> vysvětlivky a info...

dyje: nejdelší (délka 306km, povodí 13.419km2) řeka Moravy. Pramení nedaleko Třeště jako Moravská Dyje a v městečku Raabs a. d. Thaya se vlévá do rakouské Dyje. Odtud se stává z velké části hraniční řekou a vlévá se do řeky Moravy nedaleko Hohenau a. d. March až v nejižnějším cípu Moravy. Nejzajímavější silně meandrující přirozená část toku, ležící mezi Vranovem n. D. a Znojmem, tvoří od roku 1991 Národní park Podyjí (63km2), který je součístí CHKO. Spolu s rakouským Národním parkem Thayatal (13,3km2) pak tvoří jeden s ne mnoha bilaterálních (nad) národních parků.

 

0. den pátek 30.7. (cca 22km)

Bruntál...
 cca270km – koleje – přes Olomouc, Brno a zhruba v 16hod v Jihlavě
Jihlava: městská památková rezervace (213objektů); část hradeb s branou; gotické, renesanční a barokní měšťanské domy; původně raně gotický kostel sv. Jakuba, přestavován na přelomu 14. a 15. stol.; minoritský románsko gotický chrám Nanebevzetí P. Marie s cennou výzdobou (v ul. Matky boží); gotický kostel sv. Kříže z roku 1247 byl součástí dominikánského kláštera, který byl později využíván armádou, dnes probíhá rekonstrukce (v Křížové ul.); na soutoku Jihlavy a Jihlávky základy původní slovanské osady při havířském kostelíku sv. Jana Křtitele z přelomu 12-13. stol. později renesanční a barokní úpravy; barokní kostel sv. Ignáce z let 1680-89 (na Masarykově nám.); dále dvě barokní kašny a morový sloup; Muzeum a galerie Vysočiny; a v neposlední řadě unikátně „hovadsky“ postavený Prior na místě středověkých domů (špalíček) uprostřed náměstí.
 2km - silnice
Pístov
 8km – silnice cyklo
Salavice
 2km – silnice
Jezdovice: dva kamenné mosty z 19. stol.
 1km – silnička
smírčí kámen: s vytesaným křížem, sekerou a ozubeným kolem.
 1km – silnička
 2km – silnice
Třešť: městská památková zóna, renesanční zámek s arkádovým dvorem a portálem, přestavěn (16.stol.) z tvrze, další přestavba (1660) na barokní sídlo a dále severní strana upravena novorenesančně (1860), dnes hotel, při zámku anglický park; pozdně gotický farní kostel sv. Martina s renesančním štítem (u zámku), byl přestavěn z ještě staršího v 16. stol.; renesanční kostel sv. Kateřiny (1526) byl přestavěn po požáru (1824); empírová synagoga a na jižním okraji města židovský hřbitov; v okolí několik smírčích křížů viz. příloha.
 4km – silnice
pramen Moravské Dyje: turisticky atraktivní řeka , místy skalnaté srázné stráně, v městečku Raabs a.d. Thaya soutok s Dyjí.
 cca2km
nocleh na divoko nedaleko pramene…
 

 

1. den sobota 31.7. (cca 38km)

 cca2km
 2km – silnička po zelené
 2km – silnice po zelené
Hodice
 4km – silnice
Růžená
 2km – silnice cyklo po žluté
Roštejn: gotický hrad z 1.pol. 14.stol. s osmibokou věží s břitem , kolem roku 1570 renesančně přestavěn, Muzeum Vysočiny; Roštejnská obora (31ha) největší komplex starých bučin na vrchovině.
 1km – silnice cyklo
 2km – silnice cyklo po žluté
Doupě
 2km – silnice cyklo
Vanůvek
 5km – silnice cyklo
Telč: městská památková rezervace, na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO; původní půdorys náměstí lemují domy z pozdního středověku s podloubím zdobené renesančními a barokními sgrafity, každý z domů je něčím zajímavý, např. radnice (čp.10) svým gotickým šroubovitým sloupem nebo nárožní dům (čp.15) s válcovitým arkýřem a nebo dům u Michala (čp.61) se štítem benátského typu se sgrafiti se starozákonními vojevůdci; na náměstí jsou také dvě kašny (1616 a 1827) a mariánský sloup (1718); dochovány zbytky hradeb včetně Malé brány (1579), která navazuje na zámek a Velké brány (16.stol. a 1629) pod věží sv. Ducha; pozdně románská věž (1.pol. 13.stol.) je nejstarší telčskou stavbou, u věže pozdně gotický kostel sv. Ducha; dále kostel sv. Jakuba (14.stol.), byl několikrát přestavěn, naposledy v roce 1892; v sousedství barokní původně jezuitský kostel Jména Ježíš (1667) s budovou jezuitské koleje (1651-54); dalším kostelem je gotický kostel Matky Boží (pol. 14.stol.), byl přestavován v pol. 17.stol. a v roce 1891, u kostela je hřbitov s barokní kaplí sv. Rocha z roku 1653; hřbitovní barokní kostel sv. Anny z let 1695-98; další zajímavostí je soubor barokních soch, který lemuje cestu Na dlažkách od Velké brány ke kostelu Matky Boží; zámek, ve 14.stol. byl na místě dnešního zámku postaven gotický hrad,  v 16.stol. byl radikálně renesančně rozšířen a přestavěn a vznikl tak architektonicky velmi hodnotný celek, který nebyl později narušen žádnou přestavbou, v zámku velmi cenný interiér (sgrafity, štuky, sklípkové a hřebíkové klenby, atd.) muzeum a galerie Jana Zrzavého, u zámku renesanční zahrada s arkádovou chodbou a park s vzácnými dřevinami a s klasicistním skleníkem (19.stol.); v okolí mnoho smírčích křížů viz. příloha.
 5km – silnice
Radkov
 2km – silnice po zelené
Slaviboř
 1km – silnice po zelené
Černíč: tvrz z 15.stol. z níž se dochovala mohutná kamenná věž; na černíčském rybníku přírodní památka Černíč se vzácnými druhy vodního ptactva a vegetace.
 2km – silnice
 1km – silnička
židovský hřbitov: ve Špitálském lese s cennými barokními a klasicistními náhrobky.
 3km – silnice cyklo
Kostelní vydří: původní gotický kostel Navštívení P.Marie s věží z roku 1701, upraven po požáru roku 1889; barokní zámek ze 17.stol. byl upraven v 19.stol., původně šlo o renesanční tvrz ze 16.stol.; dále barokní kamenný most z roku 1731 se sochami; nad obcí barokní poutní kostel P.Marie Karmelské z let 1787-89, kostel obklopen zdí, u kostela klášter karmelitánů, naproti kostelu lesní hřbitůvek.
 cca4km
nocleh na divoko v lese…
 

 

2. den neděle 1.8. (cca 45km)

 cca4km
Kostelní vydří…
 3km – silnice cyklo
Dačice: městská památková zóna, původně románský kostel sv. Vavřince byl pozdně barokně přestavěn v letech 1775-88, cenná výzdoba; u kostela mohutná renesanční městská věž s arkádovým ochozem (1586-92); stará radnice (1559) s věží (1617), byla několikrát přestavěna; tzv. Starý zámek (1572-79) má charakter renesančního městského paláce, vyzdoben sgrafitem; Nový zámek, původně renesanční stavba (1591) byla radikálně empírově přestavěna (1816) později pak ještě novobarokně a secesně upraven (1900-10), dnes muzeum a galerie, kolem anglický park; dále kašna (19.stol.) a Mariánské sousoší (kolem 1725); na předměstí raně barokní kostel sv. Antonína Paduánského s františkánským klášterem, kostel je z let 1672-77 a klášter z let 1660-64 s krytým schodištěm, hřbitov ze 16.stol. s kaplí sv. Rocha ze 17.stol.; v okolí několik smírčích křížů viz. příloha.
 0,5km – silnice cyklo po červené
 0,5km – silnice cyklo po zelené
 1,5km – silnice cyklo
Hradišťko
 1,5km – silnice cyklo po zelené
 0,5km – po zelené – podél Moravské Dyje
 0,5km – silnička po zelené – podél Moravské Dyje
 2km – po zelené – podél Moravské Dyje
Loucký Mlýn: jeden z nejstarších mlýnů u nás (od 1190), v roce 1901 vyhořel pak obnoven, technickou památkou je náhon a splav (16.stol.).
 1km – silnice po zelené
 2km – silnička po zelené
Mutná
 1km – silnice po zelené
 1km – silnička po zelené
Montserrat: kostel P.Marie Bolestné (od 1651) přestavěn v letech 1712-16 na velký poutní kostel, roku 1785 zrušen a pobořen, obnoven v letech 1858-65 a upraven novorománsky, zamýšlen jako kopie španělského originálu.
 2km – silnička po zelené
 3km – silnice cyklo po zelené
Slavonice: městská památková zóna, pozdně gotické a renesanční domy na obou náměstích (16.stol.), jsou pozoruhodné svými sgrafity a v interiérech sklípkovými klenbami, zejména čp.536-38, 479, 517, 522, 453, a 454; dále dochovány zbytky hradební zdi s baštami (jen fragmenty) a dvě ze tří věžových městských bran (Jemnická a Dačická), které byly později upravovány; dále pak přístupná kostelní věž (pol.16.stol.) a gotický kostel Nanebevzetí P.Marie (pol.14.stol.) byl dostavěn v 15.stol.; špitální kostel sv. Jana Křtitele, v jádru gotický (15.stol.) vyhořel (1845) a poté byl přestavěn a opraven (1848); hřbitovní kaple sv. Kříže (1702) s renesančním portálem z roku 1586, který je dochovaný z původní stavby; nad městem pak ještě pozdně gotický poutní kostel sv. Ducha A Božího těla z let 1460-92; mimo obec smírčí kříž viz. příloha.
 3km – silnice cyklo – podél 1.linie pohra.opevnění
Slavětín
 5km – silnice cyklo
Písečné: renesanční zámek s gotickým jádrem, byl později částečně upravován; rozlehlý židovský hřbitov s velkým množstvím dobře zachovalých náhrobků (18.stol.); pod školou lidový dům špýcharského typu.
 0,5km – silnice
Nové Sady: původně románský kostel sv. Oldřicha přestavěn goticky s dalšími pozdějšími zásahy, zvonice je renesanční (kolem 1600); dále empírová hrobka z roku 1824 a klasicistní fara (čp.1) z 19.stol.
 0,5km – silnice
 6km – silnice cyklo – podél 1.linie pohra.opevnění
Rancířov: původně raně gotický kostel Nanebevzetí P.Marie ze 13.stol., z té doby dochována mohutná věž, loď je rokokově přestavěna (1765), před kostelem schodiště s plastikami.
 cca5km
nocleh na divoko v lese…
 

 

3. den pondělí 2.8. (cca 47km)

 cca2km
 2km – silnice cyklo – podél 1.linie pohra.opevnění
Vratěnín: vesnická památková zóna (24objektů), převážně barokní a klasicistní domy včetně barokního kostela sv. Jakuba Většího, v obci též barokní sochy a boží muka ze 16. a 17.stol.
 3km – silnice cyklo – podél 1.linie pohra.opevnění
Uherčice: původní gotická tvrz (15.stol.) přestavěna v 16.stol. na rozlehlý renesanční zámek s arkádami a cennou vnitřní výzdobou (prohlídka cca30min.), barokní zahrada a rozsáhlý lesopark se zříceninou a obeliskem.
 1km – silnice cyklo – podél 1.linie pohra.opevnění
Uherčická louka: přírodní památka, rybník a louka s chráněnými živočichy a rostlinami.
 1km – silnice cyklo – podél 1.linie pohra.opevnění
Mitrovice
 2km – silnice cyklo – podél 1.linie pohra.opevnění
 3km – silnice cyklo – podél řeky Dyje
Podhradí nad Dyjí
 0,5km – po žluté
F­rejštejn: : přemyslovský hrad (13.stol.), dnes zbytky opevnění, brány, dvou věží, kaple a paláce; přírodní památka Podhradské skály, zbytky původních buko-jedlových porostů na skalnatých ostrožnách.
 0,5km – po žluté
Podhradí nad Dyjí
 1km – po zelené
 4km – silnička po zelené
Oslnovice
 1km – silnice cyklo
Vysočany
 3km – silnice cyklo – podél vodní nádrže Vranov
Cornštejn: rozsáhlá zřícenina hradu založeného po roce 1298, dodnes dochováno několik bran, sklepy, dvě studny, předsunutá mohutná věž z 16.stol. a mnoho dalšího; přírodní rezervace lesostepní chráněné vegetace.
 1km – silnice cyklo – podél vodní nádrže Vranov
 1km – silnice cyklo
Bítov
 1km – silnice
 2km – silnička
hrad Bítov: přemyslovský hrad založený v 11.stol., v 17.stol. byl přestavěn na raně barokní zámek a v 19.stol. pak ještě prošel gotizující přestavbou, z nejstaršího období dochována válcová věž s břitem, na nádvoří hradní kaple, v hradu a kapli cenné vybavení (prohlídka cca60min. – pondělí zavřeno ale nás pustí vrátný aspoň na nádvoří a přes mříž nahlédnout do kaple…).
 2km – silnička
 2km – silnice cyklo
 1km – silnice cyklo po žluté
Chvalatice: pozdně barokní kostel Nalezení sv. Kříže (kolem1750), čp.59 na dvoře poklona P.Marie Lurdské.
 5km – silnice cyklo
Zálesí: (nocleh v kempu?)
5km – silnice cyklo
Štítary: venkovská památková zóna, dodnes zachován původní venkovský ráz, domy podélně i štítově orientovány, dvory přístupné zaklenutými branami; původně pozdně románský kostel sv. Jiří z konce 13.stol. byl renesančně rozšířen a poč.18.stol. barokně upraven, volně stojící věž je barokní.
 2km – silnice cyklo
 3km – silnice
Kemp Pláž: nocleh na břehu vranovské nádrže…
 

 

4. den úterý 3.8. (cca 38km)

 0,5km – přívoz – přes Švýcarskou zátoku
hráz vodní nádrže Vranov: hráz z let 1930-33, vysoká 60m, jezero 30km dlouhé.
 2km – silnice cyklo
Vranov nad Dyjí: kostel Nanebevzetí P.Marie je v jádru pozdně románský (pol.13.stol.), přestavěný kolem roku 1717, z téže doby i fara; nad silnicí na Znojmo Kříž hraběnky Mniszkové (1846) a kaple Nejsvětější Trojice.
 1km – silnice cyklo – národ. park Podyjí
zámek Vranov: na místě přemyslovského hradu vzniká v 17.stol. barokní zámek, těžištěm stavby je především sál předků a zámecká kaple (velmi cenná výzdoba), úpravami prošel zámek ještě v 18.stol kdy bylo upraveno i okolí – park s řadou drobných staveb, z nejstaršího období se dochovaly tři věže a hradební zeď (prohlídka cca60min.).
 1km – silnice cyklo – národ. park Podyjí
Vranov nad Dyjí…
 2km – silnice po červené – podél řeky Dyje – národ. park Podyjí
 3km – silnička po červené – pašerácká stezka – národ. park Podyjí
Ledové sluje: systém podzemních puklin a rozsedlin, přístupný pouze obelisk nad slujemi a vyhlídka.
 2km – silnička po červené – pašerácká stezka – národ. park Podyjí
 3km – silnice cyklo po modré – národ. park Podyjí
hraniční přechod
Hardegg: mohutný hrad (12-13.stol.) po zemětřesení byl opraven v roce 1905, dnes také expozice Maxmiliána Habsburského – mexického císaře a umění Inků a Aztéků; kostel sv. Víta je v jádru pozdně románský, byl roku 1750 barokně přestavěn, součástí je věžovitý karner (kostnice) z roku 1160 upravený v 15.stol.
 5km – silnice cyklo – národ. park Podyjí
Markersdorf
 1,5km – silnička po červené – národ. park Podyjí
Kaja: (Chýje) hrad (12.stol.) ve 20.stol. byla rekonstruována kaple a místnosti v paláci kde je expozice o hradních pevnostech na řece Dyji; pod hradem kaňon se skalisky.
 7km – silnička po červené – podél řeky Dyje – národ. park Podyjí
 0,5km – silnička po červené – národ. park Podií
 1km – silnička po červené a modré – národ. park Podyjí
 1km – silnice po červené a modré – národ. park Podyjí
Hardegg…
hraniční přechod
 1,5km – silnice po modré – národ. park Podyjí
 0,5km – silnička po modré – národ. park Podyjí
Hardeggská vyhlídka: vyhlídka na Hardegg s dřevěným altánem; chráněná lesostepní lokalita.
 0,5km – silnička po modré – národ. park Podyjí
 1,5km – silnice po modré – národ. park Podyjí
 0,5km – silnice po modré a červené – národ. park Podyjí
 0,5km – silnice po modré – národ. park Podyjí
Čížov: ponechána část ženijně technických zátarasů hraničního pásma s hlídkovou věží; informační středisko Národního parku Podyjí.
 2km – silnička – bývalá vojenská pohra. cesta – národ. park Podyjí
 cca1km
nocleh na divoko v lese…
 

 

5. den středa 4.8. (cca 48km)

 cca1km
 1km – silnička – bývalá vojenská pohra. cesta – národ. park Podyjí
Lukov: pozdně barokní kostel sv. Jiljí přestavěný v 19.stol.; pranýř z roku 1609.
 2km – silnička po červené – bývalá vojenská pohra. cesta – národ. park Podyjí
 1,5km – silnička po zelené – národ. park Podyjí
Nový Hrádek: hrad z roku 1358 později dostavován a ještě později upraven na lovecké sídlo (prohlídka cca40min.); vyhlídka na Dyji.
 1,5km – silnička po zelené – národ. park Podyjí
 1km – silnička po zelené a červené – národ. park Podyjí
 6km – silnička po červené – bývalá vojenská pohra. cesta – národ. park Podyjí
 0,5km – silnička cyklo po žluté – podél 1.linie pohra.opevnění
 1,5km – silnice po žluté – podél 1.linie pohra.opevnění
Hnanice: bývalé velmi staré poutní místo s pozdně gotickým kostelem sv. Volfganga (1480-96) se studnou v kapli, nově zaklenut po třicetileté válce.
 2km – silnice cyklo – podél 1.linie pohra.opevnění
Šatov: v jádru pozdně gotický kostel sv. Martina z 15.stol. později upravován (1636); fara z 18.stol.; vinařské centrum.
 2km – silnice – podél 1.linie pohra.opevnění
Havraníky
 1km – silnice
 1km – silnička cyklo
Popice: v jádru raně gotický kostel sv. Zikmunda (13.stol.), loď zaklenuta v 15.stol., byl přestavěn v 17.stol.; u kostela fara (18.stol.); nedaleko obce poutní kaple P.Marie Bolestné (1816).
 1,5km – silnice cyklo po červené
Konice
 3km – silnička cyklo po červené
 0,5km – silnice po červené
Znojmo: městská památková rezervace, staré město s křivolakými uličkami původního románského půdorysu (13.stol.) oddělené od města z velké části zachovanými hradbami; pozdně gotická radniční věž z let 1445-48 je zpřístupněná; podzemí z 13-17.stol. tvoří propojené bývalé sklepy měšťanských domů – zpřístupněné; řada měšťanských gotických, renesančních i barokních domů, nejstarší je gotický dům v Mikulášské ulici čp.13 (14.stol.);  původní hrad byl v letech 1710-21 přestavěn na barokní zámek (dnes muzeum), součástí je hradní rotunda sv. Kateřiny se vzácnými románskými malbami s přemyslovskou tématikou z roku 1134; gotický kostel sv. Mikuláše byl vybudován na románských základech (od 1338 až do 2.pol.15.stol.), věž z let 1848-51, cenné vybavení; Svatováclavská kaple postavená po roku 1512 na základech městského opevnění; kostel Povýšení sv. Kříže byl původně gotický, přestavěn renesančně a v 18.stol. barokně upraven; v přilehlém bývalém dominikánském klášteře je zachovaná křížová chodba z 15.stol.; jezuitský kostel sv. Michala má pozdně gotické kněžiště a raně barokní loď, samostatná věž je ze 17.stol.; kostel sv. Jana Křtitele s bývalým kapucínským klášterem pochází ze 17.stol.; kostel sv. Alžběty původně gotický z 15.stol. byl rozšířen barokně v 17.stol., u kostela sousoší kalvárie (18.stol.); v původním gotickém minoritském klášteře (13.stol.) byl po bitvě na Moravském poli pohřben král Přemysl Otakar II. (konec 13.stol.), dnes sídlo muzea; bývalý premonstrátský klášter v Louce s kostelem Nanebevzetí P.Marie a sv. Václava byl založen roku 1190, zničen husity a od roku 1748 znovu budován jako barokní stavba, nebyl dokončen, zrušen v roce 1748, byl využíván nejdříve jako továrna a pak jako kasárna, dochován zbytek křížové chodby a románská krypta (13.stol.), kostel je raně barokní (17.stol.) s gotickou kaplí sv. Štěpána.
 3km – silnice cyklo
Dobšice
 2km – silnice – podél řeky Dyje
Dyje: zámek z let 1768-75, další úpravy v roce 1900; barokní farní kostel sv. Jana Nepomuckého, pozdně barokně upraven v letech 1769-78; nad obcí dva kříže Cyrilometodějské.
 4km – silnice
Tasovice: barokní farní kostel Nanebevzetí P.Marie (17.stol.); pozdně barokní fara upravena v 19.stol.; novodobý klášterní kostel; pozdně renesanční klášter (čp.92), později přestavěný na mlýn.
 1km – silnice
Hodonice: farní kostel sv. Jakuba Staršího s ohradní zdí (18.stol.) je v jádru pozdně románský s gotickými úpravami (14.stol.) a mladšími přestavbami; klasicistní kaple P.Marie z roku 1832; dále několik barokních soch a hodnotný litinový kříž (19.stol.).
 2km – silnice
Krhovice
 4km – silnice
Strachotice: barokní filiální kostel sv. Jiří (18.stol.); několik barokních soch; částečně dochovaná původní lidová zástavba (čp.12).
 3km – silnice cyklo
Slup: pozdně gotický farní kostel Jména P.Marie (15.stol.), barokně upravený (17.stol.); vodní mlýn (od 16.stol.) je unikátní technickou památkou, přestavován ještě v renesanci (17.stol.), dnes expozice vývoje mlynářství; dále dům čp.81 tzv. Panská rybárna postavená na základech středověké vodní tvrze; a dál ještě několik hodnotných barokních soch.
 2km – silnička
 cca1km
nocleh nadivoko v lese pod Kočičím vrchem…
 

 

6. den čtvrtek 5.8. (cca 60km)

 cca1km
 3km – silnička
Jaroslavice: vinařské městečko; původně renesanční zámek ze 16.stol. s nádvořím s arkádami postavený na místě hradu ze 13.stol., byl barokně přestavěn v letech 1730-36, dnes archiv univerzitní knihovny, zámecký park z 19.stol.; raně klasicistní farní kostel sv. Jiljí z let 1788-91 s krytým schodištěm; dále radnice z roku 1889, pranýř z 16.stol., mariánský sloup (18.stol.) a barokní sochy; ve svahu Zámeckého vrchu odkryta již v roce 1871 paleolitická stanice lovců mamutů.
 3km – silnice cyklo
Hrádek: soubor hodnotných památek v areálu kostela sv. Petra a Pavla z let 1761-64 s cenným inventářem, dále trojdílná brána, kaple sv. Oldřicha – rotunda, u kostela bývalý románský karner (13.stol.), je zbytkem hradu (od 1052), a dále rozlehlá fara v jádru středověká, byla barokně přestavěna (1737).
 2km – silnice cyklo
Dyjákovice: pozdně barokní farní kostel sv. Michala z let 1757-61 s pozdějšími úpravami, kolem ohradní zeď a několik barokních soch, dále pozdně barokní fara z roku 1748; novogotická kaple P.Marie z roku 1886.
 5km – silnice cyklo – podél vodního kanálu
Hevlín: pozdně barokní farní kostel Nanebevzetí P.Marie z roku 1742, u kostela pozdně gotická kamenná boží muka a sochy z 19.stol..
 2km – silnice cyklo
hraniční přechod
 1km – silnice
Laa an der Thaya: zachovaná část historického jádra města, hradeb s vodními příkopy a rozsáhlé zříceniny vodního hradu; románskogotický farní kostel sv. Víta (1320) s věží (14.stol.); městský špitál s kaplí sv. Jakuba (14.stol.); gotický pranýř (1575), barokní morový sloup (18.stol.); Stará radnice – dnes muzeum.
 1km – silnice
hraniční přechod
 2km – silnice cyklo
Hevlín…
 8km – silnička cyklo – bývalá vojenská pohra. cesta
 3km – silnička cyklo – bývalá vojenská pohra. cesta – podél železnice
 3km – silnička cyklo – bývalá vojenská pohra. cesta
Nový Přerov: barokní kostel vznikl přestavbou z kaple v roce 1690, rozšířen v roce 1885.
 4km – silnička cyklo – bývalá vojenská pohra. cesta
 5km – silnička cyklo – bývalá vojenská pohra. cesta – podél železnice
 2km – silnička cyklo – bývalá vojenská pohra. cesta – podél potoka
 2km – silnice cyklo – CHKO Pálava
Mikulov: městská památková rezervace (112objektů); dochované souvislé úseky opevnění (zdi, branka v ul. Vrchlického, věž na Kozím vrchu – přístupná); gotická městská věž, s renesančním arkádovým ochozem z roku 1584; raně barokní piaristický klášterkostelem sv. Jana Křtitele z let 1666-89, dnes v klášteře po přestavbách (po roce 1945) škola; dům Pálava v minulosti městské lázně (od 1362), původně součást hradebního systému, renesančně rozšířen a upraven, poslední přestavba v šedesátých letech 20.stol.; na náměstí několik pozoruhodných měšťanských domů, čp.1 – radnice, čp.3 – síťová klenba v průjezdu, čp.4 – renesanční kanovnické domy, čp.7 – klasicistní průčelí a především čp.27 – renesanční dům U rytířů a čp.32 – barokní dům s volutovým štítem – dnes informace; na náměstí ještě sloup Nejsvětější Trojice z roku 1724 a kašna z roku 1680; zámek, původně hrad (13.stol.), z té doby dochována věž a hradní palác, přestavba na renesanční sídlo započala v 17.stol., dnešní pozdně barokní podoba po požáru v roce 1719, v roce 1945 zámek do základů vyhořel při osvobozovacích bojích, včetně velmi cenného vybavení, rekonstrukce proběhla v letech 1951-62, dnes několik muzejních expozic, zámecká zahrada s kovovou bránou a kašnou; proboštský kostel sv. Václava byl původně románský (1173), po vypálení husity (1426) přebudován koncem 15.stol., upravován ještě v 18.stol., z té doby i krytý most mezi areálem zámku a kostelem; Dietrichštejnská hrobka postavená na místě kláštera s kostelem zničeného požárem v roce 1784, dnes klasicistní z let 1845-52; židovská čtvrť, dochováno 90 domů, včetně horní synagogy (1550, 1561, 1719-23), dnes expozice „Z dějin židovské čtvrti“; židovský hřbitov z 15.stol. ze 4000 náhrobků (přístupný na požádání v informačním centru); Svatý kopeček s kaplí sv. Šebestiána (1623) s volně stojící zvonicí, přestavěno barokně v 17.stol, kaple Božího hrobu (19.stol.) a 14 kapliček křížové cesty (17.stol.); Na Turoldu, jeskyně s neobvyklou výzdobou není v současné době přístupná, přírodní rezervace.
 1km – silnice cyklo
 1km – silnice cyklo  – CHKO Pálava
 1,5km – silnice cyklo po červené – CHKO Pálava
 0,5km – silnice cyklo – CHKO Pálava
Klentnice: barokněklasicistní kostel sv. Jiří z let 1783-85, fara – zlidovělé baroko.
 0,5km – po červené – CHKO Pálava
Sirotčí hrádek: hrad (od 13.stol.), v roce 1645 rozbořen Švédy, dnes zbytky paláce a věže, vyhlídka; přírodní rezervace Růžový vrch, řada skalních věží, závrtů, skalních oken a vzácná vegetace.
 0,5km – po červené – CHKO Pálava
Klentnice…
 0,5km – silnice cyklo po červené – CHKO Pálava
 0,5km – silnička po modré – CHKO Pálava
kaple
 1km – po modré – CHKO Pálava
 0,5km – po modré a zelené – CHKO Pálava
Nový hrad: dnes jen zbytky základových zdí rozsáhlého středověkého hradu z pol. 14.stol.
 0,5km – po modré a zelené – CHKO Pálava
 2km – silnička po modré – CHKO Pálava
Dívčí hrad: hrad ze 14.stol., poslední přestavba v 16.stol., pobořen švédy, dnes obvodové zdivo a renesanční bašta; vyhlídka.
 1km – po zelené – CHKO Pálava
Pavlov: rezervace lidové architektury, hodnotný celek návsi a ulice, domybarokními štíty, dále raně barokní farní kostel sv. Barbory (1658) s výraznou pozdně gotickou věží a s klasicistní přístavbou lodi; jednotně barokně formovaný hřbitov se vstupním průčelím; severně od obce sídliště lovců mamutů.
 1km – silnice cyklo po zelené – podél břehu vodního díla Nové Mlýny
 2km – silnice cyklo
Dolní Věstonice: nocleh v kempu na břehu Nových Mlýnů…
 

 

7. den pátek 6.8. (cca 84km)

Dolní Věstonice: v blízkosti obce světoznámé sídliště lovců mamutů (asi 28-24 tisíc let př.n.l.), četné nálezy, včetně Věstonické Venuše, archeologická expozice v barokní budově bývalé radnice (18.stol.); vesnická památková zóna, řada renesančních a barokních domů (čp.4, 5, 92, atd.) a vinných sklípků; původně gotický kostel sv. Michala (kolem roku 1400) s renesančním ochozem věže byl později mnohokrát upravovaný.
 0,5km – silnice cyklo po červené
hráz věstonické nádrže: Vodní dílo Nové Mlýny, soustava tří přehradních nádrží, Mušovská a Věstonická z let 1975-82, Novomlýnská z let 1982-88, celkem 3227ha, zbudování znamenalo drastický zásah do zdejší přírody, z těchto důvodů dnes probíhá program ekologizace nádrží (snížení hladiny, obnovení ekostability území, atd.), který je ovšem stále bržděn vodohospodářskou loby.
 1,5km – silnice cyklo po červené – po hrázy Věstonické nádrže
Strachotín: kostel s věží…
 4km – silnice cyklo
Pouzdřany: vesnická památková zóna…; gotický kostel s věží…; kaple…; renesanční zámeček…
 1km – silnice cyklo po modré
 4km – silnice cyklo – podél kolejí
Vranovice
 4km – silnice cyklo
Přísnotice
 1km – silnice cyklo
Žabčice
 3km – silnice cyklo
Židlochovice: pozoruhodný renesanční/barokní zámek, dnes využíván pro reprezentační účely státu…, park…; měšťanské domy…; barokní kostel a samostatná věž…
 4km – silnice cyklo
Blučina: románský/gotický/renesanční/novogotický kostel…
 6km – silnice
Měnín: koste…; smírčí kámen…
 4km – silnice
Telnice: románský/renesanční/barokní kostel…
 2km – silnice
Sokolnice: zámek a park…; smírčí kámen…
 3km – silnice
Kobylnice
 3km – silnice
Šlapanice: scholasterie a muzeum…; kostel…
 2km – silnice
Bedřichovice
 1km – silnice cyklo – podél Říčky
Podolí: novorománský kostel…; v okolí četné pravěké lokality…
 2km – silnice – podél Říčky
 1km – silnice cyklo
Líšeň
 7km – silnice
Ochoz u Brna
 4km – silnice
Březina
 2km – silnice
Křtiny: jeden z nejmohutnějších a umělecky nejhodnotnějších poutních areálů na Moravě, kostel…, rezidence…, zámek…
 1km – silnice po červené a modré
 4km – silnice cyklo – Křtinským údolím
Josefov: jeskyně Býčí skála…, archeologické naleziště…, skalní útvary…, Švýcárna – hrázděná restaurace ve švýcarském slohu; Stará huť Františka s železářskou pecí, muzeum…
 3km – silnice
Olomučany: muzeum keramiky…
 2km – silnice
 1km – silnice cyklo po zelené – podél Svitavy
 1km – silnice cyklo
Blansko: renesanční/empírový/novorenesanční zámek…, muzeum…; kostel…; dřevěný kostelík převezený z podkarpatské Rusi…, Budova Adastu ve slohu tudorovské gotiky…
 3km – silnice cyklo – podél Svitavy
Dolní Lhota
 1km – silnice cyklo – podél Svitavy
Spešov
 2km – silnice cyklo – podél Svitavy
Rájec – Jestřebí: pozoruhodný zámek ve slohu Ludvíka XV. …, cenné vybavení…, park…; barokní kostel…
 4km – silnice cyklov
Doubravice nad Svitavou: barokní kostel…
 2km – silnička po červené – podél potůčku Nešorka
Doubravický hrad: na skalní ostrožně hrad ze 13.stol., dnes příkop a zbytky zdí; nocleh nadivoko…
 

 

8. den pátek 7.8. (cca 95km)

 2km – silnička po červené – podél potůčku Nešorka
Doubravice nad Svitavou…
 4km – silnice cyklo – podél Svitavy
Lhota Rapotina
 1km – silnice cyklo
 3km – silnice cyklo – Pilským údolím podél Bělé
Boskovice: městská památková zóna…, romantický gotizující kostel…, hřbitovní gotický kostel…, bývalé židovské ghetto se synagogou a muzeem a dále největší židovský hřbitov na moravě…; empírový zámek…; gotický/renesanční hrad
 6km – silnice
Važany: kostel…
 1km – silnice
Kninice u Boskovic: lidová roubená stavba…; klasicistní kostel se samostatnou dřevěnou zvonicí…; kaple…
 2km – silnice
Šebetov: novorenesanční zámeček…, park…
 2km – silnice
Světlá
 1km – silnice
Cetkovice: kostel a fara…
 2km – silnice
Uhřice
 5km – silnice
Jevíčko: městská památková zóna, renesanční zvonice…, zbytky hradební zdi a brány…, gotický/barokní kostel…, bývalá synagoga…, zbytek židovského hřbitova…
 1km – silnice po zelené
 4km – silnice
Chornice: gotický kostel s mohutnou věží…
 4km – silnice cyklo
Lázy: kaple…
 1km – silnice cyklo
Městečko Trnávka: barokní kostel
 0,5km – po žluté
Cimburk: hrad (1290-1300 a 1464), dnes zbytky paláce, věže a dalších částí hradu…
0,5km – po žluté
Městečko Trnávka…
 2km – silnice cyklo
Mezihoří
 2km – silnice cyklo
Petrůvka
 2km – silnice cyklo
Pěčíkov
 1km – silnice cyklo
Hraničky
 2km – silnice cyklo
Vranová
 1km – silnice cyklo
Vranová Lhota
 4km – silnice cyklo
Kozov
 4km – silnice cyklo
Jeřmaň
 1km – silnice cyklo
Markrabka
 1km – silnice cyklo
Vlčice
 3km – silnice cyklo
Loštice: kaple…; synagoga a židovský hřbitov…
 3km – silnice po modré
Moravičany
 2km – silnice
Mohelnice: městská památková zóna, zbytky hradeb…, muzeum pravěku…; gotický/barokní/novogotický kostel…; park…
 4km – silnice cyklo
Třeština
 2km – silnice cyklo
Háj: vodní elektrárna a vila, technická a architektonická památka (1922)…
 3km – silnice cyklo
Bohuslavice
 3km – silnice cyklo
Hrabová
 2km – silnice cyklo
Vítošov
 2km – silnice cyklo
Leština: kaple…; lidová empírová architektura…
 2km – silnice cyklo
Lesnice
 1km – silnice cyklo po červené
 0,5km – silnice cyklo
 1km – silnice cyklo po zelené
 0,5km – silnice cyklo po zelené a modré
 3km – silnice cyklo
Sudkov
 1km – silnice cyklo po zelené
 2km – silnice cyklo
Bludov: čp.804 původně významný měšťanský dům s cenou výzdobou a inventářem s druhé poloviny 20.stol. (sorela), díky citlivému přístupu současných majitelů je to dnes ruina, dochovaná jen křížova chodba a na dolní toaletě vzácná fotografie známého mistra, ve sklepě pak ještě nalezeno nevýznamné ložisko černého uhlí, na požádaní vám bude provedena prohlídka (cca5-120min.); nocleh nadivoko…
 

 

9. den pátek 8.8. (cca 65km)

Bruntál…
Krásné…
Rabštejn… (Skřítek…)
Rýmařov…
Břidličná…

 

> 27.07.2004 13:29