pardubice: středověké a renesanční centrum města se zámkem je městskou památkovou rezervací. Celkem zachováno přes 100 domů převážně renesančního původu. Zámek se sbírkami Východočeského muzea byl původně vodním hradem. Jádro zámku tvoří gotický hrad z 1. pol. 14. stol. Později opevněn mohutnými rondely. Prohlídka samostatně nebo s průvodcem. Dominantou města je 60m vysoká věž - Zelená brána - postavená v r. 1507, zvýšena v r. 1542 a opravena v r. 1912. Kostel sv. Bartoloměje s moderní zvonicí byl postaven poblíž kláštera ze 13. stol., přestavěn poč. 16. stol. Dále gotický kostel Nanebevzetí P. Marie v Klášterní ulici z l. 1507-15 s diamantovou klenbou v presbytáři. Kostel sv. Jana Křtitele na bývalém hřbitově je pozdně gotický z r. 1510 do dnešní podoby přestavěn v l. 1563-70. Barokní kostel Sedmibolestné P. Marie (tzv. Kostelíček) s ambity z r. 1710.
  2,5km – silnička (po pravém břehu proti proudu Chrudimky)
Pardubičky: pozdně gotický kostel sv. Jiljí se zbytky fresek a s dřevěnou zvonicí, který byl do dnešní podoby přestavěn v r. 1587.
  1,5km – silnice, cyklostezka
Nemošice
  2km – silnice, cyklostezka
Ostřešany
  6km – silnice, cyklostezka
Chrudim: městská památková zóna, četné domy na náměstí a v přilehlých ulicích jsou pozdně gotického původu. Z renesančních vyniká dům Mydlářovský z l. 1573-77 s arkádami a dvojvěžím v podobě minaretu - dnes loutkářské muzeum. V dalších domech jsou zachovány klenuté mázhauzy, portály, ostění a podloubí. Průčelí většinou upravena barokně a empírově.  Radnice postavena kolem r. 1560, zbarokizována kolem r. 1721 (asi Santini). Z opevnění zachovány zbytky bašt, zdi, tzv. Prachárna, Pardubická fortna a Myší díra. Morový sloup na náměstí z l. 1714-17 a 1719-34. Barokní novoměstská kašna na Školním náměstí. Budova muzea v novorenesančním slohu z l. 1897-98. Vila ve Fibichově ulici č.p. 27 z r. 1907 (J. Kotěra). Na hlavním náměstí se nachází ještě velký kostel Nanebevzetí P. Marie - původně gotický dokončen ve 14. stol., který byl později barokizován a v l. 1850-80 radikálně regotizován. V něm pozoruhodné vybavení (např. gotická kazatelna a oltář). Další původně gotický kostel sv. Kateřiny z 2. pol. 14. stol., presbytář postaven kolem r. 1470, síňové trojlodí v l. 1514-36, byl před r. 1889 regotizován. Také původně gotický kostel, který byl regotizován, kostel sv. Michala, je z l. 1520-30. Hřbitovní kostel sv. Kříže gotický ze 14. stol. byl rovněž později upravován a v l. 1864-65 regotizován. Bývalý kapucínský klášter s kostelem sv. Josefa je raně barokní z l. 1656-65.
  4km – modrá, silnička, cyklostezka
Slatiňany: renesanční zámek vznikl přestavbou tvrze v l. 1580-90, upraven koncem 18. stol. a novogoticky přestavěn a rozšířen koncem 19. stol. V zámku v evropském měřítku ojedinělé hipologické muzeum - prohlídka s průvodcem 60min. Anglický park (největší buk červenolistý v ČR) s romantickými stavbami (Švýcárna, Kočičí hrádek). V l. 1891-92 regotizovaný kostel sv. Martina z konce 14. stol.
  2km – modrá, silnička, cyklostezka
Škrovád: mimo opuštěné pískovcové lomy a cvičné horolezecké stěny je Škrovád pro nás především místem pohodlného noclehu...
  1km – silnička
nocleh na samotě u lesa
 

 

2. den neděle 30.7. (cca 50km)

Škrovád...
  2km – silnička, cyklostezka
Svídnice
  1km – modrá, silnice
Háje
  0,5km – modrá, silnice
hráz Křižanovické nádrže II.
  0,5km – silnice
Práčov: gotický kostel sv. Jakuba přestavován v letech 1675, 1788 a regotizován v l. 1851 a 1865. Nad kostelem vyrovnávací věž hydroelektrárny Křižanovické přehrady.
  1km –  silnička (údolím Chrudimky)
Strádov: zřícenina hradu založeného na poč. 14. stol., koncem 15. stol. pobořen. Nepřístupný v oboře. Přírodní rezervace Strádovské Peklo a Krkanka - rozlehlý komplex přirozených suťových lesů v kaňonovitém údolí řeky Chrudimky s výskytem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů (např. jmelí jedlové a výr velký).
  3km – silnička (údolím Chrudimky)
  0,5km – modrá a zelená, silnička (údolím Chrudimky)
  1km – zelená, silnička (údolím Chrudimky)
  2,5km –  silnička (údolím Chrudimky)
Slavice
  1km – silnice
Křižanovice
  2km – silnice
  5km – modrá, silnice, cyklostezka (údolím Chrudimky)
Bojanov: barokní kostel sv. Víta z r. 1730 s freskovou výzdobou. U kostela dřevěná zvonice postavená na základech bašty a barokní fara.
  1km – zelená, silnice,
cyklostezka (údolím Chrudimky)
Horní Bezděkov
  2km – silnice, cyklostezka (údolím Chrudimky)
  2km – silnice, cyklostezka
Seč: Renesanční zámek s portálem z r. 1610...
  2km – zelená, silnice,
cyklostezka
hráz přehrady Seč: z l. 1925-34, 42m vysoká a 165m dlouhá.
Vidlštejn: zbytky zříceniny drobného hrádku z pol. 14. stol. Upraven při stavbě přehrady, nepřístupný.
  0,5km
Oheb: zřícenina gotického hradu založeného ve 14. stol. Dochovány zbytky věže, brány, zdiva atd.
  0,5km
hráz...
  1km – žlutá
Autokemp - pláž
  1km

Seč: renesanční kostel sv. Vavřince, přestavěn v 17. stol...
  4km –  silnice,
cyklostezka
Kraskov
  2km –  silnice,
cyklostezka
Starý Dvůr
  2km –  silnice,
cyklostezka
Podhradí: památný strom, přes 800 let starý Žižkův dub, obvod kmene 890 cm.
Lichnice: zřícenina hradu založeného ve 2. pol. 13. stol. Na přelomu 15. a 16. stol. pozdně goticky rozšířen, poté vyhořel, za třicetileté války dobyt Švédy a v 2. pol. 17. stol. pobořen na císařský rozkaz. Dochovány zbytky válcové věže, upravené na rozhlednu, sklepy, části zdí, příkop a val. Před zříceninou zbytky husitského opevnění - náspy obléhacího systému z let 1428-29.
  4km –  silnice,
cyklostezka
Závratec
  3km –  silnice,
cyklostezka
Ronov nad Doubravou: novogotická radnice z r. 1850, několik domů s barokními a empírovými štíty, novobarokní kostel sv. Vavřince z pol. 19. stol.
  3km –  silnice,
cyklostezka
ŽLEBY: původně hrad založený r. 1289 byl r. 1427 pobořen husity a nově postaven před r. 1450 později v 17. stol. přestavěn na renesanční zámek. V l. 1849-68 byl pak zámek od základů novogoticky přestavěn. Z původního hradu dochován půdorys a část hradební zdi. Z původního zámku pak dochovány renesanční a barokní arkády se zasklenými vzácnými okny. V zámku bohaté sbírky zbraní, keramiky a historického nábytku. Dva prohlídkové okruhy - 50 a 90min (otevřeno 9 - 18h). Zámecký novogotický kostel z l. 1853-58 má bohaté vnitřní vybavení (gotický oltář, sochy). U zámku anglický park založený po r. 1849, který přechází v oboru. Ve městě řada empírových domů, empírová radnice, kamenný most z r. 1885 dále původně renesanční kostel Narození P. Marie z r. 1540 upravený v 18. stol. s freskami a štukovou výzdobou a s r. 1822 přistavěnou empírovou kaplí s hodnotným náhrobkem. Na náměstí mariánský sloup z 1. pol. 18. stol.
  cca2km –  silnička
(nocleh nedaleko Žlebů - nadivoko V háji u potoka Hostačovka ?)
 

 

3. den pondělí 31.7. (cca 47km)

  cca2km –  silnička
Žleby...
  2,5km –  silnice,
cyklostezka
Markovice: hodnotné hospodářské stavení č.p. 208 z 2. pol. 18.stol. se třemi štíty. Z gotického kostela sv. Marka ze začátku 14. stol. zůstal jen presbytář s náhrobníky z pol. 16. stol. Na návrší na místě kostela sv. Anny (z r. 1692) si postavili majitelé žlebského panství r. 1912 honosnou hrobku, tvořenou trojlodní basilikou. Kolem kostela nádvoří s ambity. Nedaleko lom s významným nalezištěm vzácných minerálů.
  2,5km –  silnice,
cyklostezka
Filipov: původně barokní zámeček byl v l. 1863-65 přestavěn ve stylu anglické gotiky - nepřístupný. Kolem zahrada a sochy, které jsou silně poničeny. Při zámku obytné hospodářské budovy postavené rovněž v anglické gotice v r. 1905. Jv. od zámku park s hrobní kaplí z r. 1877.
  3km –  silnice,
cyklostezka
ČÁSLAV: městská památková zóna, dobře dochované městské opevnění budované již od r. 1278 a rozšiřováno r. 1422. Městské brány byly zrušeny koncem 18. stol. ale zachovaly se dvojité hradební zdi s baštami a válcová Otakarova věž z poč. 14. stol. jako pozůstatek bývalé Brodské brány. Původně románský kostel sv. Petra a Pavla se sakristií z 11. stol. (pozůstatek románského kostela sv. Michala), raně gotický presbytář z l. 1280-1300, trojlodí z pol. 14. stol. Kostelní věž, která je dominantou města je z l. 1461-1506. V l. 1908-11 proběhla regotizace kostela a při této opravě byly odkryty na sev. straně fragmenty vzácné nástěnné malby a zlomek plastiky r. kolem 1300. V interiéru kostela cenný náhrobek a převážně novogotické vybavení. V r. 1910 byly objeveny zazděné kosterní pozůstatky, včetně mozkové části lebky, náležící pravděpodobně Janu Žižkovi - "čáslavská kalva". Nedaleko kostela empírové děkanství z r. 1827. Na náměstí je barokní radnice (č.p. 1) z r. 1766, která byla ještě v l. 1804 a 1886 upravovaná (na radnice Žižkova síň). Nejstarším čáslavským domem je č.p. 165 s gotickým jádrem (v přízemí žebrové klenby a sklepy ze 13. stol.), později byl však několikrát přestavován. Řada dalších domů s gotickými, renesančními a barokními prvky (např. č.p.: 105, 106, 125, 161, 166, 167). Na náměstí ještě kašna z konce 18. stol., barokní mariánský sloup z l. 1745-46 (upravován v r. 1854) a pomník Jana Žižky postavený podle návrhu J. V. Myslbeka v r. 1881. Nedaleko náměstí stojí novorománský evangelický kostel z l. 1864-69 postavený na místě minoritského kláštera zaniklého za husitských válek. Ve městě ještě sbor církve československé se zlomky gotických oken ze zničeného kláštera, novogotické divadlo z l. 1867-69 a nedaleko bývalá synagoga z l. 1899-1900 postavená v maurském slohu. Dále na hřbitově původně renesanční později několikrát přestavovaný (1718-28, 1876-79 a 1935) špitální kostel sv. Alžběty a v Husově ulici Městské muzeum (založeno r. 1884) s několika expozicemi.
  1km –  silnice
Táborské a Pražské předměstí
  2km –  silnice
Lochy: raně gotický kostel sv. Bonifáce asi z 2. pol. 13. stol.
  1km –  silnice
Třebešice: původně gotická tvrz přestavěná koncem 16. stol. na zámek, který byl v l. 1715-18 zbarokizován. Dále v obci dvě sochy z 18. stol.
  0,5km –  silnička
boží muka: z 18. stol.
  1km –  silnice
Vrabcov
  1km –  silnice
Církvice: původně gotický kostel sv. Vavřince, r. 1684 zbarokizován. U kostela barokní zděná zvonice a socha.
  0,5km –  silnice
Jakub: románský kostel sv. Jakuba. Bohatě zdobené průčelí plastikami, znázorňující Krista, sv. Petra a Pavla, sv. Vojtěcha (asi), Madonu (bez hlavy), sv. Václava a sv. Prokopa. Podle autentiky pražského biskupa Daniela je kostel postaven na náklad paní Marie a synů Slavibora a Pavla r. 1165. Stavba je ojedinělým a mimořádným zjevem českého venkova 12. stol. (průvodce: Anna Hrušková, Jakub 22, +420 737 338 158 nebo +420 327 571 389).
  0,5km –  silnice
  0,5km –  silnička
  1km –  silnice
Nové Dvory: zámek postavený v r. 1588 byl barokně přestavěný r. 1686. v interiéru dochovaná štuková výzdoba a malby. Ze zámku vede patrová arkádová chodba do kaple sv. Martina z r. 1686. Raně barokní bývalý klášter dominikánů (dnes fara a škola) s barokní bránou se sochami. Kostel sv. Anny z l. 1695-1722 s bohatou výzdobou. Na hřbitově empírová hrobka a na náměstí mariánský sloup z r. 1701.
  1km - silnička,
cyklostezka (vlevo podél highwaye ?)
Malín: románský kostel sv. Jana a Pavla, původně bez empory, upraven ve 12. stol. Dále kostel sv. Štěpána ze 12. stol. U kostela stojí dřevěná zvonice. Před vchodem na hřbitov socha z r. 1818.
  0,5km –  silnice (přes most - highway ?)
  0,5km –  silnice (podél highwaye ?)
Sedlec: cisterciácký klášter založený r. 1142, na konci 13. stol. zničen, znovu postaven goticky v l. 1280-1320, r. 1421 vypálen a opuštěn, v 17. stol. obnoven a v 18. stol. přestavěn. Konventní budova postavena v l. 1709-1718 a 1753-59, r. 1784 klášter zrušen a konventní budova přestavěna r. 1812 na tabákovou továrnu. V jádře gotický kostel Nanebevzetí P. Marie z 1290-1330 byl r. 1421 vypálen a v l. 1700-07 přestavěn v cenné barokní gotice do monumentálního pětilodí (I. Bayer a pak J. Santini) - zapsán v seznamu UNESCO (1995) - částečně po rekonstrukcích zpřístupněn (i v pondělí 9 - 12, 13 - 17). Nedaleko hřbitovní původně gotický kostel Všech svatých s kostnicí z r. kolem 1400 byl na začátku 18. stol. přestavěn (J. Santini) v barokní gotice (otevřeno i v pondělí 8 - 18). Před kostnicí barokní sousoší. Empírový hostinec z 1. pol. 19. stol.
  2km –  silnice (podél highwaye ?)
Kutná Hora: městská památková rezervace zapsaná v seznamu UNESCO (1995). K nejvýznamnějším architektonickým skvostů Kutné Hory patří zejména chrám sv. Barbory - pětilodní katedrála stojící nad zatopeným dolem. Stavba byla zahájena v r. 1388 a po přerušení (husitské války) pokračovala gotická dostavba až do r. 1558, kdy byla dostavěna trojstanová střecha. Od 17. stol. užívali stavbu jezuité, kteří ji postupně barokizovali. Zchátralá stavba byla důkladně opravena v l. 1884-1905, kdy byl chrám prodloužen, vytvořeno západní průčelí a obnovena stanová střecha. V chrámu jsou cenné nástěnné malby z 15. stol. (pondělí zavřeno !?!). Nedaleko malá kaple Božího těla, která vznikala současně s chrámem a měla sloužit jako kostnice. Z terasy působivá vyhlídka na město. Další velmi významnou památkou je tzv. Vlašský dvůr - bývalá mincovna a přechodné královské sídlo. Z doby kolem r. 1300 se zachovaly základy stavby a dolní část věže. Za Vlády Václava IV. vznikl r. 1400 královský palác, jehož reprezentační sál má gotický tabulový strop, a kapli, která je mistrovskou ukázkou stavební huti (otevřeno i v pondělí 9 - 18). Nedaleko je další pozoruhodná stavba - Kostel sv. Jakuba, který byl založen kolem r. 1300. Začátkem 15. stol. dokončeny jeho nesymetrické věže. Severní věž je vysoká 82m, má barokní střechu a je jednou z dominant města. V interiéru je gotická výzdoba a inventář. U kostela také Horstofarovský neboli Mincmistrovský dům z konce 19. stol. stojící na místě domu z poč. 16. stol. a Arciděkanství - renesanční stavba z r. 1595, bývalá latinská humanistická škola. Dále tzv. Hrádek, který je dnes hlavní budovou muzea, byl nejdříve tvrzí z konce 13. stol. Sloupový sál, klenby, portály a ostění oken jsou z přestavby z r. kolem 1400 (otevřeno i v pondělí 10 - 18). V zahradě dřevěný těžní stroj (tzv. Trejv), asi z 1. pol. 16. stol. Z dalších památek stojí za povšimnutí ještě pozdně kamenná 12 boká kašna z r. 1495; kostel sv. J. Nepomuckého, stavba vrcholného baroka z l. 1734-35 (F. M. Kaňka); velká budova raně barokní bývalé jezuitské koleje z 2. pol. 17. stol., před kolejí barokní sochy z 1. pol. 18. stol.; tzv. Kamenný dům, který je jedinečnou ukázkou gotické měšťanské architektury u nás - pobočka muzea; dále pak klasicistní soudní budova, před ní památník obětem 2. svět. války; nedostavěný klášter voršilek z l. 1733-43 (K. I. Dientzenhofera) s kostelem z l. 1898-1901 (B. Ohmann); a v neposlední řadě gotický kostel P. Marie na Náměti, byl stavěn od pol. 14. stol. a má pozdně gotické klenby, kazatelnu a oltáře, je zde pohřben malíř Petr Brandl.
  5km - silnice
Hořany
  1km - silnice
Vysoká
  1km - silnice
Červené Pečky: kostel Narození P. Marie poprvé připomínán r. 1352, r. 1580 opraven a později ještě přestavován. Z původní stavby dochována hrotitá okna a křížová klenba presbytáře. Věž má zděnou helmici. V oratoři empírový náhrobek. Zámek postaven na místě tvrze (1690). Věž přistavěna r. 1863, vnější úpravy novodobé - dnes účelově využit. Mohutná budova pivovaru z pol. 18. stol. Zámecký park byl založen koncem 17. stol. ve francouzské slohu - částečně zpřístupněn.
  3km - silnice
Polepy
  1km - silnice
Kolín - Kutnohorské předměstí
  1km - silnice
  1km - žlutá, silnice
Kolín: městská památková rezervace. Dominantou města je dvouvěžový kostel sv. Bartoloměje, založený v 2. pol. 13. stol. Kostel několikrát vyhořel a byl přestavován. Poslední větší úprava v l. 1904-10. Zvonice u kostela z r. 1504. Radnice, původní budova z konce 13. stol. přestavěna nejdříve v 15. stol. a naposledy novorenesančně v r. 1887. Na náměstí a v přilehlých ulicích několik domů s barokními fasádami a štíty. Bývalý pivovar stojí na místě původního hradu z l. 1436-48, později přestavený na zámek a pak pivovar. V ulici na Hradbách zachováno několik domů židovského ghetta. Za sokolovnou židovský hřbitov s náhrobníky z 15.-19. stol. Z původního opevnění města zachováno několik zbytků hradeb (ul. Polit. vězňů). Raně barokní kapucínský klášter s kostelem N. Trojice z l. 1666-67, novorománsky přestavěn. Bývalý špitální kostel sv. Jana Křtitele, dnes pravoslavné církve, původně gotický z l. před 1359, upravený barokně asi r. 1747 a v r. 1936 restaurován. Zbytky tzv. Hornického kostela Všech svatých, založeného r. 1292, později goticky přestavěn, od bombardování r. 1945 jen zřícenina. Ve městě mnoho pozoruhodných novodobých staveb (např. Auto-Tatra - J. Fragner, most přes Labe - F. Roitha, budova OÚ, divadlo, nádraží, a různé obytné domy).
  3km - červená, silnice
chaty
  5km - červená (podél Labe)
Libický luh: národní přírodní rezervace (410ha, vyhlášena 1985), největší komplex lužního lesa v Čechách s řadou přirozených lesních společenstev a starými rameny Labe. Luhy jsou příkladem původních listnatých lesů Polabí.
  cca3km - čevená
(nocleh - nadivoko v Libickém luhu ?)
 

 

4. den úterý 1.8. (cca 59km)

  cca2km - červená
  0,5km - silnice
LIBICE n. Cidlinou: gotický kostel sv. Vojtěcha ve vsi z konce 14. stol. po požáru v r. 1836 upraven empírově.
  0,5km - zelená, silnice
Libice n. Cidlinou: Slovanské blatné sídliště z doby kolem r. 800 - národně kulturní památka. Od 2. pol. 10. stol. ústředním knížectví Slavníkovců. Prvním knížetem Slavník, za vlády jeho syna Soběslava docházelo k pokusům o suverenitu ražbou vlastních mincí. Rozpory mezi Slavníkovci a Přemyslovci vyvrcholily 27.-28. 9. 995 zničením Libice a vyvražděním rodu Slavníkovců kromě 2. pražského biskupa Vojtěcha a hlavy rodu Soběhora. Po archeologickém průzkumu odkryty základy paláce a kostela - volně přístupné.
  0,5km - zelená, silnička, cyklostezka
  0,5km - zelená a červená, silnička, cyklostezka
chaty
  3km - červená, silnička, cyklostezka (podél Labe)
chaty
  2km - červená, silnička, cyklostezka (podél Labe)
Poděbrady: původně hrad, přestavěn na zámek r. 1545, který byl v průběhu staletí znovu přestavován. V zámecké kapli, původně gotické, upravené barokně v l. 1751-54, jsou zbytky nástěnných maleb - dnes památník krále Jiřího. Na náměstí původně měšťanský dům z 16. stol., který byl r. 1775 upraven na radnici a socha Jiřího z Poděbrad z r. 1891. Kostel Povýšení sv. Kříže postaven goticky ve 14. stol., r. 1698 přistavěna barokní kaple Bolestné P. Marie, po r. 1875 přestavěn do dnešní novogotické podoby. Na levém břehu Labe havířský kostel nanebevzetí P. Marie postavený r. 1516, zařízení barokní a novogotické. U kostela zvonice s dřevěným patrem. Polabské muzeum ve staré škole z r. 1846 - empír. Z novodobé architektury zaujme ještě např. nová radnice, občanská záložna a tzv. lázeňská čtvrť sev. od nám. V lázních jsou základem léčby minerální uhličité vody, pitné kůry a koupele.
  3km - červená, silnička, cyklostezka (podél Labe)
Velké Zboží: nedaleko plnírna minerální vody Poděbradka.
  4km - červená, silnička, cyklostezka (podél Labe)
chaty
  1km - červená, silnička, cyklostezka (podél Labe)
Nymburk: centrum města zbudováno německými a holandskými kolonisty (Neuenburg) za období přemyslovské kolonizace. Cihlové zdi městského opevnění s novogotickým cimbuřím a šesti hranolovými věžemi na jihovýchodním okraji historického jádra, torza hradeb zachována zčásti i na západní straně, dodnes dochovány i oba vodní příkopy. Gotický cihlový kostel sv. Jiljí - presbytář z r. 1274, trojlodí a věž z l. 1350-80. V interiéru gotická socha sv. Michala ze 14. stol., vyřezávaný oltář z r. 1704 atd. Barokní budova starého děkanství, přistavěna k obytné věži zvané Kaplanka. Na náměstí renesanční radnice z r. 1526, úpravy v l. 1686 a 1836 a mariánský sloup z poč. 18.stol. Turecká věž - bývalá vodárna, renesanční stavba z r. 1597. V jízdecké ul. secesní městská vodárna z r. 1904. Kaple sv. Jana je zbytkem dominikánského klášterního kostela z r. 1275. kostel sv. Jiří původně pozdně gotický z r. 1569, v l. 1820-24 upraven do dnešní podoby. Železobetonový most přes řeku z r. 1912.
  1km - červená, silnička (podél Labe)
Nymburk - Zalabí
  1km - červená, silnička (podél Labe)
chaty
  1km - červená, silnička
chaty
  1,5km - červená, silnička
Písty
  0,5km - červená, silnička
písečný přesyp: přírodní památka (3,7ha), zbytek písečné duny, z větší části zalesněný, výskyt zajímavých rostlin a hmyzu.
  2km - červená, silnička
chaty - dřezovec
  3km - červená, silnička
Hradišťko - kravín
  1km - červená, silnička
Hradišťko - chaty
  1km - silnice, cyklostezka
Kersko - chaty
  0,25km - zelená, silnice, cyklostezka (Kersko)
  0,5km - silnice, cyklostezka (Kersko)
  0,25km - červená, silnice, cyklostezka (Kersko)
  1km - silnice, cyklostezka

Semice
  1km - červená, silnice, cyklostezka
  2km - silnice, cyklostezka
Na Vrchu
  0,5km - silnice, cyklostezka
  0,5km - zelená, silnice, cyklostezka

Přerov nad Labem: zdejší zámek vznikl renesanční přestavbou vodní tvrze v 2. pol. 16. stol., upravován v pol. 17. stol. a v l. 1872-73. Z původní čtyřkřídlé stavby se dodnes dochovala dvě křídla s věží bohatě zdobená renesančními sgrafity a rustikou. Polabské národopisné muzeum a skanzen, v areálu řada hodnotných lidových staveb (Staročeská chalupa, panská myslivna, bývalá panská bednárna, atd.). Farní kostel sv. Vojtěcha původně barokní z l. 1681-82 (presbytář), r. 1865 zcela přestavěn do novorománské podoby.
  0,5km - žlutá, silnice, cyklostezka
  2,5km - silnice, cyklostezka

Císařská Kuchyně: kaplička původně barokní z doby kolem r. 1800.
  3km - silnice, cyklostezka

Čelákovice: původně středověká tvrz, r. 1579 renesančně přestavěna, upravena na poč. 20. stol. - dnes regionální muzeum. Původně románský kostel Nanebevzetí P. Marie z poč. 13. stol., rozšířen v l. 1712-13. kolem kostela náhrobníky z 16. stol. Pozdně barokní budova děkanství z r. 1780.
  3km - modrá, silnička (podél levého břehu Labe)

Lázně Toušeň: lázeňské městečko u soutoku Jizery a Labe využívající pramene železité vody již od r. 1868. Novogotický kostel sv. Floriána z l. 1888-90, u vchodu pískovcový barokní kříž z r. 1760. Barokní kaple z poč. 18. stol. Bývalá zájezdní hospoda Klímkovka (č.p. 14) známá již v 16. stol. Mlýn ze 14. stol., později renesančně přestavěn. Zbytky vodní tvrze z 1. pol. 14. stol.
  1km - modrá, silnička (podél levého břehu Labe)
  1km - modrá (podél levého břehu Labe)

Brandýs n. L. - Královice
  1km - modrá, silnička (podél levého břehu Labe)
  1km - modrá, silnice (podél levého břehu Labe)
Brandýs nad Labem: renesanční zámek z r. 1565, původně hrad z r. 1300, úpravy v l. 1724, 1873 a za 2. svět. války. Sgrafitová výzdoba. Zámecký park založen v 16. stol. Kostel Obrácení sv. Pavla z r. 1542, barokně přestavěn kolem r. 1754. Barokní zvonice z r. 1777. Barokní děkanství (č.p. 24) z r. 1773. Raně gotický kostel sv. Petra na Vyšším hrádku, přestavěn renesančně a upraven barokně po r. 1675. Červený dům (č.p. 190) - bývalá hrádecká rychta. Raně gotický kostelík sv. Vavřince na Nižším hrádku se zbytky cenných maleb z pol. 14. stol., později upravován barokně. Židovský hřbitov z r. 1568. Renesanční bývalá Katovna - muzeum.
  0,5km - modrá, silnice (přes Labe)
  0,5km - silnice
Stará Boleslav: zde u původního kostela sv. Kosmy a Damiána byl pravděpodobně r. 929 zavražděn kníže Václav. Městská památková zóna, v 2. pol. 14. stol. nově opevněná kapitula - části hradeb a brána zachovány. Románská bazilika sv. Klimenta s kryptou z 11. stol., upravená barokně r. 1745. Byly zde odkryty zbytky velice cenných fresek. Kostel sv. Václava, původní stavba založena v 11. stol. Břetislavem I. Raně barokní bývalý poutní kostel Nanebevzetí P. Marie pochází z l. 1617-23, později upraven (Dientzenhofer). Několik barokních kaplí a budov (děkanství, proboštství a kanovnická rezidence).
  1,5km - silnice
  2,5km - silnice, cyklostezka 
- nocleh nadivoko v lese Stará Boleslav ?
Borek
  1km - silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe)

  2km -  červená, silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe)  - nocleh v autokempu Kačer ?
U zdymadla
  0,5km -  červená, silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe)

most (nepřejíždět)
  0,5km - silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe)

chaty
  2km - silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe)

(nocleh nadivoko na Velké louce ?)
 

 

5. den středa 2.8. (cca 57km)

  cca1km
Jiřina: přírodní památka (1,7ha, od 1933), přirozený lužní les s dominantními starými duby. Zachované bylinné patro a bohatá fauna bezobratlých a ptactva.
chaty
  2km - silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe)

5 topolů... Kozly
  2km - silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe)

Mlékojedy - nový železniční most s chodníkem pro pěší
  4km - silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe - na druhém břehu chemička Spolana Neratovice)

Tuhaň
  1km - silnice, cyklostezka

Větrušice
  1km - silnice, cyklostezka

Kly: několik statků s pozdně barokními branami (např. č.p. 27) a empírovými štíty (např. č.p. 57).
  4km - silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe)

Mělník - Rousovice
  2km - zelená, silnice, cyklostezka (podél pravého břehu Labe)

Mělník: městská památková zóna. Na místě hradu postaven zámek jehož současná podoba je výsledkem několika přestaveb, nejcennější je renesanční křídlo z 2.pol. 16.stol., prohlídka bez průvodce (otevřeno 10 - 17). Socha Karla IV. z r. 1850 na zámecké vyhlídce. Vedle zámku pozdně gotický kostel sv. Petra a Pavla s vysokou věží s barokním zakončením, dochována též část věže z původní románské baziliky, cenné vybavení, kostnice ze 16. stol. byla později upravena (20.stol.). Novogotické proboštství z r. 1896, na náměstí radnice s gotickým portálem a kaplí sv. Barbory z r. 1398 a s barokní fasádou a věží, dále kašna se sousoším z r. 1938. Klášter kapucínů s kostelem Čtrnácti pomocníků z r. 1753, dnes okresní vlastivědné muzeum, původně renesanční kostel sv. Ludmily z r. 1585 byl barokně přestavěn v 17.stol. a u něho dřevěná zvonice z r. 1906. Evangelický kostel z 19.stol.
  3km – červená, silnice, cyklostezka
Chloumek: západně čedičový shluk - Chloumeček s barokní kaplí sv. J. Nepomuckého - nepřístupná. Lesní hřbitov s kostelem sv. Trojice (založen r. 1585 - dnes obřadní síň) s ambity a památnou lípou (obvod kmene 730cm).
  1km - zelená, silnice, cyklostezka
  2km - silnice, cyklostezka

Lhota u Mělníka
  2km - silnice, cyklostezka (údolím Pšovky)

Štampach: usedlost, dříve mlýn.
  1,5km - silnice, cyklostezka (údolím Pšovky)

Kroužek
  0,5km - červená, silnice, cyklostezka (údolím Pšovky)

Harasov: malebné místo u Harasovské tůně obklopené pískovcovými skalami. Na skále nad výpustí tůně stával hrádek, postavený snad r. 1420, dnes jen valy a příkopy z pozdější doby (zde v pověstech připomínán Krvomlýn).
  1,5km - silnice, cyklostezka (údolím Pšovky)

Harakoko: trampská osada ze 30. let s chatami a sruby, zbudovaná s citem pro nenarušování přírody.
  1,5km - silnice, cyklostezka (údolím Pšovky)
Kokořínský důl: obec ležící uprostřed přírodní rezervace Kokořínský důl, osu rezervace tvoří údolí potoka Pšovky = Kokořínský důl (14km). V údolí řada přírodních zajímavostí (součást CHKO Kokořínsko).
  2km - silnice, cyklostezka (údolím Pšovky)

parkoviště pod hradem Kokořín
  0,5km - silnice, cyklostezka

  0,5km - modrá
Kokořín - hrad: postaven na pískovcové skále v 1. pol. 14. stol., po několikerém vystřídání vlastníků začal hrad v 17. stol. pustnout (řada pověstí o loupežných rytířích). V l. 1911-18 hrad výrazně rekonstruován do dnešní podoby. Stavba je protáhlého půdorysu s 38m vysokou věží s kamennou helmou. V paláci ukázky dřívějších zbraní, dobového nábytku a keramiky. Po hradbách vede vyhlídkový ochoz. Prohlídka s průvodcem asi 60 min. věž s výhledem samostatně (otevřeno 9 - 16).
  0,5km - modrá
  0,5km - silnice, cyklostezka
  1km - silnice, cyklostezka (údolím Pšovky)
  - nocleh ? (3x veřejné tábořiště)
Cikánský plácek
  1km - silnice, cyklostezka (údolím Pšovky)

Vojtěchov: vesměs roubená, dnes převážně rekreační stavení. Vojtěšský důl - boční údolí Kokořínského dolu od Vojtěchova k Jestřebici se skalními útvary (Jestřebické pokličky a Trojúhelníková brána). Na rozcestí vytesán lidový reliéf Kalvárie.
  1,5km - červená, silnice, cyklostezka (údolím Pšovky)

Ráj: několik staveb lidové architektury.
  0,5km - červená, silnice, cyklostezka (údolím Pšovky)
  1km - silnice, cyklostezka (údolím Pšovky)
Konrádov: roubené a zděné domy.
  2km - silnice, cyklostezka (údolím Pšovky)
Tubož: vesnická památková zóna s mnoha lidovými roubenými stavbami. Bývalý mlýn Palác tesaný ve skále (dnes soukromý pozemek). přírodní památka "Prameny Pšovky" - bažiny a mokřady se vzácnou vegetací a zvířenou (8,7ha od 1995).
  2,5km - silnice (údolím Pšovky)
  1km - silnice
Horní Houska: četné roubené a hrázděné domy.
  0,5km - silnice
Houska: původně raně gotický hrad, který byl r. 1590 přestavěn na zámek. Další úpravy v l. 1823 a 1930. Dochovaná gotická okénka a gotické a renesanční nástěnné malby. Před vchodem barokní socha z r. 1748. Zámek v soukromém vlastnictví ale zčásti zpřístupněn (otevřeno 10 - 18).
  0,5km - silnice
  3km - červená, silnice (Máchova cesta)
Kruh: ves se rozkládá v členitém terénu a tvoří malebný celek lidové, hlavně roubené architektury. Barokní kostel sv. Vojtěcha z l. 1723-24, ve zdi dva náhrobní kameny. U kostela z části roubená fara.
  1,5km - červená, silnice (Máchova cesta)
Žďár: působivý celek vesnické památkové rezervace, řada roubených domů, z nichž některé v dolní části vsi jsou "vrostlé" do skal. Barokní kaple P. Marie z 18. stol.
  2km - červená, silnice (Máchova cesta)
  2km - silnice
Okna: několik roubených lidových staveb, původně gotický kostel Nanebevzetí P. Marie z r. 1384, zbarokizován v 17. stol.
  cca2km - zelená
(nocleh nadivoko ve Žďárském polesí ?)
 

 

6. den čtvrtek 3.8. (cca 41km)

  cca2km - zelená
Bezděz: původně románský kostel sv. Jiljí z 12. stol., v l. 1764-69 zbarokizován.
  0,5km - červená (kola asi dole ?!)
Bezděz - hrad: mohutný hrad na výrazném znělcovém kopci (604 m.n.m.), budován mezi l. 1264-78 (založen Přemyslem Otakarem II.). Nejcennější částí hradu je raně gotická kaple, dvě mohutné věže - Velká přes 30m a Čertova přes 20m vysoké se zdmi 3-5m silnými. Poslední dílčí přestavby za Albrechta z Valdštejna, který sem dal přemístit klášter augustiniánů. Hrad se stal poutním místem a až po zrušení kláštera v r. 1785 se začal měnit ve zříceninu. Prohlídka s průvodcem 50min (otevřeno 9 - 17). Se sousedním vrchem - Malý Bezděz (577 m.n.m.) tvoří hradní vrch přírodní rezervaci (29ha, od 1949 a 1993) s původním bukovým lesem a vzácnými druhy hmyzu. Na Malém Bezdězu zbytek středověkého opevnění.
  0,5km - červená
Bezděz...
  0,5km - modrá, silnice
  1,5km - silnice
zeměd. Bezděz
  2km - silnice
  2km - silnička (Obecní důl)
  2km - silnice
Bělá pod Bezdězem: městská památková zóna. Česká brána ze 14. stol. je pozůstatkem opevnění. Původně gotická tvrz přestavěná na zámek v l. 1582-1615 renesančně a od r. 1689 barokně - dnes muzeum s obrazárnou (otevřeno 9 - 12 a 13 - 16) a částečně byty. V blízkosti patrová sýpka ze 17. stol. Dále zbytky roubené městské zástavby. Na náměstí barokní mariánský sloup z r. 1681, kašna, kruhový pavilón a nárožní radnice s renesančním portálem z r. 1613. Farní kostel Povýšení sv. Kříže s unikátní řezbou Piety, přestavěn barokně v l. 1650-55, cenná sakristie ze 14. stol., náhrobníky na vnější zdi. Při bývalém klášteře augustiniánů barokní kostel sv. Václava z l. 1708-1712.
  2km - červená, silnice
Podolí - Vlčí důl
  1km - červená, silnice
  0,5km - silnice (highway)
  2km - silnice (údolím Bělé)
papírny...
  0,5km - silnice (údolím Bělé)
Malý Rečkov
  2km - silnice (údolím Bělé)
Velký Rečkov
  2km - červená, silnice (údolím Rokytky)
Klokočka: bývalé poutní místo s kaplí sv. Stafina z l. 1724-30, která je postavená na silném prameni léčivé vody. Na terase dvě sochy. Nedaleko bývalá lázeňská budova, která byla v 1. pol. 19. stol. klasicistně přestavěna na myslivnu.
  0,25km - silnice
  1,25km - červená, silnice
Maníkovice: barokní lovecký zámeček z r. 1711, později upravovaný.
  2km - červená, silnice
Klášter Hradiště nad Jizerou: již ve 12. stol. rozsáhlý klášter, v r. 1420 zničen husity. Z klášterního chrámu se dochoval raně gotický portál a pilíře. V l. 1556-1613 byl na jeho troskách zbudován renesanční zámek, který byl v 19. stol. změněn na pivovar a je jím dodnes. Goticko-renesanční kostel P. Marie z doby kolem r. 1560 s věží z 19. stol., před ním socha z r. 1730.
  1,5km - červená a modrá, silnice
most přes Jizeru
  0,5km - modrá, silnice
Mnichovo-Hradiště: na cestě od Kláštera Hradiště židovský hřbitov s empírovými náhrobky. Na místě vyhořelého postaven v l. 1697-1703 barokní zámek (M. A. Canevallo). Uvnitř objektu divadelní sál z r. 1833, jídelna s renesančním stropem z r. 1580, zlatý kabinet vyzdobený kolem r. 1735, obrazárna s díly barokních mistrů, knihovna (spravovaná G. Cassanovou) a zámecká kaple z r. 1735. Barokní zahradní pavilon z r. 1711, uvnitř vzácná freska. Na terase před zámkem plastiky - kolem r. 1750. Zámecký park s empírovou bránou, navazuje na komplex kapucínského kláštera s kostelem Tří králů z l. 1690-99 a dominující barokní kaplí sv. Anny z l. 1721-24. V lapidáriu vystaveny originály soch barokních mistrů. Tři prohlídkové okruhy - 50, 15, 30min (otevřeno 9 - 16).
  0,5km - modrá a zelená, silnice
Mnichovo-Hradiště: městská památková zóna, barokní kostel sv. Jakuba z r. 1726 s náhrobními kameny z 18. a 19. stol., novorenesanční radnice z r. 1892, roubené a barokní městské domy.
  0,5km - silnice
Mnichovo-Hradiště: přejezd přes koleje
  1km - červená, silnička
dv. Přestavlky - vepřín
  2km - červená (Zlatá stezka Českého ráje)
Zásadka: zřícenina renesančního zámku z r. 1560, zpustl po požáru r. 1790.
  0,5km - zelená a červená, silnička
Valečov: zřícenina typického skalního hradu na okraji pískovcové plošiny. Na nejvyšší skále stál hradní palác, zčásti zděný, zčásti roubený, připomínaný již r. 1324. R. 1439 vypálen a v r. 1512 pak vznikl nový palác, jehož zřícenina se dochovala dodnes. Ve skále vytesaný příkop, který odděloval hrad od ostatních skal. Prohlídka 40min (otevřeno 9 - 18h).
  0,5km - červená, zelená a žlutá
  1,5km - červená a zelená, silnička, cyklostezka
Branžež: za školou objeveno sídliště z 5.-1. stol př. n. l.
  1km - zelená, silnička
Nová Ves
  3km - zelená, silnička
Pod Žehrovkou
  1km - červená, silnička
pomníky: železný kříž, pomník padlým v r. 1866.
  1,5km - silnice, cyklostezka
Kost - hrad: mohutný gotický hrad na pískovcové skále při styku tří údolí. Byl vystavěn asi po r. 1371. Původní stavba sestávala z velké věže, starého paláce, věžovité obytné budovy a kaple. Hrazení bylo dřevěné, kombinované se skálou. Hrad byl majetkem postupně několika šlechtických rodů. V r. 1658 měl být podle císaře jako možný opěrný bod nepřítele zbořen. Po několika přestavbách a požárech byl r. 1953 opraven. Dnes v majetku Kinských včetně expozice - renesanční černá kuchyně, historické zbraně atd. Prohlídka s průvodcem 60min (otevřeno 9 - 18). Po červené (1,5km) Údolí Střehomský Plakánek - přírodní památka (23,7ha od 1990), malebné údolí potoka Klenice zahloubené mezi pískovcovými skalami.
  0,5km - žlutá, silnice, cyklostezka
Podkost
  0,5km - silnice, cyklostezka
  0,5km - silnice
Vesec: vesnická památková rezervace lidové architektury (od 1995). Kolem okrouhlé návsi dochovány roubené domy pojizerského typu.  V kapličce na návsi lidová soška sv. Starosty, lužického kultu (u nás pouze na třech místech). Po modré (2km) Údolí Vesecký Plakánek - přírodní památka (23,7ha od 1990), malebné údolí potoka Klenice zahloubené mezi pískovcovými skalami.
  0,5km - modrá, silnice
  1km - silnice
kemp - nocleh
  pěšky tam a zpátky 0,5km - žlutá
Humprecht: barokní původně lovecký zámeček, na místě tvrze na čedičovém vrchu (340 m.n.m.), vystavěn v l. 1666-72 (C. Lurago), r. 1678 vyhořel, do r. 1681 opraven a zvýšen o 2 patra. V l. 1937-39 a 1957 restaurován. Uvnitř mimo jiné ve středním 16m vysokém sále několikanásobná ozvěna. Prohlídka s průvodcem 50min (otevřeno 9 - 17).
 

 

7. den pátek 4.8. (cca 26km)

  0,5km - silnice
  0,5km - žlutá, silnice
Sobotka: městská památková zóna, radnice s loubím v jádře renesanční, dnes empírová z l. 1808 a 1847. Gotickorenesanční kostel sv. Máří Magdalény postaven v l. 1590-96. V 18. stol. byly zbořeny kaple nesoucí empory, r. 1828 byla snížena věž. Renesanční děkanství se štíty z doby kolem r. 1700. Roubené domy z konce 18. a poč. 19. stol. (např. Šolcův dům č.p. 33 s podloubím).
  0,5km - zelená, silnice
  0,5km - silnice
Staňkova Lhota
  2km - silnice
Šalanda
  2km - silnice
Samšina: při kostele sv. Václava z l. 1785-87 stojí dřevěná zvonice z r. 1930 - kopie stavby ze 17. stol.
  1km - silnice
Všaliby
  1km - silnice
Zámostí
  1km - silnice, cyklostezka
Blata
  0,5km - silnice, cyklostezka
  0,5km - silnice
Pařez: zbytky skalního hrádku (360 m.n.m.) s kamennou věží s obvodovou hradbou ze 14. stol. a poč. 15. stol. Původně se nazýval Husí nůžka. Byl založen na skalním bloku, z části vytesán ve skále.
  0,5km - silnice
  0,5km - silnička, cyklostezka
  1km - zelená, silnička, cyklostezka
Hotel skalní město-Košíček: postaven v r. 1935 na místě bratrské vesnice Moravsko, která byla zničena ve třicetileté válce. 0,5km silnice - Turistická chata: výchozí bod do Prachovských skal.
Lepařův památník: Fr. Lepař byl prvním předsedou KČT v Jičíně (1831-1899).
  1km - silnice, cyklostezka
Prachov: hlavní východisko do přírodní rezervace - Prachovské skály (243,5ha, od 1933, 400-450 m.n.m.). Zvětráváním a částečným odnosem původně souvislé tabule kvádrových pískovců vznikly geomorfologicky pozoruhodné útvary skalního města. Čedičové vyvřeliny zde připomínají sopečnou činnost. Již od 17. stol. př. n. l. bylo území prakticky souvisle osídleno a obhospodařováno, takže z původních porostů bučin a borových doubrav zůstaly dnes jen fragmenty ve smrkových monokulturách. Dva základní prohlídkové okruhy -  Malý = 45min klidné chůze (cca1,5km - po žluté z Tur. chaty) a Velký = 2h klidné chůze (cca5km - po zelené z Tur. chaty). K nejzajímavějším místům patří např. Vyhlídka Křížkovského, Hlaholská vyhlídka, Rumcajsova vyhlídka, Pechova vyhlídka, Vyhlídka Českého ráje, Prachovská jehla a čapka, Fortna, Palcát, Krakonoš, Šikmá věž, atd. atd.
  1,5km - červená, silnice, cyklostezka
Hradčany
  0,5km - červená, silnice, cyklostezka
Holín
  2km - červená, silnice, cyklostezka
Jičín: městská památková rezervace. V 16. stol. bylo město obehnáno hradbami, které jsou částečně zachovány pod zámkem. Pozůstatkem opevnění je také 56m vysoká Valdická brána z l. 1568-1578, z ochozu (32m) rozhled (otevřeno 9 - 17). Na náměstí je Valdštejnův zámek, který vznikl ze staršího sídla přestavbou v r. 1608. V l. 1681 a 1768 vyhořel, do r. 1775 byl upraven pozdně barokně - dnes muzeum a galerie. Domy na náměstí jsou renesančního a barokního původu s podloubím, vesměs s empírovými fasádami po požáru r. 1840. Děkanský kostel sv. Jakuba Většího původně asi z r. 1627, po prvním požáru r. 1681 byl barokně upraven, dnešní podoba je po přestavbě po požáru z r. 1768., hodnotně vyzdoben a vybaven. Městský poutní kostel sv. Ignáce je z 1. pol. 14. stol., později přestavován. U něj je bývalý raně barokní jezuitský seminář a gymnázium. Na Novém Městě špitální kostel P. Marie de Sale z l. 1629-63, věž z 1718.
  2km - silnice
Moravčice
  1km - silnice
Robousy
  1km - silnice
Náchodsko: větší počet roubených domů a socha z r. 1801.
Kacákova Lhota: větší počet roubených domů.
  2km - silnice
Tuř: bývalý panský dům z r. 1845, dnes opuštěný a zanedbaný. Kaplička P. Marie z r. 1836 s reliéfem z 18. stol. a socha z r. 1764.
  1km - silnice
Butoves
  2km - silnice
Hluboký rybník (nocleh na divoko ?)
 

 

8. den sobota 5.8. (cca 29km)

  1km - silnice
Třtěnice: původně jen barokní kaplička, k níž byla r. 1902 přistavěna loď. V obci ještě sousoší z r. 1908.
  2km - silnice
Chomutice: kostel sv. Dionýsia z l. 1780-83 je pozoruhodným spojením oválné, pozdně barokní hmoty s přísně klasicistním průčelím s věží.
  1km - silnice
Obora: původně zámek pro císařské úředníky ze 17. stol. byl později empírově přestavěn. V areálu socha z r. 1729. Při zámku postaven r. 1879 konvent Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského, doplněný r. 1892 novorománskou kaplí božího srdce Páně.
  2km - silnice
Nové Smrkovice: vesnická památková zóna (od 1995), ulicová ves založená r. 1779, dodnes dochována jako neporušený celek roubené štítové lidové architektury.
  1km - silnice
Domoslavice
  3km - silnice
Dobrá Voda u Hořic
  2km - silnice
Hořice: novogotická radnice z r. 1872. Barokní kostel Narození P. Marie z l. 1741-44 (K. I. Dientzenhofer). Jednopatrový barokní zámek upravený po r. 1749 z budov kolem původní tvrze ze 14. stol. - dnes sídlo lesního závodu. Město známé svými sochařskými sympozii, díky nimž je možno v různých částech města spatřit zajímavou novodobou sochařskou výzdobu.
  1km -  červená, silnice
Na vrchu Gothard (353 m.n.m.) je barokní hřbitovní kostel sv. Gotharda z r. 1783, kolem je starý hřbitov s pomníky padlých v bitvě u Sadové r. 1866. Vedle ještě nový hřbitov s novoreneasnčním portálem z l. 1892-1905, Žižkův pomník z r. 1873, Riegrův obelisk (12m) z jednoho kusu pískovce z l. 1906-07, nová budova Galerie plastik a pod obeliskem je Mezinárodní galerie moderního sochařství pod širým nebem.
  1km - silnice
4 lípy
  0,5km - silnice
Březovice
  1,5km - silnice
Jeřice: barokní kostel sv. Maří Magdalény z r. 1787 postaven na místě gotického, prostá zděná zvonice. Barokní zámek z konce 17. stol., v nádvoří arkády.
  2km - silnice
Třebovice
  1km - silnice
Cerekvice nad Bystřicí: na místě původní tvrze ze 14. stol. byl v pol. 18. stol. vystavěn barokní zámek - dnes škola. Zámek je spojen na úrovni prvního patra visutou krytou chodbou s mohutnou kaplí Zvěstování P. Marie z r. 1719.
  1km - silnice
Cerekvice nad Bystřicí - továrna...
  0,5km - silnice
vodárna...
  0,5km - silnice
Benátky
  1km - silnice
  1km - červená, silnice
Hořiněves: barokní zámek z 1. pol. 18. stol., r. 1775 zpustošen, při opravě snížen. Původně gotický kostel sv. Prokopa vypálen r. 1425, znovu postaven r. 1707, věž z r. 1923. Dále v obci bývalá zájezdní hospoda - roubený dům z 18. stol. a socha z r. 1738.
  3km - silnice
Sendražice: kostel sv. Stanislava s mohutnou věží v jádru gotický, zbarokizován v 18. stol., u kostela pomník z války 1866. Stavení č.p. 74 a další s lidovým klasicistním štítem z 19. stol.
  0,5km - silnice
  1km - žlutá, silnička
  0,5km - žlutá, silnice
Lochenice - kostel
  1km - silnice
Lochenice - parking
  autoautodoprava...
 

 > 26.07.2006 23:20